Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. IPR.272.4.2.2017

2017-03-30 11:51:21

. ,

IPR.272.4.2.2017 Łęczna, dnia 30.03.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
I INSTYTUCJAMI KULTURY:
Część I: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 302 443,00 złotych brutto

Część I: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – 211 193,00 zł brutto
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – 91 250,00 zł. brutto

Zamawiający dokonując zmian w budżecie zabezpieczył środki na realizację części II zamówienia.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Część I: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddz. Lublin, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, za cenę 77 532,00złotych brutto;
Część II: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ZWCz „Roztocze”, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin, za cenę 140 436,00 zł brutto.

1.Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty w poszczególnych zadaniach są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Punkty w kryterium „Cena” Punkty w kryterium klauzule preferowane ubezpieczenia Suma punktów
Część I Część II
1.RESO Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki (działający w imieniu Balcia Insurance SE) - 68,89 Brak złożonej oferty na część I
4 pkt część II - 72,89
2.InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddz. Lublin, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin 85 - 6,15 pkt część I
Brak złożonej oferty część II - 91,15
3.Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ZWCz „Roztocze”, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin - 90 Brak złożonej oferty na część I- 0 pkt część II - 90

Warunki preferowane ubezpieczenia – punktacja ofert:
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
I INSTYTUCJAMI KULTURY”

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Numer oferty 2
InterRisk TU S.A.

Warunki preferowane Akceptacja Punkty
Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z obligatoryjnym podlimitem do wysokości sum ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia – 7 punktów
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – 7 punktów
Tak / Nie* 7
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu – 4 punkty
Tak / Nie* 4
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty
Tak / Nie* 3
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 4 punkty
Tak / Nie* 4
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 5 punktów
Tak / Nie* 5
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia strat dodatkowych – 5 punktów
Tak / Nie* 0
Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności
w ubezpieczeniu czystych strat finansowych (m.in. w związku
z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) z 200 000,00 zł do sumy 500 000,00 zł na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 7 punktów
Tak / Nie* 7
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe –
7 punktów Tak / Nie* 0
Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą – 7 punktów Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin – 3 punkty Tak / Nie* 0
Zniesienie franszyzy integralnej – 3 punktów
Tak / Nie* 3
Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku innych cyberprzestępstw – do limitu
w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym okresie ubezpieczenia – 5 punktów
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 5 punktów
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania –
3 punkty
Tak / Nie* 3
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka –
4 punkty
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 7 punktów
Tak / Nie* 0
Zwiększenie limitu odpowiedzialności w ryzyku kradzieży zwykłej do sumy 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) – 3 punkty
Tak / Nie* 0
Zniesienie franszyzy integralnej– 5 punktów
Tak / Nie* 5
x 41 x 0,15
Razem pkt
6,15 pktWarunki preferowane ubezpieczenia – punktacja ofert:
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Numer oferty
1.RESO EUROPA SERVICE (działający w imieniu Balcia Insurance SE) 3
CONCORDIA POLSKA TUW
Warunki preferowane Akceptacja Punkty Akceptacja Punkty
Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów
Tak / Nie* 20
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów
Tak / Nie* 20
Tak / Nie* 0
Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia Auto Casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 20 punktów
Tak / Nie* 0
Tak / Nie* 0
Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – 15 punktów
Tak / Nie* 0
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 15 punktów
Tak / Nie* 0
Tak / Nie* 0
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki – 10 punktów
Tak / Nie* 0
Tak / Nie* 0
x 40 x 0,1 x
Razem pkt
4 0

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

5. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców w zakresie części I i części II zapraszamy do podpisania umowy w terminie -05.04.2017r. na godz. 10:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – pkt 19 w SIWZ "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe