Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich, według podziału na 2 zadania. IPR.272.4.1.2017

2017-03-14 13:02:29

. ,

oznaczenie sprawy IPR.272.4.1.2017


Przedmiot zamówienia : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich, według podziału na 2 zadania:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 199 000,00 złotych brutto, w tym na poszczególne zadania:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 123 000,00 zł. brutto
2) Zadanie nr 2 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; - kwota 76 000,00 zł. brutto
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.
Warunki płatności: zgodnie z zapisami projektu umowy – przelewem 21 dni od dnia otrzymania faktury.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1.Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4
- 77 682,10
2.ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna
142 769,87 -
3.Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
145 694,81 136 669,62
4.SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin
- 74 059,44

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.14.03.2017r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www