Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

2017-03-15 14:37:02

.

Znak sprawy: IPR.272.4.2.2017 Łęczna 15.03.2017r
Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.


PYTANIA CZĘŚC II ZAMÓWIENIA
Pytanie 1. Czy któryś z pojazdów podlega obecnie najmowi, dzierżawie, użyczeniu, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy? Jakiej jednostce ? Czy najem odbywa się odpłatnie czy też nie ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w leasingu jest pojazd o nr rej WE080KW marki Renault Trafic będący w leasingu w firmie: RCI Leasing Polska Sp. z o.o. – użytkownik Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – Podgłębokie.

Pytanie 2. Proszę o potwierdzenie, że bezpłatne ubezpieczenie Zielonej Karty (ZK-1) obejmuje kraje należące do systemu Zielonej Karty, z wyłączeniem Azerbejdżanu, Iranu, Izraela, Maroka, Rosji, Tunezji i Turcji. W przypadku braku potwierdzenia proszę o wskazanie krajów wyłączonych wraz ze wskazaniem pojazdów
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wnioskuje o bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. ubezpieczenie Zielona Karta za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z rozszerzeniem o szkody wyrządzane na terytorium Rosji w przypadku poniższych pojazdów:
1) nr rej LLE03250 marka Mercedes Benz
2) nr rej LLE20530 marka Skoda Octavia
Dotyczy pojazdów oznaczonych „*” w załączniku nr 1c do SIWZ, zakładka nr 4
Pytanie 3. Prosimy o obniżenie Limitu kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) w wysokości 1 000,00 zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 4. Prosimy o obniżenie limitu zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody do 5% sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 5. Proszę o informację, że suma wyposażenia dodatkowego nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia pojazdu i jednocześnie nie przekracza 20 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość wyposażenia dodatkowego nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia pojazdu i jednocześnie nie przekracza 20 000,00 zł.
Pytanie 6. Prosimy o możliwość zmiany płatności składki rocznej w następujący sposób OC płatne w dwóch ratach, NNW płatne jednorazowo AC płatne w 4 ratach
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę płatności składki rocznej.
Pytanie 7. Proszę o zmianę: Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. Dotyczy wyłącznie wyrównania okresów.
W przypadku braku zgody na powyższe proszę o zmianę Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, z wyłączeniem ubezpieczenia AC lub z zastosowaniem składki minimalnej 300 zł
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 8. Prosimy o wprowadzenie zmian do zapisu:
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji, dokonania obowiązków w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela o stwierdzonym fakcie niedopełnienia obowiązków
Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 9. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem opon w pojeździe do wysokości 1500 zł brutto
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 10. Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia p. kradzieżowe posiadają pojazdy.
Czy wśród nich są pojazdy nie mające żadnego zabezpieczenia – które ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tylko 1 pojazd nie posiada zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: Fiat Uno nr rej LBW4061 właściciel Zespół Szkół w Ludwinie
Pozostałe pojazdy wykazane do ubezpieczenia w zakresie Auto casco posiadają przynajmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe - immobiliser.
Pytanie 11. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapisu” zgłoszone do ubezpieczenia pojazdy posiadają co najmniej jedno sprawne działające i aktywne urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą pojazdu”
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10
Pytanie 12. Proszę o zmianę terminu przedstawienia ofert z 20.03. 2017 na 22.03.2017
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

PYTANIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Pytanie 1. Czy Zamawiający posiada i zarządza wysypiskiem śmieci , czy posiada zakład utylizacji odpadów, czy prowadzi recycling , selekcję śmieci ? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód w środowisku naturalnym powstałych w związku z posiadaniem/zarządzaniem wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji, recyklingu, spalarnią
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci i nie wnioskuje o rozszerzenie ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym powstałe w związku z posiadaniem/zarządzaniem wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji, recyklingu, spalarnią.

Pytanie 2. Prosimy o podanie informacji o roku i rodzaju przeprowadzonych remontów w budynkach w wieku ponad 50 lat ( rodzaje remontów: wymiana instalacji: gazowej, elektrycznej wodnej , kanalizacyjnej, wymiana dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że generalne remonty w budynkach zostały przeprowadzone w:
1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza; rok modernizacji budynku 2005
2) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy; rok modernizacji budynku 2014
Remonty na pozostałych budynkach są przeprowadzane na bieżąco w razie potrzeb oraz w miarę możliwości finansowych.

Pytanie 3. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany
c) mienie przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji. Prosimy o informację czy zamawiający zamierza w najbliższym czasie wyłączyć mienie z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wykazał do ubezpieczenia 3 budynki wyłączone z eksploatacji (mieszkalny i 2 gospodarcze) wykazane przez PCPR w Łęcznej (PCPR poz. 2,3 w załączniku nr 1c zakładka 1); posesja jest ogrodzona. W roku 2017r planowany jest ich remont generalny. Przeznaczenie: mieszkania chronione zamieszkiwane przez osoby w trudnej sytuacji życiowej.
Zamawiający nie planuje w najbliższym czasie wyłączyć mienia z eksploatacji.

Pytanie 4. Czy na terenie Powiatu występują zagrożenia powodziowe , jak tak to jakie i gdzie.? Czy w okresie ostatnich 20 lat w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła powódź, lokalne podtopienia i gdzie? Czy zostały wypłacone jakiekolwiek odszkodowania z tego tytułu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie Powiatu nie występują zagrożenia powodziowe. W okresie ostatnich 20 lat w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wystąpiła powódź, lokalne podtopienia.
Pytanie 5. Prosimy o wyłączenie z przedmiotów ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych tj. stragany, kioski, namioty, pawilony ogrodowe, szklarnie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie. Na chwilę obecną nie wykazano do ubezpieczenia straganów, kiosków, namiotów, pawilonów ogrodowych oraz szklarni.
Pytanie 6. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony drzewostanu, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz pomniki przyrody.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 7. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna z wykazanych jednostek nie prowadzi działalności wydobywczej.
Pytanie 8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia szkód geologicznych i górniczych w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ pkt 4.10 „akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia” takie wyłączenie jest wprowadzone.

Pytanie 9. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 10. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 11. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności w OC działalności nie została uregulowane w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności w OC działalności nie została uregulowane w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy
Pytanie 13. Prosimy o obniżenie dodatkowego limitu na pokrycie kosztów związanych z osuszaniem i renowacją uszkodzonego mienia (księgozbiorów i materiałów archiwalnych) do wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 14. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ochrony zgłoszone zostały budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków:
1) Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, budynek ul. Litewska 16 suma ubezpieczenia 1 324 000,00 zł
Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, w których znajduje się mienie ubezpieczone od kradzieży z włamaniem zabezpieczone są w przynajmniej poprzez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że budynki, w których znajduje się mienie ubezpieczone od kradzieży z włamaniem zabezpieczone są w przynajmniej poprzez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego.
Pytanie 16. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że kradzież zwykła musi być każdorazowo zgłoszona policji.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego zapisu, ponieważ wszystkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów prawa zgłaszane są odpowiednim organom.

Pytanie 17. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód w odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka rabunku gotówki w trakcie transportu dokonywanego przez pracowników.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 18. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego dla szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem oraz upadkiem dla sprzętu przenośnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 15% wartości szkody.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu wartości pieniężnych w transporcie zastosowanie mają zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu wartości pieniężnych w transporcie zastosowanie mają zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Pytanie 20. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi mosty lub wiadukty? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie łącznej wartości dróg, jednostkowej wartości wszystkich mostów i wiaduktów wraz z rodzajem ich konstrukcji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia budowle - drogi, mosty, drogi wewnętrzne, przepusty, pozostałe budowle SYSTEMEM PIERWSZEGO RYZYKA SUMA UBEZPIECZENIA 200 000,00 ZŁ
Łączna wartość dróg wynosi 106.650.473,78 zł, natomiast mostów –16.582.467,15 zł Konstrukcja mostów – 14 mostów posiada konstrukcję żelbetową, 1 most drewnianą.
Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony klauzuli terroryzmu wyłączone są szkody:
a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony klauzuli terroryzmu wyłączone są szkody:
a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Pytanie 22. Czy i jakiego rodzaju prace remontowe, budowlane, modernizacyjne Zamawiający planuje realizować w okresie ubezpieczenia? Jaka będzie ich wartość?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Powiatu.
Pytanie 23. Prosimy o informacje jaka jest wartość sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i deszczowej?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie określić wartość sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i deszczowej, gdyż jest ona wliczona do wartości budynków i budowli jako stałe elementy zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt 2.3.1.1.
Pytanie 24. Prośmy o modyfikację klauzuli reprezentantów:
Klauzula reprezentantów – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego/ ubezpieczonego uważa się Starostę Powiatu , Zarząd Przedsiębiorstwa, Dyrektora jednostki lub instytucji oraz pełnomocników tych osób, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w ich imieniu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 25. Prosimy o przeniesienie Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych – dla katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Pytanie 27. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat z tyt. OC działalności Ubezpieczonych nie zgłaszano żadnych roszczeń i nie wypłacono odszkodowań ponad 4.248 PLN. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o załączenie wykazu wszystkich roszczeń zgłoszonych w ostatnich 3 latach wraz z informacją o rodzaju szkody (osobowa, rzeczowa, czysta strata finansowa), wysokości roszczenia, wysokości rezerw szkodowych założonych przez dotychczasowych ubezpieczycieli.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat z tyt. OC działalności Ubezpieczonych nie wypłacono odszkodowań ponad 4.248,00 zł
Wykaz szkód zgodnie z załącznikiem nr 2 – wykaz szkód z OC działalności
Pytanie 28. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Pytanie 30. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w związku z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitali i pozostałymi jednostkami służby zdrowia, działalności badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń medycznych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w związku z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitali i pozostałymi jednostkami służby zdrowia, działalności badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń medycznych.

Pytanie 31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tytułu posiadania/administrowania/zarządzania wysypiskiem odpadów, OC z tytułu sortowania, utylizacji, unieszkodliwiania, odzysku oraz wszelkiego innego przetwarzania odpadów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tytułu posiadania / administrowania / zarządzania wysypiskiem odpadów, OC z tytułu sortowania, utylizacji, unieszkodliwiania, odzysku oraz wszelkiego innego przetwarzania odpadów.

Pytanie 32. Prosimy o wprowadzenie do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (paliw), podlimitu w wysokości 100 000 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie. Żadna z jednostek wykazanych do ubezpieczenia na chwilę obecną nie wprowadza paliw jako produktu do obrotu.
Pytanie 33. Prosimy o wprowadzenie do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, podlimitu, w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 34. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony, w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony, w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste.

Pytanie 35. Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej szkody wyrządzone przez drzewostan na terenach, których właścicielem (posiadaczem, zarządcą) jest ubezpieczony i za który ponosi odpowiedzialność lub wprowadzenie podlimitu w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 36. Prosimy o dodanie zapisu, że w zakresie organizacji pokazów sztucznych ogni ochrona obowiązuje pod warunkiem, że pokazy te organizowane są przez profesjonalne firmy zewnętrzne i ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do nich

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 37. W odniesieniu do OC za szkody wynikłe z tytułu zarządzania drogami prosimy o informację jaki podmiot zajmuje się dokonywanie przeglądów stanów technicznych dróg ? czy są to podmioty zewnętrzne. Jak często są dokonywane objazdy dróg? Czy występują jakieś procedury dotyczące postępowania w przypadku ujawnienia uszkodzenia drogi? Kto zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg? Czy ewentualni podwykonawcy posiadają umowy OC ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg przeprowadzany jest przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych (podmiot ten jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego). Przeglądy (objazdy kontrolujące) przeprowadza się raz na dwa tygodnie; działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje a niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. naprawa uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków.

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z dniem kończącym roczny polisowy okres ubezpieczenia w sytuacji kiedy szkodowość brutto przekracza 65 %

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z dniem kończącym roczny polisowy okres ubezpieczenia w sytuacji kiedy szkodowość brutto przekracza 65 %.


Pytanie 39. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.

Pytanie 40. Prosimy o dopisanie, że ochroną nie będą objęte szkody na terenie Nowej Zelandii

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego zapisu, ponieważ jako jednostka budżetowa oraz żadna z jednostek podległych nie prowadzi działalności na terenie Nowej Zelandii.
Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Pytanie 42. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł.

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone podwykonawcom będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy podwykonawca będzie osobą trzecią dla Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że OC za szkody wyrządzone podwykonawcom będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy podwykonawca będzie osobą trzecią dla Ubezpieczonego.

Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie szkody powstałe wskutek zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego i niezamierzonego przez Ubezpieczonego oraz, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie szkody powstałe wskutek zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego i niezamierzonego przez Ubezpieczonego oraz, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Pytanie 45. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac wyburzeniowych / rozbiórkowych metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac wyburzeniowych / rozbiórkowych metodą wybuchową.
Pytanie 46. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona za szkody w pojazdach pod kontrolą, przechowywanych przez Ubezpieczonego obejmować będzie wyłącznie pojazdy na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochrona za szkody w pojazdach pod kontrolą, przechowywanych przez Ubezpieczonego obejmować będzie wyłącznie pojazdy na terenie ogrodzonym i oświetlonym.
Pytanie 47. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną utraty, kradzieży pojazdu i mienia z pojazdu, jeżeli pojazd był pozostawiony na parkingu niestrzeżonym (miejsca parkingowe, parkingi nieodpłatne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną utraty, kradzieży pojazdu i mienia z pojazdu, jeżeli pojazd był pozostawiony na parkingu niestrzeżonym (miejsca parkingowe, parkingi nieodpłatne).

Pytanie 48. Prosimy o akceptację dodatkowych podlimitów w wysokości 20 000 PLN na lokal dla ochrony wnioskowanej w punktach 4.22 i 4.31 OC działalności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 49. Prosimy o dopisanie w klauzuli automatycznego pokrycia w OC, iż dotyczy wyłącznie terenu RP.

Odpowiedź:, Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego zapisu, ponieważ jako jednostka budżetowa oraz żadna z jednostek podległych nie posiada, nie zarządza, nie administruje oraz nie utrzymuje lokalizacji poza terenem RP.
Pytanie 50. Prosimy o zmianę definicji deszczu nawalnego na: opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 3 potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron