Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę zestawu do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni. Znak IPR.272.1.17.2017

2017-05-16 13:14:21

. ,

IPR. 272.1.17.2017 Łęczna, dnia 16.05.2017r.


Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi nr 1

1.Dotyczy: zapytania ofertowego, znak: IPR. 272.1.17.2017 na : dostawę zestawu do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro wpłynęło następujące pytanie:
1.Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w umowie § 4 pkt 1?
Producent udziela gwarancji na dostarczony sprzęt w wymiarze 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy
Tak więc Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji
Oraz co za tym idzie zmiana przeglądów gwarancyjnych po 12 miesiącach i 24 miesiącach

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 4 pkt 1 umowy dopuszczając tym samym gwarancję 24 miesięczną.
W związku z powyższym § 4 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony zestaw do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni. W ramach gwarancji Wykonawca zapewniając pełną funkcjonalność i sprawność dostarczonego przedmiotu zamówienia zobowiązuje się w trakcie okresu gwarancyjnego (istotny jest moment ujawnienia wady bądź usterki przez Zamawiającego) do:
1) nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek zaistniałych w dostarczonym przedmiocie zamówienia,
2) naprawy na miejscu przedmiotu umowy lub jego dostarczenia na własny koszt do najbliższego punktu naprawy (punktu gwarancyjnego) położonego w ……..….., w przypadku niesprawności przedmiotu umowy nie dającej się usunąć na miejscu,
3) do przeprowadzenia dwóch nieodpłatnych przeglądów sprawdzających stan techniczny dostarczonych urządzeń w Łęcznej, w miejscu i terminie uzgodnionym między stronami. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy (licząc od daty protokolarnego przekazania), drugi przed upływem 24 miesięcy od daty dostarczenia urządzeń.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www