Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni. IPR.272.1.13.2017

2017-04-27 11:37:38

. ,

Łęczna, dnia 26.04.2017
Znak sprawy: IPR.272.1.13.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający – Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawu do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.).
Kody CPV- 16.70.00.00-2 Ciągniki,
16.12.00.00–2 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony, chwastowniki, glebogryzarki,
16.13.00.00-5 Siewniki, sadzarki lub maszyny do przesadzania,
16.15.00.00-1 Walce do wyrównywania trawników,
16.16.00.00-4 Różny sprzęt ogrodniczy,

2.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zestawu do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni, w skład, którego wchodzi:
I. Jednostka napędowa - ciągnik jednoosiowy; przeznaczona do -pielęgnacji boisk z nawierzchnią sztuczną oraz prac komunalnych wyposażony w wałek odbioru mocy (WOM), umożliwiający pracę z osprzętem i maszynami aktywnymi (zamiatarkami, kosiarkami do trawy, itp.), wyposażony w zaczepy umożliwiające pracę z maszynami biernymi (pług, lemiesz do śniegu, przyczepy transportowe, itp.), wyposażony w mechanizm różnicowy kół, wyposażony w przekładnie umożliwiającą dostosowanie odpowiedniej prędkości jazdy do wykonywanej czynności, możliwość regulacji kąta ustawienia kierownicy w płaszczyźnie poziomej, pionowej i bocznej (góra/dół, prawo/lewo); skrzynia biegów: min 5 biegów do przodu i 1 bieg do tyłu; silnik benzynowy o mocy minimalnej silnika: 5,5 KM
II. Wyposażenie dodatkowe do ciągnika:
1. Zamiatarka z pojemnikiem (przesiew granulatu) przeznaczona do: usuwania zanieczyszczeń z powierzchni boisk, dróg, placów. Zamiatarka przystosowana do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, dwie prędkości obrotowe walca szczotki, możliwość zainstalowania szczotek o różnej gęstości i twardości, przystosowana do współpracy z dwoma rodzajami pojemników: przesiewającym granulat i zbierającym zanieczyszczenia; szerokość robocza min 120 cm.
2. Równiarka rotacyjna przeznaczona do: wyrównywania powierzchni boiska, rozbrylania zbitego granulatu, prostowania i oczyszczania włókien nawierzchni z trawy sztucznej; szerokość robocza min 80 cm.
3. Brona aktywna przeznaczona do: rozluźniania i napowietrzania zagęszczonego i ubitego granulatu, wydobywania zanieczyszczeń wbitych w głąb trawy sztucznej, przywrócenie odpowiednich parametrów nawierzchni (miękkość, sprężystość); szerokość robocza min 120 cm z regulacją głębokości roboczej.
4. Szczotka wczesująca przeznaczona do: wczesywania i równomiernego rozprowadzania granulatu na powierzchni boiska z trawą sztuczną, usuwania zanieczyszczeń; szerokość robocza min 170 cm posiadająca element roboczy złożony z samopoziomujących się szczotek.
5. Rozrzutnik granulatu: przeznaczony do: uzupełnienia warstwy granulatu na boisku sztucznym, rozsiewania soli i piasku na chodnikach i parkingach w okresie zimy; szerokość robocza min 2-5 mb z regulacją ilości rozsiewu; pojemność pojemnika min. 100 l.
6. Nośnik narzędzi z siedziskiem dla operatora do obsługi obiektów sportowych, przystosowany do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, broną aktywną, szczotką wczesującą, rozrzutnikiem granulatu.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 2 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi ww. zestawu.
Wykonawca zapewni okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy. Wykonawca zapewni, że wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki usunie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia dokonania zgłoszenia.
Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy oraz kompletny, nie będzie pochodził z żadnych pokazów, także nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego. Dostarczonemu sprzętowi musi odpowiadać norma UE. Należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt. Do przedmiotu zamówienia dotyczącego wszystkich części (najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru) Wykonawca dostarczy dokumenty sporządzone w języku polskim: -dokumentację techniczno-eksploatacyjną, -instrukcje obsługi i napraw, -karty gwarancyjne, -wyciąg ze świadectwa homologacji.
Wykonawca dostarczy wraz z ofertą zdjęcia, foldery opisujące parametry techniczne oferowanego sprzętu.
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna.
3.Termin wykonania zamówienia: 24.05.2017 r.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
- doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje i do upływu terminu składania ofert należycie wykonał minimum trzy dostawy w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia o wartości 50 000,00 zł każda.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego
w powyższym zakresie - zał. nr 5. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci.
Ocena spełniania ww. warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie Oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego, w systemie „spełnia – nie spełnia” potwierdzających spełniania tych warunków.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w postępowaniu ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:
1.wypełniony formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2, aktualny na dzień składania ofert;
2.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,
3.wykaz zrealizowanych dostaw według załącznika nr 4 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w zakresie posiadanych zdolności technicznych i zawodowych.
8.Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców:
1) formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wraz
z załączonym formularzem kalkulacji ceny,
2) parafowany wzór umowy (zał. 3),
3) formularz kalkulacji ceny (zał. 6),
3) zdjęcia, foldery opisujące parametry techniczne oferowanego sprzętu.

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

9.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 81 752 64 64, Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się droga elektroniczną na adres poczty elektronicznej: a.giszczak@powiatleczynski.pl, w przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych sposobów. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Anna Giszczak, tel. 81 5315203,
fax. 81 7526464, email: a.giszczak@powiatleczynski.pl w godzinach pracy urzędu.
10.Termin związania ofertą: bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11.Opis sposobu przygotowywania ofert:
Przygotowanie oferty: Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa
w zapytaniu. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
12.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: Dostawa zestawu do pielęgnacji boisk sztucznych” zamówienie nr 272.1.13.2017 – nie otwierać przed 08.05.2017 r., do godz. 12.00.
3) Ofertę należy składać do dnia 08.05.2017 do godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, Kancelaria pok. 111, I piętro.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zamawiający dokona niejawnego otwarcia ofert.
13.Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty uwzględnia wszystkie elementy zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie stawki podatku VAT.
W przypadku zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
14.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Kryteria oceny ofert – zmawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1. Oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
2. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu i przyjęty w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%
1)W ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (…….) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Cof) = ---------------------------------------------- x 100%
cena brutto oferty ocenianej

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednia mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans, maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

15.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa
w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl oraz przesłane do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
17.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl

Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw wykluczenia.
3.Wzór umowy
4.Wykaz dostaw
5.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
6.Formularz kalkulacji ceny

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe