Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: UTWORZENIE ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH BDOT500 I GESUT DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ CYCÓW - OPRACOWANIA ZASADNICZEJ NUMERYCZNEJ MAPY WEKTOROWEJ. IPR.272.4.3.2017

2017-05-19 11:29:36

; .

Zamawiający: Powiat Łęczyński -Starostwo Powiatowe
w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr IPR.272.4.3.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : UTWORZENIE ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH BDOT500 I GESUT DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ CYCÓW - OPRACOWANIA ZASADNICZEJ NUMERYCZNEJ MAPY WEKTOROWEJ.

Zamawiający, Powiat Łęczyński -Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.05.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- Sala konferencyjna (budynek CZS)
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000,00 złotych brutto.
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
etap I – do dnia 25.08.2017 r.,
etap II – do dnia 01.12.2017 r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami projektu umowy, tj.: w terminie 21 dni, licząc od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu i protokolarnym bezusterkowym odbiorze każdego z etapów zamówienia.
5.Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty Doświadczenie (GESUT+
BDOT500)
Ilość osób
Okres gwarancji
1.Konsorcjum firm:
GEORES Sp. z o.o.,35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 - Lider konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o.,
37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 35- Członek konsorcjum
181 671,00 zł 4 60 m-cy
2.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,
75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 140
135 000,00 zł 4 60 m-cy
3.ULP Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85F lok.3
220 054,63 zł 4 60 m-cy
4.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
w Olsztynie, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13
243 540,00 zł 4 60 m-cy
5.GEOKART-International Sp. z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza44
210 207,00 zł 4 60 m-cy
6.GGPS Sp. z o.o.,20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A
79 335,00 zł 4 60 m-cy

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna