Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do postepowania na:Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

2017-03-13 15:00:14

.

Znak sprawy: IPR.272.4.2.2017
Łęczna 13.03.2017r

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.


Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o następujące dane:
• DMC (kg)
• Moc pojazdów (kW)
Odpowiedź: wykaz pojazdów został uzupełniony o dane tj. DMC (kg) oraz moc pojazdów (kW) – załącznik 1c: wykaz pojazdów

Pytanie 2. Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
Odpowiedź: liczba zgłoszonych roszczeń - 24; wypłacono – 3 – 3099,62 zł (2015r - 1 szkoda ; 2016r - 2 szkody); rezerwy – brak.
- w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze zła jakością dróg
Odpowiedź: liczba zgłoszonych roszczeń związanych ze złą jakością dróg – 24; oszacowane na kwotę – 80 978,61 zł, zgodnie z przedstawionym zaświadczeniem o szkodowości.


Pytanie 3. Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najważniejsze różnice nastąpiły w zakresie ubezpieczenia. W poprzednich latach obowiązywał program na ryzkach nazwanych.

Pytanie 4. Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?
-Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?
-Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie żadnych zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 5: Zgodnie z wewnętrznymi przepisami
-Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)
-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia( miedzy innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:
- przeglądy (objazdy kontrolujące) przeprowadza się raz na dwa tygodnie;
- działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są w przeciągu 24h po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje;
- niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. naprawa uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków.

Pytanie 6. W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.
Odpowiedź: Bieżące remonty dróg przeprowadzane są przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych (podmiot ten jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).
Pytanie 7. Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że z danych uzyskanych od dotychczasowych ubezpieczycieli wysokość roszczeń szkód odmówionych wynosi 76 240,61 zł. za ostatnie 3 lata.
Pytanie 8. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie. Zostały wskazane miejsca wymagające czynności naprawczych
Pytanie 9. Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2015, 2016r?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remonty cząstkowe są wykonywane na bieżąco według potrzeb i możliwości finansowych. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi.
Pytanie10. Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo.
Pytanie 11. Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod nadzorem konserwatora zabytków znajdują się budynki wykazane w przedmiocie ubezpieczenia
Zamawiający nie wyraża zgodny z wprowadzenie limitów. Odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia i dodatkowych limitów opisanych w SIWZ
Pytanie 12. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł.
Pytanie 13. W jaki sposób jest zabezpieczone mienie wyłączone z eksploatacji? Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla mienia wyłączonego z eksploatacji. Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wykazał do ubezpieczenia 3 budynki wyłączone z eksploatacji (mieszkalny i 2 gospodarcze) wykazane przez PCPR w Łęcznej (PCPR poz. 2,3 w załączniku nr 1c zakładka 1); posesja jest ogrodzona. W roku 2017r planowany jest ich remont generalny. Przeznaczenia: mieszkania chronione zamieszkiwane przez osoby, w trudnej sytuacji życiowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 14. Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych .
Pytanie 15. W jakim wieku został zgłoszony sprzęt elektroniczny do ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Wnioskujemy o ograniczenie wieku sprzętu elektronicznego do 7lat.
Dla sprzętu powyżej 7lat wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli
KLAUZULA ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w wartościach rzeczywistych
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:
1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,
2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.
W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek (rok produkcji). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli: ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w wartościach rzeczywistych.

Pytanie 16. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ oraz w umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.
Pytanie 17. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ pkt 4.10 „akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia” takie wyłączenie jest wprowadzone.

Pytanie 18. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji
O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj
-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany
-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane
-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wykazał do ubezpieczenia 3 budynki wyłączone z eksploatacji (mieszkalny i 2 gospodarcze) o wartości 352 750,00 zł wykazane przez PCPR w Łęcznej (PCPR poz. 2,3 w załączniku nr 1c zakładka 1); posesja jest ogrodzona; w budynku brak jest wyposażenia, obiekty są regularnie kontrolowane. W roku 2017r planowany jest ich remont generalny. Przeznaczenia: mieszkania chronione zamieszkiwane przez osoby, w trudnej sytuacji życiowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 19. Czy są przewidywane w okresie ubezpieczenia inwestycje i jakiego rodzaju inwestycje?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

Pytanie 20. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ załączniku nr 1a do SIWZ pkt 5.42 jest określony limit w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 21. Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa?
Odpowiedzi: Zamawiający informuje, że Powiat wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego.
Pytanie 22. Czy zakład przewiduje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

Pytanie 23. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli nie, które nie posiadają?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są przeglądom wynikającym z przepisów prawa.
Pytanie 24. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych. Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie w przyszłości instalacji solarnych na podstawie owu i warunków indywidualnych oraz cenę.

Pytanie 25. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o podanie wartości PML

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej przy ul. Bogdanowicza 9 suma ubezpieczenia budynku wraz z wyposażeniem wynosi ok. 15 800 000,00 zł.
Pytanie 26. Uprzejmie proszę o podanie DMC dla pojazdów ciężarowych.
Odpowiedź: wykaz pojazdów został uzupełniony o dane tj. DMC – załącznik 1c: wykaz pojazdów
Pytanie 27. Prosimy o podanie do czego wykorzystywane są autobusy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że autobusy wykorzystywane są do przewozu osób niepełnosprawnych – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ( codziennie) oraz Starostwo Powiatowe (transport doraźny – osoby pełnosprawne, młodzież ).
Pytanie 28. Prosimy o podanie do czego wykorzystywane są pojazdy ciężarowe o DMC pow. 3,5t.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazdy ciężarowe o DMC pow. 3,5t są wykorzystywane do wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu
Pytanie 29. Czy którykolwiek pojazd służy do nauki jazdy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żaden z wykazanych pojazdów do ubezpieczenie nie służy do nauki jazdy
Pytanie 30. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 23.03.2017r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www