Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Plany zamówień publicznych na rok 2017 o wartości poniżej 30 tyś. euro

2017-02-15 13:58:25

.


PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 30 TYS. EURO –WYDZIAŁAMI

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Lp. Przedmiot zamówienia publicznego Rodzaj zamówienia publicznego
roboty budowlane/ dostawy/usługi Tryb zamówienia lub inna procedura udzielenia zamówienia Termin planowanego zamówienia KOD CPV
1.Paliwo do samochodów służbowych dostawa wniosek cały rok 09100000-0
2.Ekspres do kawy dostawa wniosek Luty/ marzec 2017 39711310-5
3.Środki do odkamieniania ekspresu dostawy wniosek Marzec 2017 39800000-0
4.Zakup kart do tachografu dostawy wniosek Luty 2017
30162000-2
5.Zakup opon do sam. służbowych dostawy wniosek Marzec 2017 34351100-3
6.Przeglądy rejestracyjne samochodu służbowego Skoda usługi wniosek Październik 2017 71631200-2
7.Przegląd serwisowy samochodu służbowego Skoda usługi wniosek 50112100-4
8.Mycie samochodów w myjniach usługi wniosek cały rok 50112300-6
9.Telefony komórkowe usługi wniosek cały rok 32250000-0
10.Szkolenia pracowników usługi wniosek cały rok 79632000-3
11.Hosting stron internetowych: powiatleczynski.pl, turystyka-pojezierze.pl Usługi wniosek Styczeń 72000000-5
12.Hosting BIP Usługi wniosek Styczeń 72000000-5
13.Opieka autorska Systemu El-Dok Usługi wniosek Styczeń 72000000-5
14.Oprogramowanie antywirusowe Dostawy wniosek Luty 48761000-0
15.Domeny wraz z usługą bussines Server Usługi wniosek Marzec 72000000-5
16.Przedłużenie licencji programu Legislator Usługi wniosek Listopad 2017 48000000-8
17.Oprawa uchwał, protokołów
Usługi wniosek Wrzesień 2017 22800000-8
18.Zakup naczyń na potrzeby sesji (cukiernice, filiżanki, literatki) Dostawy wniosek Maj 2017 39221110-1
19.Zakup mikrofonów bezprzewodowych Dostawy wniosek Maj 2017 32341000-5
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY i SPRAW SPOŁECZNYCH
1.Artykuły i sprzęt sportowy dostawy zapytanie o cenę I-IV kwartał 37400000-2
2.Trofea dostawy zapytanie o cenę I-IV kwartał 39298700-4
3.Książki biblioteczne dostawy zapytanie o cenę I-IV kwartał 22113000-5
4.Różny sprzęt i artykuły biurowe dostawy zapytanie o cenę I-IV kwartał 30190000-7
5.Prezenty i nagrody dostawy zapytanie o cenę I-IV kwartał 18530000-3
6.Różne produkty spożywcze dostawy zapytanie o cenę I-IV kwartał 15800000-6
7.Nieregularny transport osób usługi zapytanie o cenę I-IV kwartał 60140000-1
8.Usługi cateringowe usługi zapytanie o cenę I-IV kwartał 55321000-6
9.Usługi szkoleniowe usługi zapytanie o cenę I-IV kwartał 80500000-9
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI,TRANSPORTU i DRÓG PUBLICZNYCH
1.Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów
dostawa zapytanie ofertowe 2017 r.IV kwartał październik, listopad
31523200-0
2.Usuwanie pojazdów z dróg położonych w obrębie powiatu łęczyńskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
usługa zapytanie ofertowe 2017 r. IV kwartał Październik, listopad
50118110-9
3.Obsługa parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w obrębie powiatu łęczyńskiego, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
usługa zapytanie ofertowe 2017 r.IV kwartał październik, listopad
85312310-5
4.Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy O publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867 ze zm.) usługa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. Zapytanie ofertowe poz. 1920) 2017 IV kwartał październik, listopad 60112000-6
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
1.Przekwalifikowanie gruntów z rolnych na leśne w oparciu o art. 14 ust. 7 ustawy o lasach. usługi Rozeznanie cenowe w dowolnej formie IX - XII 77231000-8
2.Alert ekologiczno- zdrowotny –zakup nagród dla szkól uczestniczących
w alercie. usługi rozeznanie cenowe w formie telefonicznej lub elektronicznej. V-XII 18530000-3
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH i OBYWATELSKICH
1.Transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu usługa umowa cały rok budżetowy 60130000-8
2.Wynajem lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej usługa umowa marzec 70130000-1
3.Zakup artykułów na potrzeby kwalifikacji wojskowej dostawa notatka służbowa luty 15800000-6
4.Zakup książek i dzienników na potrzeby kwalifikacji wojskowej dostawa notatka służbowa luty 22900000-9
5.Zakup środków czystości na potrzeby kwalifikacji wojskowej dostawa notatka służbowa luty 33711900-6 33760000-5
6.Zakup różnego sprzętu, i art. biurowych na potrzeby kwalifikacji wojskowej dostawa notatka służbowa luty 30190000-7
7.Wykonanie pieczątek na potrzeby kwalifikacji wojskowej usługa notatka służbowa luty 30192151-4
8.Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe dostawa/usługa notatka służbowa/umowa cały rok budżetowy 983500001
9.Zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dostawa notatka służbowa kwiecień-maj 18530000-3
10.Zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” dostawa notatka służbowa maj 18530000-3
11. Zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu „Bezpieczny dom i gospodarstwo” dostawa notatka służbowa listopad - grudzień 18530000-3
12.Organizacja szkolenia obronnego usługa notatka służbowa/umowa cały rok budżetowy 79632000-3
13.Koszt wynagrodzenia lekarza wystawiającego karty zgonu usługa umowa cały rok budżetowy 85121100-4
14. Zakup wyżywienia w 2017 r. dla policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w stałym, letnim posterunku, na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Gmina Ludwin). usługa umowa II półrocze roku budżetowego 797150009
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1.Sporządzenie map projektu podziału działek celem przekazania na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania oraz w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wywłaszczeniami, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości. Pomiary kontrolne działek w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. usługi wniosek Wg potrzeb
Do 10.12.2017 r. 71353000-7
2.Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami
usługi wniosek Wg potrzeb Do 10.12.2017 r. 79310000-0
3. Ogłoszenia prasowe usługi wniosek Do 15.12.2017 r. 79970000-4
4.Szkolenia pracowników z geodezji i kartografii usługi wniosek Do 30.12.2017 r. 80510000-2
5.Konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz peryferyjnych do komputerów oraz aktualizacji usługi wniosek Wg potrzeb
do grudnia 2017r. 50313000-2 50323000-5 6. Dostawa wraz z montażem rolet antywłamaniowych i regałów metalowych do PODGiK dostawa wniosek I kwartał. 2017 r. 31524100-6 39131100-0
7.Weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego usługa wniosek Grudzień 2017 r. 71356100-9
8.Przygotowanie dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przekazania Archiwum Państwowemu usługa wniosek II kwartał 2017 r. 79995100-6
9.Wymiana oświetlenia i malowanie pomieszczeń Wydziału GKN usługa wniosek II kwartał 2017 r. 31524100-6 45442100-8
10.Zakup czterech zestawów komputerowych oraz programów do aktualizacji oprogramowania specjalistycznego dostawy wniosek marzec 2017 30214000-2 30231300-0 30237280-5 48422000-2
WYDZIAŁ INWESTYCJI, PROMOCJI i ROZWOJU
1.Promocja Powiatu Łęczyńskiego podczas Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków usługi § 5 ust. 4 I kwartał 79341000-6
2.Wykupienie powierzchni reklamowej w prasie lokalnej
usługi § 4 ust. 3 I kwartał 79341000-6
3.Przygotowanie do druku i druk Wydawnictwa Samorządowego „Ziemia Łęczyńska” usługi § 4 ust. 4 I kwartał 79800000-2
4.Przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych usługi § 4 ust. 4 I kwartał 79800000-2
5.Wykonanie kalendarzy promocyjnych usługi § 4 ust. 4 III kwartał 79800000-2
6.Wykonanie gadżetów promocyjnych usługi § 4 ust. 3 I kwartał 22462000-6
7.Zakup wiązanek okolicznościowych dostawy § 4 ust. 3 I-IV kwartał 03121210-0
8. Zakup kartek świątecznych dostawy § 4 ust. 3 I, IV kwartał 22321000-6
9.Wykupienie powierzchni promocyjnej – Lubelski Kiermasz Turystyczny usługi § 5 ust. 4 II kwartał 79342200-5
10.Wykupienie powierzchni promocyjnej- Dożynki Wojewódzkie usługi § 5 ust. 4 III kwartał 79342200-5
11.Przygotowanie degustacji potraw regionalnych na Dożynki Wojewódzkie usługi § 4 ust. 3 III kwartał 55321000-6
12.Usługi transportowe – Dożynki Wojewódzkie usługi § 4 ust. 3 III kwartał 60000000-8
13.Usługi noclegowe dla delegacji zagranicznych usługi § 4 ust. 3 I-IV kwartał 55110000-4
14.Posiłki dla delegacji zagranicznych usługi § 4 ust. 3 I-IV kwartał 55300000-3
15.Usługi przewodnickie dla delegacji zagranicznych usługi § 4 ust. 3 I-IV kwartał 63514000-5
16.Organizacja konferencji i spotkań usługi § 4 ust. 3 I-IV kwartał 55120000-7
17.Zestaw do pielęgnacji boisk dostawy zapytanie ofertowe III kwartał 43325100-8
18. Zakup mebli biurowych na potrzeby wydziału usługi zapytanie ofertowe III kwartał 39130000-2
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY
1.Zakup dzienników budowy i tablic informacyjnych dostawy zapytanie ofertowe Wg. potrzeb do grudnia 2017 r. 31523200-0

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna