Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej. AG.272.1.13.2017

2017-03-16 14:19:14

. ,

AG.272.1.13.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej

Zamawiający/Nabywca: Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A
NIP:505-00-17-732
Telefon:/81/531-52-00 Faks:/81/752-64-64
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej z bieżącą aktualizacją dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej z możliwością instalacji na własnym serwerze w celu zapewnienia dostępu do systemu w sieci lokalnej Zamawiającego (bez limitu użytkowników) w tym systemu informacji prawnej w trybie on-line aktualizowanych codziennie dla 3 użytkowników.
Licencja na okres 01.04.2017r. do 31.03.2020r., fakturowana jednorazowo, płatność rozłożona w trzech równych rocznych ratach. System musi być dostępny przy użyciu powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.
Wykonawca przeprowadzi w miarę potrzeb dwa szkolenia z obsługi systemu informacji prawnej dla pracowników starostwa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Zawartość elektronicznego systemu informacji prawnej

Baza musi zawierać:

I Dziennik Ustaw

1.Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, skan oryginału).
2.Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3.Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1930 roku.
4.Możliwość udostępnienia kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
5.Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienna – zmieniony przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonany przez, ujednolica – ujednolicony przez, wprowadza – wprowadzony przez, interpretuje – interpretowany przez, implementuje – implementowany przez).
6.Odwołania do przywołanych w aktach przepisów i innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.
7.Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.
8.Odwołania do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
9.Odwołanie do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
10.Odwołanie do monografii z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
11.Odwołanie do pism urzędniczych z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

II Monitor Polski

1.Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy, skan oryginału).
2.Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3.Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1960 roku;
4.Możliwość udostępnienia kolejnej wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

III Dzienniki Urzędowe

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inna nazwą).

IV Prawo miejscowe

1.Komplet obowiązujących i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa:
2.Indeksy hasłowe umożliwiające wyszukiwanie dokumentów dotyczących wybranej tematyki.
3.Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w zawężeniu do aktów prawnych dla wybranego powiatu, gminy.

V Orzecznictwo sądów, administracji i pisma urzędowe

VI Komentarze

VII Tezy z piśmiennictwa, bibliografia

VIII Zamówienia Publiczne


Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji prawnej

Sposoby wyszukiwania

1.Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego/ sygnatury orzeczenia/ numeru druku projektu ustawy.
2.Wyszukiwanie wg rocznika.
3.Wyszukiwanie wg gminy, powiatu.
4.Wyszukiwanie wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych.
5.Wyszukiwanie wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania.
6.Wyszukiwanie projektów ustaw wg daty wpływu projektu, wnioskodawcy, numeru druku.
7.Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące i orzecznictwo w podziale na aktualne i nieaktualne.
8.Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów znajdujących się w różnych bazach.
9.Zawężenie listy wynikowej aktów prawnych , orzeczeń do rodzaju i autora, w tym możliwość wielowyboru w ramach wybranej kategorii.
10.Wyszukiwanie orzeczenia po składzie orzekającym i roli w składzie.

1.Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 24.03.2017r. godz. 12:00 e-mailem na adres k.radko@powiatleczynski.pl lub m.kryk@powiatleczynski.pl
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę; zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować na w/w adresy e-mail.
W toku badania i ocen ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Kryteria wyboru oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto oraz możliwość płatności faktury w trzech równych ratach rocznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.


Łęczna dnia 16.03.2017r.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe