Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU ...

OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2017-02-08 14:07:25

; .

IPR.272.4.13.2016 Łęczna, dnia 08.02.2017r.


OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERT
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 523 800,00 złotych brutto,
w tym na poszczególne zadania:
1)Zadanie nr 1 art. spożywcze, CPV: 15800000-6, 15872200-3; - kwota 142 000,00 zł. brutto
2)Zadanie nr 2 art. rolno-spożywcze, CPV: 15331000-7; - kwota 22 000,00 zł. brutto
3)Zadanie nr 3 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5; - kwota 95 000,00 zł. brutto
4)Zadanie nr 4 drób, CPV: 15131500-0; - kwota 39 000,00 zł. brutto
5)Zadanie nr 5 pieczywo, CPV: 15811000-6; - kwota 37 000,00 zł. brutto
6)Zadanie nr 6 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ; - kwota 89 300,00 zł. brutto
7)Zadanie nr 7 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1; - kwota 72 500,00 zł. brutto
8)Zadanie nr 8 mrożonki, CPV: 15331170-9; - kwota 27 000,00 zł. brutto

Zamawiający w wyniku powtórzenia czynności badania ofert w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania 1 – art. spożywcze, mając na względzie postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2017r sygn.. akt: KIO 3/17 informuje:

I.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający odrzuca oferty:

1.ofertę nr 7 złożoną przez Arpos Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny.
2.ofertę nr 11 złożoną przez Almax- Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) –treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:
1.Wykonawca Arpos Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna w złożonej ofercie na zadanie nr 1 artykuły spożywcze w formularzu szczegółowym oferty w pozycji Nr 113 : Oregano (…)- podał niewłaściwą (nieistniejącą) stawkę podatku VAT w wysokości 7 %.
Zamawiający w Rozdziale XIX SIWZ pkt.6 zapisał: „ Wykonawca poda stawkę podatku VAT – w obowiązującej wysokości”. Obowiązkiem Wykonawcy było zatem podanie właściwej stawki podatku VAT.
Ze względu na zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji oferty złożone w postępowaniu muszą być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł. Stawka podatku VAT jest zaś istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, cena zaś zajmuje istotne miejsce wśród kryteriów oceny ofert.
Obowiązek weryfikacji stawki podatku od towarów i usług wypływa wprost także z przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp a także art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W przypadku wystąpienia w ofercie innej niż pisarska i rachunkowa omyłki, powodującej niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zamawiający musi dokonać poprawienia takiej oferty, w przypadku zaś wystąpienia błędu w obliczeniu ceny, Zamawiający musi odrzucić ofertę.
Powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego sygn. akt: III CZP 52/11 gdzie Sąd stwierdził, że „określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Poprawienie stawki podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp jest obligatoryjne jednak tylko w przypadku, gdy stawka podatku została określona w SIWZ
i tylko wtedy, gdy poprawienie takiej omyłki nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty. W przypadku zaś, gdy w SIWZ nie została narzucona stawka podatku od towarów i usług, zastosowanie w ofercie nieprawidłowej stawki musi być uznane za błąd w obliczeniu ceny a taka oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp”,

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający nie może powołać się na art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i poprawić ową niezgodność jako omyłkę niepowodująca istotnych zmian w treści oferty i odrzuca złożoną ofertę zawierającą cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej (nieistniejącej) stawki podatku VAT.

2.Wykonawca Almax- Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna w złożonej ofercie na zadanie nr 1 – art. spożywcze w prowadzonym postępowaniu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań, w szczegółowym formularzu oferty zaoferował w pozycjach:
Lp. Asortyment Planowana ilość jednostka miary Produkt oferowany

1 Amoniak 20g, opakowanie jednostkowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy - 10 szt Amoniak 40g
6 Biszkopty okrągłe. Opakowanie jednostkowe masa netto 150g. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. 20 szt Biszkopty okrągłe 120g
13 Chrupka kukurydziana pałka 80g Skład: kaszka kukurydziana, sól. Opakowanie jednostkowe, okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. PKWIU :15.61.33-53.10 30 szt Chrupka Kukurydziana pałka 60g
33 Gorczyca 20 g Opakowanie jednostkowe - torby foliowe lub papierowe przeznaczone do kontaktu z żywnością Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. Skład: ziarno gorczycy 100% 20 szt Gorczyca 30g
37 Grzyby mun suszone 30g Skład :suszone grzyby mun. opakowanie jednostkowe- torby papierowe lub foliowe, przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. 35 szt Grzyby mun 50g
46 Kakao „Decomoreno” o obniżonej zawartości tłuszczu kakowego od 10-12% 150g, opakowanie jednostkowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. 130 szt Kakao 'Celiko" 200g
50 Kasza kukurydziana 1kg Opakowanie jednostkowe torby foliowe lub papierowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy. 10 szt Kasza kukurydziana 500g
57 Ketchup „Hellmans” 800g, opakowanie jednostkowe butelka plastikowa PET przeznaczony do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy. PKWIU; 15.87.12-30.10 25 szt Ketchup 900g Develey
64 Koperek suszony 200g opakowanie jednostkowe, torby foliowe lub papierowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 m-cy od daty dostawy. Skład: koper suszony 100% 15 szt Koperek suszony 250g
71 Makaron „Lubella” różne rodzaje 500 g, opakowanie jednostkowe, różne formy: świderki, nitki, rurka, penne, kokardki, muszle. Skład: mąka makaronowa pszenna. Bez konserwantów, dopuszczalne środki barwiące kurkuma lub naturalny karoten. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesiące od daty dostawy. PKWIU: 15.85.11-50.00 3400 szt Makaro Prima różne rodzaje 2kg
8 0 Marmolada różana 870g marmolada owocowa miękka o smaku różanym, sporządzono ze 100g owoców na 100g produktu. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. PKWIU : 15.33.22-90.10 10 szt Marmolada różana 590g marmolada owocowa miękka o smaku różanym, sporządzono ze 100g owoców na 100g produktu.
99 Mleko w proszku "Krasnystaw" 400 g pełne zawartość tłuszczu min. 24% klasa I, pakowane w worek foliowy. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. PKWIU 15.51.20-50.92 30 szt Mleko w proszku "Mlekpol" 500g
117 Papryka ostra 50g opakowanie jednostkowe, torby foliowe lub papierowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. Skład: papryka ostra mielona 100% 30 szt Papryka ostra 20g
122 Pędy bambusa marynowane 225g. Opakowanie jednostkowe, puszka. Skład: pędy bambusa (60,7%), zalewa: woda. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. 35 szt Pędy bambusa marynowane425g
128 Płatki jęczmienne błyskawiczne typu"Lubella"400g opakowanie jednostkowe, torby foliowe, lub papierowe wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. PKWIU:15.61.33-33.12 300 szt Płatki jęczmienne błyskawiczne Spomet 500g
140 Proszek do pieczenia opak. „Gellwe” 30g, opakowanie jednostkowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy 150 szt Proszek do pieczenia opak."Carum" 36g
143 Przyprawa chilli 20 g, Skład :chili, może zawierać śladowe ilości zboża zawierającego gluten, jajek, soi, selera, sezamu, mleka (laktoza) i gorczycy.pakowanie jednostkowe, Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy 10 szt Przyprawa chilli 15g
177 Słonecznik łuskany 200g, Opakowanie jednostkowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy 60 szt Słonecznik łuskany 100g
186 Sos grzybowy 28g , torebka „Winiary” opakowanie jednostkowe, okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. PKWIU : 15.89.11-00.00 50 szt Sos grzybowy 35gtorebka "cykoria"
201 Szparagi „Ole” 285 g. Opakowanie szklane, słoik z zakrętką. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy. PKWIU;10.39.17.0 15 szt. Szparagi „Kier” 330g.
205 Tymianek 100g Skład: ziele tymianku otarte. Opakowanie jednostkowe, torby foliowe lub papierowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. 3 szt Tymianek 50g
221 Żurawina suszona 200g, opakowanie jednostkowe, torby foliowe przeznaczone do kontaktu z żywnością, okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 m-cy od daty dostawy. PKWIU:30.12.11 80 szt Żurawina suszona 100g

Zamawiający w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 zapisał: „ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gramatur uszczegółowionych w szczegółowych formularzach potrzeb poszczególnych zadań w przedziale ± 10% wielkości opakowania, po zmianie należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.”
Wykonawca zatem miał obowiązek, przeliczyć ilości zaoferowanych produktów w ramach dopuszczalnej granicy + 10% .
W w/w pozycjach Wykonawca zaoferował produkty w gramaturach znacząco przekraczających dopuszczalną granicę zmiany gramatur nie przeliczając przy tym planowanych ilości produktów. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Wykonawca w trakcie postępowania nie zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem o możliwość zmiany gramatur produktów.
W ocenie Zamawiającego oferta nie odpowiada treści SIWZ- nie przeliczając planowanych ilości poszczególnych produktów Wykonawca zmienił zakres przedmiotu zamówienia, do czego nie był uprawniony, na co Zamawiający nie wyraził zgody.
Zamawiający w opisanej wyżej sytuacji nie może samodzielnie dokonać korekty złożonej oferty i prosić o jej akceptację.

Ponadto Wykonawca w szczegółowym formularzu oferty w zakresie zadania 1 – art. spożywcze zaoferował produkty równoważne w pozycjach:
Lp. Asortyment Planowana ilość jednostka miary Produkt oferowany

12 Cebula marynowana „Ole”, 290 g opakowanie jednostkowe, słoik szklany z zakrętką. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. 5 szt Cebula marynowana „Kier” 300g
21 Czekolada „Wedel” 100g, nadziewana, opakowanie jednostkowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy. 30 szt Czekolada nadziewana 100g Amelia, DW
39 Herbata ekspresowa „Minutka” po 100 szt., pakowana w pudełko papierowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy PKWIU: 15.86.13-00.20 450 szt Herbata expresowa "Chwilka" po 100szt
46 Kakao „Decomoreno” o obniżonej zawartości tłuszczu kakowego od 10-12% 150g, opakowanie jednostkowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. 130 szt Kakao 'Celiko" 200g
57 Ketchup „Hellmans” 800g, opakowanie jednostkowe butelka plastikowa PET przeznaczony do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy. PKWIU; 15.87.12-30.10 25 szt Ketchup 900g Develey
58 Ketchup pikantny/ łagodny „Kotlin”, „ Pudliszki” 1 kg, opakowanie jednostkowe butelka plastikowa PET przeznaczony do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy. PKWIU; 15.87.12-30.10 150 szt Ketchup pikantny / łagodny REYPOL"1kg
62 Koncentrat pomidorowy 30% ”Łowicz” , opakowanie jednostkowe masa netto 900g. Zawartość ekstraktu 30%. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. PKWIU : 10.39.17.0 700 szt Koncentrat pomidorowy 30% "DRIPOL, masa netto 900g
65 Kukurydza konserwowa „Vernet”, puszka 400g , po odsączeniu min 220g, produkt otrzymywany z ziarna kukurydzy cukrowej zalany roztworem cukru i soli kuchennej, utrwalony termicznie. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy PKWIU: 15.33.14-67.00 250 szt Kukurydza konserwowa „Moja marka”puszka 400g , po odsączeniu min.220g
71 Makaron „Lubella” różne rodzaje 500 g, opakowanie jednostkowe, różne formy: świderki, nitki, rurka, penne, kokardki, muszle. Skład: mąka makaronowa pszenna. Bez konserwantów, dopuszczalne środki barwiące kurkuma lub naturalny karoten. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesiące od daty dostawy. PKWIU: 15.85.11-50.00 3400 szt Makaro Prima różne rodzaje 2kg
77 Makaron spaghetti „Lubella” 400g, opakowanie jednostkowe. Skład: mąka makaronowa pszenna. Bez konserwantów, dopuszczalne środki barwiące kurkuma lub naturalny karoten. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesiące od daty dostawy. PKWIU : 15.85.12-35.10 15 szt Makaro Spaghetti 400g ROLPOT
78 Margaryna „Bielska” 250g Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" Sp z o.o. Bielsko-Biała do ciast i mas kremowych, zawartość tłuszczu 80%,pakowana w folię aluminiową, kostka. PKWIU: 15.43.10-30.90 480 szt Margaryna Palma 250g zawartość tłuszczu 80% Ajax
89 Mąka pszenna Krupczatka” typ 450 1kg Opakowanie jednostkowe torby foliowe lub papierowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy 10 szt Mąka pszenna typ450
99 Mleko w proszku "Krasnystaw" 400 g pełne zawartość tłuszczu min. 24% klasa I, pakowane w worek foliowy. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. PKWIU 15.51.20-50.92 30 szt Mleko w proszku "Mlekpol" 500g
120 Pasztet Podlaski 100g, Opakowanie jednostkowe, okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3mc od daty dostawy. PKWIU;10.13.15.0 3800 szt Pasztet drobiowy 131g . Przeliczona ilość na 2801szt
128 Płatki jęczmienne błyskawiczne typu"Lubella"400g opakowanie jednostkowe, torby foliowe, lub papierowe wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy. PKWIU:15.61.33-33.12 300 szt Płatki jęczmienne błyskawiczne Spomet 500g
140 Proszek do pieczenia opak. „Gellwe” 30g, opakowanie jednostkowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy 150 szt Proszek do pieczenia opak."Carum" 36g
157 Przyprawa uniwesalna do potraw "Pakar" 1kg bez glutaminianu sodu, Składiki: sól, marchew,grys, cukier,lubczyk, cebula, pasternak, natka pietruszki, natka selera, pieprz czarny ryboflawina) Opakowanie jednostkowe, torby foliowe lub papierowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy 260 szt Przyprawa uniwersalna do potraw 1 kg (bez glutaminianu sodu i konserwantów) Master Cook
179 Sok 100% kartonik 0,2l jabłkowy typu „Hortex”. Sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku jabłkowego. Pasteryzowany Zawartość cukru do 10g/ 100ml. Opakowanie jednostkowe. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy 600 szt Sok 100% kartonik 0,2l jabłkowy Cymes Pasteryzowany Zawartość cukru do 10g/100ml
183 Sok pomarańczowy 100% typu "Tymbark" 1l, karton , Sok pomarańczowy 100% z zagęszczonego soku pomarańczowego. Pasteryzowany. 40 szt Sok pomarańczowy 100% wosana 1l, Pasteryzowany
186 Sos grzybowy 28g , torebka „Winiary” opakowanie jednostkowe, okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. PKWIU : 15.89.11-00.00 50 szt Sos grzybowy 35gtorebka "cykoria"
188 Sos pieczarkowy 30g torebka „Winiary” opakowanie jednostkowe, okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. PKWIU : 15.89.11-00.00 50 szt Sos pieczarkowy 32g, Cykoria
190 Sos sałatkowy ogrodowy 700g Knorr opakowanie jednostkowe, torby foliowe lub papierowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 mc od daty dostawy. Skład: przyprawy i zioła 11,8%, w tym zioła 7,5% 90 szt Sos sałatkowy ogrodowy 700g Mr Cook
198 Syrop "Herbapol" owocowy różne smaki 420 ml ,skład: cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, 0,25% zagęszczonego soku owocowego o ekstrakcie ogólnym minimum 65%, zagęszczone soki z czarnej porzeczki i marchwi, wit.C. Opakowanie jednostkowe- butelka szklana. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy PKWIU 10.89.19.0 600 szt Syrop Cymes" 430ml Skład syrop owocowy o ekstrakcie ogólnym minimum 65% bez barwników.
201 Szparagi „Ole” 285 g. Opakowanie szklane, słoik z zakrętką. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 miesięcy od daty dostawy. PKWIU;10.39.17.0 15 szt Szparagi „Kier” 330g.
204 Tuńczyk sałatkowy kawałki w oleju 170g, opakowanie jednostkowe puszka metalowa. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. PKWIU:10.20.25.0 90 szt Tuńczyk sałatkowy w oleju 170g
Zamawiający w rozdz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 11 zapisał:
„Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu potrzeb danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).”
oraz w pkt.2 tego samego rozdziału:
„Wykonawcy, którzy zaproponują artykuły równoważne do opisanych w szczegółowych załącznikach potrzeb danego zadania muszą dołączyć do oferty karty produktu lub inny dokument, z którego bezsprzecznie wynikać będzie zgodność produktu do opisanego
w szczegółowym załączniku potrzeb danego zadania.”
Wykonawca w swojej ofercie, oferując produkty równoważnie, nie załączył do żadnej z w/w pozycji karty produktu ani innego dokumentu, z którego wynikałoby spełnienie warunku równoważności oferowanego produktu.
Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 06.02.2016r z prośbą o wyjaśnienia treści złożonej oferty. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie odpowiedział na prośbę złożenia wyjaśnień treści złożonej przez siebie oferty.

Mając powyższe na uwadze oferta zostaje odrzucona na podstawie zapisu art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

II. Unieważnia się postępowanie w zakresie zadania 1 – artykuły spożywcze.

Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania 1- artykuły spożywcze, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - oraz Kodeks Cywilny.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 - artykuły spożywcze wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 7 - złożona przez Arpos Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8,
21-010 Łęczna, którą Zamawiający odrzucił na podstawie na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny.

Oferta nr 11 – złożona przez Almax- Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.) –treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 1 – art. spożywcze na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

III. Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa