Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania.IPR.272.4.1.2017

2017-03-03 14:22:59

. ,

IPR. 272.4.1.2017 Łęczna, dnia 03.03.2017r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.1.2017 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, które były publikowane w dniu 21.02.2017r., na które Zamawiający udziela odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający potwierdza, iż podane w formularzu cenowym produkty, opisane nazwą własną, mają parametry podane w dalszej części opisu ?
Ad.1 Zamawiający dokonał analizy opisów produktów w formularzu cenowym i w odpowiedzi na pytanie modyfikuje formularze szczegółowe oferty ( załączniki do modyfikacji SIWZ- stan na dzień 03.03.2017r.) w zakresie poszczególnych zadań dostosowując opisane parametry produktów do produktów opisanych nazwą własną.

2. Czy w przypadku różnicy pomiędzy parametrami jakie posiadają produkty opisane marką własną a parametrami podanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, jako właściwe – spełniające opis przedmiotu zamówienia należy uznać parametry produktu referencyjnego?
Ad..2 Zamawiający dokonał analizy opisów produktów w formularzu cenowym w zakresie poszczególnych zadań oraz modyfikuje treść formularzy szczegółowych oferty dostosowując opisane parametry produktów do produktów opisanych nazwą własną, celem wyeliminowania sytuacji wskazanej w pytaniu.
Jednakże, w sytuacji gdyby produkty opisane marką nie posiadały opisanych parametrów, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Czy z związku z dezaktualizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach , ( obecnie obowiązujące jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154) Zamawiający żąda produktów spełniających wymogi rozporządzenia z 2015 czy z 2016 roku ?
Ad.3 Zamawiający zgodnie z modyfikacją SIWZ stan na dzień 03.03.2017r. rezygnuje z rygorów w/w Rozporządzenia.

4. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że opis przedmiotu zamówienia poprzez sztywne wskazanie parametrów charakteryzujących jeden konkretny produkt (brak tolerancji, która pozwolą na zaproponowanie innego produktu) powodujący, iż fikcją jest dopuszczenie produktu równoważnego, jest podstawą do wniesienia odwołania na podstawie art. 180 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień ?
Ad.4 Tak, Zamawiający zdaje sobie sprawę z naruszeń przepisów poprzez sztywne wskazanie parametrów charakteryzujących konkretny produkt, dlatego też Zamawiający zmodyfikował przedmiot zamówienia, w tym szczegółowe formularze oferty w tym zakresie.

5. W związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt, który nie jest wymuszony specyfiką zamówienia, jest naruszeniem art. 7 ust 1 ustawy Pzp prosimy o podanie w zadaniu 1 w pozycjach: 8, 9, 10, 15, 20, 21, 23, 46, 51, 52, 55, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 90, 108, 111, 113, 114, 115, 119, 125, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174,175,188,190,191,192,193,195,197,198 w zadaniu 2 w pozycjach: 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15 - tolerancji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów tak aby możliwe było zaoferowanie produktów innych niż referencyjne. Taka zmiana pozwoli na większą swobodę w wyborze produktów do zaoferowania Zamawiającemu, co z pewnością pozwoli na zaoferowanie Zamawiającemu korzystniejszej ceny.
Ad.5 Zamawiający zmodyfikował opis wskazanych produktów w szczegółowych formularzach oferty.

6. Czy w związku z tym, iż w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający popełnił liczne błędy, a także w celu równego traktowania wykonawców Zamawiający zrezygnuje z dokumentów o których mowa w punkcie 12 SIWZ lub też zażąda wskazanych dokumentów od wszystkich Wykonawców na wszystkie produkty wymienione w formularzach cenowych.
Ad.6 Zgodnie z modyfikacją zapisów SIWZ, Zamawiający rezygnuje z przedstawienia przez Wykonawcę kart równoważności do zaproponowanych produktów równoważnych. Jednocześnie Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykazał, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne – zapis rozdz. III pkt.12 SIWZ


Zadanie nr 2:

1) Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 „Jogurt naturalny 180g” o zawartości tłuszczu 3% ?
Ad.1) Tak, zgodnie z zapisem szczegółowego formularza oferty po modyfikacji.

2) Produkt preferowany w pozycji 4 formularza „Jogurt owocowy serduszko "Zott"opak. 125G” ma zawartość tłuszczu 2,7g na 100g produktu, a Zamawiający wskazuje minimalną zawartość tłuszczu w jogurcie jako 3%. Czy Zamawiający zgodzi się na realizację pozycji produktem referencyjnym?
Ad.2) Zakres przedmiotu zamówienia po modyfikacji nie przewiduje zakupu w/w produktu.

Zadanie nr 1:

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury amoniaku z 20 g na gramaturę 40 g?
Ad.1 Zamawiający informuje, iż zmodyfikował opis tego produktu na : „Amoniak 30g (…) We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji cyt. ”Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowych formularzach oferty po modyfikacji stanowiących załączniki do ogólnego formularza oferty (zał. nr 1) -oprócz pozycji w których wskazano wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zmiany odpowiednio proponowanej ilości zamawianej pozycji artykułu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gramatur uszczegółowionych w szczegółowych formularzach oferty po modyfikacji w poszczególnych zadaniach w przedziale ± 20% wielkości opakowania.”

2. W pozycji 22 formularza Zamawiający oczekuje produktu „Czosnek granulowany "Prymat" 800g. Firma Prymat posiada w swojej ofercie Czosnek granulowany 1000g, albo Czosnek mielony 800g. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zmianę gramatury z 800g na 1000g?
Ad.2 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu produktu w szczegółowym formularzu oferty

3. W pozycji 35 formularza jest „Herbata ekspresowa „Lipton” Yellow Label Tea po 100 szt. 200g”. Zamawiający oczekuje ceny za sztukę, czyli za 1 torebkę?
Ad.3 Zamawiający oczekuje wyceny opakowania zawierającego 100 szt. saszetek.

4. Czy Zamawiający w pozycji nr 44 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kaszy kukurydzianej z 400 g na gramaturę 500 g?
Ad.4 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

5. Czy Zamawiający w pozycji nr 54 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kminku z 50 g na gramaturę 20 g?
Ad.5 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

6. Czy Zamawiający w pozycji nr 55 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury koperku suszonego z 200 g na gramaturę 400 g?
Ad. 6 Produkt „Koperek suszony "Prymat" 200g „ przed modyfikacją formularzy szczegółowych znajdował się pod poz. 58. Po modyfikacji nr pozycji nie uległ zmianie. Zmianie uległ opis produktu na :” Koperek suszony typu "Prymat" 200g lub produkt równoważny(…)”.
Zamawiający nie dopuszcza zmianę gramatury produktu „koperek suszony (…)”
z gramatury 200 g na gramaturę 400 g. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

7. Czy Zamawiający w pozycji nr 61 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury liścia laurowego z 80 g na gramaturę 100 g?
Ad.7 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

8. Czy Zamawiający w pozycji nr 63 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę parametru opisującego produkt z 600 ml na 600g ? Zwracamy uwagę że produkt referencyjny ma 600 g.
Ad.8 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu produktu w szczegółowym formularzu oferty.

9. W pozycji 65 Zamawiający oczekuje m.in. makaronu Lubella 500g pióra. Producent jednakże oferuje ten kształt makaronu w opakowaniach 400g. Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni wymagane formy makaronu 500g, lub ujmie tę formę w pozycji 66 formularza?
Ad.9 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu produktu w szczegółowym formularzu oferty.

10. Czy Zamawiający w pozycji nr 81 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury mąki kukurydzianej z 250 g na gramaturę 500 g, tym bardziej że produkt preferowany nie występuje w wymaganej gramaturze?
Ad. 10 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu produktu w szczegółowym formularzu oferty.

11. Czy Zamawiający w pozycji nr 86 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury migdał w płatkach z 150 g na gramaturę 100 g?
Ad.11 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

12. Czy Zamawiający w pozycji nr 91 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury mleka w proszku z 400 g na gramaturę 500 g?
Ad.12 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

13. Czy Zamawiający w pozycji nr 99 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury natki pietruszki suszonej z 150 g na gramaturę 250 g?
Ad.13 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

14. Czy Zamawiający w pozycji nr 105 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury oregano suszone z 200 g na gramaturę 100 g?
Ad.14 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

15. Czy Zamawiający w pozycji nr 106 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury orzech włoski z 200 g na gramaturę 100 g?
Ad.15 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.
16. Czy Zamawiający w pozycji nr 109 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury papryka ostra mielona z 50 g na gramaturę 20 g?
Ad.16 Nie. We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

17. Czy Zamawiający w pozycji nr 115 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury pieczarki marynowanej z 765 g na 840g ?
Ad.17 Zamawiający informuje, iż produkt „pieczarki marynowane (…) znajdują się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 114. Zamawiający po modyfikacji opisu produktu wskazuje produkt referencyjny: „Pieczarki marynowane typu "Ole" 800g lub produkt równoważny (…)” Zatem wnioskowana zmiana gramatury mieści się w granicach dopuszczalnej zmiany gramatury przez Wykonawcę zgodnie z zapisem rozdziału III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

18. Czy Zamawiający w pozycji nr 119 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury pieprzu ziołowego z 600 g na gramaturę 500 g?
Ad.18 Zamawiający informuje, iż produkt „pieprz ziołowy (…) znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 118.
Wnioskowana zmiana gramatury mieści się w granicach dopuszczalnej zmiany gramatury przez Wykonawcę zgodnie z zapisem rozdziału III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

19. Czy Zamawiający w pozycji nr 120 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury płatków jęczmiennych błyskawicznych z 400 g na gramaturę 500 g?
Ad.19 Zamawiający informuje, iż produkt „płatki jęczmienne błyskawiczne (…) znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 119.
We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

20. W pozycji 121 formularza producent firma Lubella oferuje płatki kukurydziane w opakowaniach 250g i 500g. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wielkości opakowania ?
Ad.20 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu produktu w szczegółowym formularzu oferty.

21. Czy Zamawiający w pozycji nr 123 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury płatków ryżowych błyskawicznych z 300 g na gramaturę 250 g?
Ad.21 Zamawiający informuje, iż produkt „płatki ryżowe błyskawiczne (…)” znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 122.
Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury produktu „płatki ryżowe błyskawiczne (…) z gramatury 300 g na gramaturę 250 g, zgodnie z zapisem rozdziału III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

22. W ofercie firmy Prymat brak jest pozycji 135 „Przyprawa do dań z fasoli 1kg”. Taka przyprawa występuje jedynie w opakowaniu 20g. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę gramatury opakowania?
Ad.22 Zamawiający informuje, iż produkt „Przyprawa do dań z fasoli (…)” znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 134.
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu produktu w szczegółowym formularzu oferty.

23. Czy Zamawiający w pozycji nr 157 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury słonecznik łuskany z 200 g na gramaturę 100 g?
Ad.23 Zamawiający informuje, iż produkt „słonecznik łuskany (…)” znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 156.
We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

24. Czy Zamawiający w pozycji nr 158 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury sody oczyszczonej z 80 g na gramaturę 50 g?
Ad.24 Zamawiający informuje, iż produkt „soda oczyszczona (…)” znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 157.
We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

25. W pozycji 159 formularza Zamawiający oczekuje soku jabłkowego 200ml o zawartości cukru do 10g/100ml. Nawet produkt referencyjny pomimo braku cukru w składzie, zawiera powyżej 11g cukru na 100ml (cukier naturalny pochodzący z owoców). Czy w związku z wysoką zawartością cukrów w owocach jabłka Zamawiający zmieni swe wymagania w stosunku do oczekiwanego asortymentu?
Ad.25 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu produktu w szczegółowym formularzu oferty.

26. Czy Zamawiający w pozycji nr 180 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury tymianku z 160 g na gramaturę 250 g?
Ad.26 Zamawiający informuje, iż produkt „tymianek otarty (…)” znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 179.
We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.

27. Czy Zamawiający w pozycji nr 192 szczegółowego formularza potrzeb Zamawiający nie popełnił błędu w gramaturze produktu referencyjnego ?
Ad.27 Zamawiający informuje, iż produkt Zupa ogonowa typu "Winiary" 50g (…)” znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 191.
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu produktu w szczegółowym formularzu oferty.

28. Czy Zamawiający w pozycji nr 196 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury żurawiny suszonej z 150 g na gramaturę 100 g?
Ad.28 Zamawiający informuje, iż produkt „żurawina suszona (…)” znajduje się po modyfikacji szczegółowego formularza oferty pod poz. 195.
We wskazanej pozycji Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę gramatury zgodnie z zapisem rozdz. III pkt.4 SIWZ po modyfikacji wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1.


UWAGA ! Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków