Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie usług konserwacyjno – serwisowych w zakresie systemów Gazex i Ppoż. w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2017-04-24 13:22:30

. ,

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie usług konserwacyjno – serwisowych w zakresie systemów Gazex i Ppoż.
w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacyjno – serwisowych w zakresie systemów Gazex i Ppoż. w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 3 420,00zł netto na 2017r. co stanowi równowartość 819,18 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4. 1749
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 4 206,60zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 855, Rozdział 85595 §4300,numer zadania 3.23
Źródła finansowania przedmiotu zamówienia : Środki z działalności gospodarczej
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) LSTech – lukasz@Lstech.pl
2) AMBIT s.c. – sklep@ambit.pl
3) ALTEST e – Technologie, e-technologie@altest.pl
Ogłoszenie było również dostępne na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego: powiatleczynski.pl oraz na stronie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej: zaz.leczna.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)LSTech Łukasz Opajdowski,Sobianowice 72D, 20-258 Lublin, oferta na kwotę brutto 369,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

LSTech Łukasz Opajdowski,Sobianowice 72D, 20-258 Lublin,
oferta na kwotę netto 300,00zł., brutto: 369,00zł.
ofercie przyznano 100 punktów


Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


* - niepotrzebne skreślićPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron