Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ wraz z załacznikami ...

SIWZ wraz z załacznikami do przetargu na: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej. IPR.272.4.3.2017

2017-05-11 10:14:11

; .

IPR.272.4.3.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8
PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)
( DZ.U. Z 2015R. POZ. 2164 Z PÓŹN. ZM.)

pn.: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej.


ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 53 15 200
Fax 81 752 64 64
www.powiatleczynski.pl ;
adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.3.2017
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządziła: Agnieszka Jóźwiak, Edyta Szostakiewicz


Łęczna, dnia 11maja 2017 r.Spis treści
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 3
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE. 5
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 5
VII . WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA……………………………………..…7
VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 9
IX.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 9
X.WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 10
XI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 11
XII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 11
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 12
XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 12
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 14
XVI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 15
XVII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 15
XVIII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 16
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 17
XX.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY: 18
XXI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 18
XXII.WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ 18


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 53 15 200
Fax 81 752 64 64
www.powiatleczynski.pl ;
adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078, REGON: 431029168,
godziny pracy: poniedziałek -piątek 07:00 – 15:00, wtorek 08:00-16:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury.
1.Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada , czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
4.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
6.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8.Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 30 % ogólnej liczby.
9.Zamówienie nie dotyczy dofinansowania środkami UE.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.Rodzaj zamówienia: usługi.
2.Kod CPV: 71354100-5– Usługi odwzorowania cyfrowego
3.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej.
Opracowanie ma na celu założenie bazy danych GESUT, ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami oraz utworzenie bazy BDOT500 dla całej jednostki ewidencyjnej Cyców (14811 ha) wraz z utworzeniem zasadniczej numerycznej mapy wektorowej
o szczegółowości treści odpowiedniej dla skali 1:1000 na obszarze o powierzchni około 13511 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG. Szacunkowa powierzchnia zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w jednostce ewidencyjnej Cyców wynosi około 1800 ha.
Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w Warunkach Technicznych wykonania zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
4.Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:
1)Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. założenie baz BDOT500 i GESUT oraz utworzenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na:
a)na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
b)na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby zatrudnionej, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres wykonywanych czynności. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c)na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę. Oświadczenia powinny zawierać imię i nazwisko osoby zatrudnionej, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres wykonywanych czynności Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania zanonimizowanego zaświadczenia ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.
2)Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
3)Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4)Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, nie później niż :
1)etap I – do dnia 25.08.2017 r.,
2)etap II – do dnia 01.12.2017 r.
Za spełnienie terminu uważa się odbiór każdego etapu, potwierdzony przyjętym bez uwag i zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczym.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2)sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 tys. zł;.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
1) doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje i do upływu terminu składania ofert należycie wykonał :
a) co najmniej trzy usługi polegające na tworzeniu zbiorów danych przestrzennych BDOT500 o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda z tych usług;
b) co najmniej trzy usługi polegające na tworzeniu zbiorów danych przestrzennych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda z tych usług;
2) kwalifikacji zawodowych:
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż dysponuje minimum dwiema osobami, posiadającymi uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.),
b) wskaże co najmniej 1 osobę, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, a która posiada doświadczenie tzn. realizowała usługę polegającą na utworzeniu bazy danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 , uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3.W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty :
1) wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz spełniania warunków w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani również do złożenia następującego oświadczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według załącznika Nr 9 do SIWZ).
Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.
1) Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego
w powyższym zakresie - załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci.
3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawcę dotyczących tego podmiotu – załącznik nr 3 i 4 do SIWZ – informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów.
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
5) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.
6) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia odbywa się zgodnie z art. 36 ba. ustawy.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona najwyżej.
Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek,
na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) wykazu zrealizowanych usług według załącznika nr 7 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych zdolności technicznych i zawodowych.
2) wykazu osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz dokumentami potwierdzającymi posiadane przez te osoby kwalifikacje zawodowe.
3) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 tys. zł; w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w ppkt.3 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 1 ppkt 1), pkt 2 i pkt 4 ppkt.4) składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
2) Pozostałe oświadczenia i dokumenty i formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej, aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.
6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 4. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Dowodem, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faxem na adres Wykonawcy zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma jest potwierdzenie wysłania – wydruk z pocztowej skrzynki nadawczej lub komunikat OK na potwierdzeniu, chyba że Zamawiający otrzyma pocztę zwrotną z Mail Delivery System z informacją o braku możliwości (błąd) dostarczenia wiadomości odbiorcy.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
8. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Jóźwiak, Edyta Szostakiewicz- e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
tel.: 81 53 15 204, fax: 81 752 64 64

X. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w dziale XV specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamieszcza się na stronie internetowej.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp oraz z zastosowaniem art. 12a ustawy PZP.
6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka : Pytania i odpowiedzi).
Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania przetargowego na zadanie pn.: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej.
Sprawa nr IPR 272.4.3.2017.
4. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć dokument w formie oryginału.
6. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
7. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy.
8. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa .
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla postępowania przetargowego na zadanie pn:. Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej.
Sprawa nr IPR 272.4.3.2017.
6. Zamawiający zwróci:
1) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i przyjęcia bez uwag i zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru.
2) 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie gwarancji.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Na ofertę składają się:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty);
2) Oświadczenia i dokumenty wskazane w dziale VII pkt 1 SIWZ;
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 1 oraz oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą być przedstawiane w formie oryginałów, z zastrzeżeniem pkt 1 ppkt 3). Dokument wymieniony w pkt 1 ppkt 3) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.
4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
6. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
7. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
9. Oferta powinna być umieszczona w kopercie zamkniętej, zabezpieczonej w sposób gwarantujący nienaruszalność i zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia.
Koperta winna być oznakowana w następujący sposób:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej
OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
pn.: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Cyców - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej.

Nie otwierać przed 19.05.2017. godz. 10:15
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.
10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania i oznakowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty.
13. Weryfikacji osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty Zamawiający dokona na podstawie załączonego do oświadczenia dokumentu rejestrowego podmiotu lub pełnomocnictwa wraz z dokumentem rejestrowym.
14. Zwrotu Oferty wycofanej z postępowania Zamawiający dokona niezwłocznie po otwarciu ofert, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty.
15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz
z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
16. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.
2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 19.05.2017r. do godz. 10:00
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 19.05.2017r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej (budynek CZS).
3. W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert wynikającą z zapisu art. 86 ust.5 ustawy Pzp.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).

XVII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena 60 %
2. Doświadczenie (GESUT+BDOT500) 20%
3. Okres gwarancji 20%
1) w ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Cof) = ---------------------------------------------- x 60% X100
cena brutto oferty ocenianej

2) Ocenie w kryterium „okres gwarancji” poddany zostanie okres gwarancji podany w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji zaproponowany na formularzu oferty i punktowany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji, punkty dla tego kryterium będą liczone jak dla okresu 60 m-cy.

liczba punktów G = (Gx/Gmax)x 20 % x 100
gdzie:
G - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji,
Gx – długość okresu gwarancji podana w ofercie,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w ofertach Wykonawców, nie wyższy niż 60 m-cy.
3) Ocena ofert w zakresie kryterium „ doświadczenie” zostanie dokonana wg następującej zasady.
Ilość osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a które posiadają doświadczenie (realizowały) usługę polegającą na utworzeniu bazy danych BDOT 500
i powiatowej bazy danych GESUT (należy wykazać odpowiednim zapisem w Formularzu ofertowym– wzór zał. Nr 2 do SIWZ)
• jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej 1 taką osobę oferta otrzyma 5 punktów
• jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej 2 takie osoby oferta otrzyma 10 punktów
• jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej 3 takie osoby oferta otrzyma 15 punktów
• jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej 4 takie osoby oferta otrzyma 20 punktów
W kryterium „doświadczenie” oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów
4) W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
5) Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 7.
7) Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
8) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy PZP
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.11 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
9) Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie, przed podpisaniem umowy przedstawią umowę regulującą swoją współpracę.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7. Wykaz osób które będą brały udział w realizacji zamówienia (wzór – zał. Nr 8 do SIWZ) stanowi integralną część umowy. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez którąś z osób wskazanych w ofercie Wykonawca wskaże inną osobę o co najmniej takim doświadczeniu jak osoba zastępowana, spełniającą wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która za zgodą Zamawiającego będzie kontynuować wykonanie zamówienia. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji projektu (załącznik nr 5 do SIWZ), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):
1) zmniejszenie zakresu zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie;
2) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy;
3) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową;
4) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie
z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń.
Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.
5) inne niż wskazane w ust. 1-4 okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego;
6) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
7) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY:

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198).


XXI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

1. Warunki techniczne wykonania zamówienia – zał. nr 1
2. Formularz ofertowy – zał. nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 3;
4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia – zał. nr 4;
5. Wzór umowy - zał. nr 5;
6. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- zał. nr 6;
7. Wykaz zrealizowanych usług - zał. nr 7;
8. Wykaz osób – zał. nr 8
9. Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej – zał. nr 9;

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków