Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi konserwacyjno – serwisowej w zakresie systemów: Gazex i Ppoż w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2017-04-03 11:36:36

. ,

PZAZ.XI.272.1.2.2017 Łęczna, dn.03.04.2017r.

Zapytanie ofertowe:
o cenę wykonywania usługi konserwacyjno – serwisowej w zakresie systemów: Gazex i Ppoż w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na przedstawienie ceny wykonywania usługi serwisowo - konserwacyjnej w zakresie systemów: Gazex i Ppoż. w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej CPV: 50000000-5

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Serwis instalacji i urządzeń w zakresie:
1) systemu GAZEX wraz z urządzeniami dozorującymi:
• 4 czujniki DEX,
• 1 centrala MD-4,
• Sygnalizator wewnętrzny
2) systemu alarmu, PPOŻ:
• Centrala FC 700A znajdująca się na terenie SPZOZ w Łęcznej,
• 64 optyczne czujniki Ppoż. OP320A,
• 4 temperaturowe czujniki Ppoż HI320A,
• 13 ręcznych ostrzegaczy pożarowych MT320,
• 8 modułów kontrolno – sterujących ABI320,
• 4 zestawy centrali MERCOR służących do sterowania klapami Ppoż.,
• dwa sygnalizatory wewnętrzne SAK7
2. Serwis będzie odbywał się co najmniej raz w miesiącu, a w razie konieczności częściej po uzgodnieniu telefonicznym terminu.
3. Wykonawca zapewni opiekę serwisowo –konserwacyjną w zakresie:
a)Przeprowadzenia badań i pomiarów instalacji systemu GAZEX wraz z urządzeniami dozorującymi,
b)Konserwacji podzespołów i urządzeń,
c)Sprawdzenie poprawności działania oddymiania grawitacyjnego i wentylacji Ppoż (do zakresu prac nie należy system klap kanałów wentylacyjnych i bram dzielących strefy pożarowe).
4.W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest:
a) Przeprowadzić audyt sprzętu Ppoż. i oddymiania oraz pozostałych systemów
i przedstawić Zamawiającemu protokoły wraz z wytycznymi dotyczącymi ewentualnych usterek bądź modernizacji systemu, celem prawidłowej pracy konserwacyjno – serwisowej.
b)Sporządzić protokół z audytu, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy, odpowiadać będzie faktycznej ilości sprzętu powierzonego w ramach niniejszej umowy w serwis.
5.Wykonawcę zobowiązuję się do zapewnienia tzw. Pogotowia serwisowego, w ramach którego maksymalny czas reakcji na usunięcie awarii systemu Ppoż. i oddymiania lub innej awarii o charakterze krytycznym wynosi do 4h , oraz do 48h na usunięcie innych awarii lub usterek, których powstanie nie spowoduje istotnych negatywnych następstw w funkcjonowaniu systemów i urządzeń, a ich naprawa nie musi następować niezwłocznie – licząc od momentu zgłoszenia telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia awarii.
6.Zamawiający dopuszcza konsultację telefoniczną w przypadku, gdy awarię uda się zdiagnozować zdalnie.
7.Do odbierania zgłoszeń o awariach oraz do kontaktów związanych z umową Wykonawca wyznacza …………………………………………

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć kserokopie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usług serwisowo – konserwacyjnych w zakresie systemóm Gazex i Ppoż
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
d) Kserokopie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usług serwisowo – konserwacyjnych w zakresie systemów Gazex i Ppoż.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 10.04.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z jego winy w czasie realizacji niniejszej umowy.
2. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia miesięcznego umownego z zaoferowanej ceny w formularzu ofertowym.
3.W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego.
4.Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:
a)Zmiany dotyczącej stawki podatki VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie obowiązywania umowy,
b)Zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np.: numer konta bankowego).
5.Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa