Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Oświata » Powiatowy Program ...

Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży

2017-02-07 15:59:28

§ 1
1. W ramach realizacji Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży ustanawia się wsparcie finansowe edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Łęczyński poprzez system stypendialny.
2. Ustala się szczegółowe warunki oraz tryb postępowania w sprawie przyznania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łęczyński.

§ 2
Stypendium przyznaje się za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) wybitne osiągnięcia sportowe,
3) wybitne osiągnięcia artystyczne.

§ 3
1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:
1) zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
2) na koniec semestru poprzedzającego przyznanie stypendium uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75,
3) jest laureatem konkursów i turniejów wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1.
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który zajął miejsce od I do III w konkurencjach indywidualnych lub od I do III w konkurencjach zespołowych w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który zajął miejsce od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie co najmniej na szczeblu wojewódzkim, oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4. Każdy stypendysta powinien godnie reprezentować szkołę w środowisku.

§ 4
1. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 wypłacane jest jednorazowo i wynosi:
1) 300 zł dla finalisty lub laureata szczebla wojewódzkiego,
2) 400 zł dla finalisty lub laureata szczebla ogólnopolskiego,
3) 500 zł dla finalisty lub laureata szczebla międzynarodowego.
2. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 wynosi 200 zł miesięcznie i wypłacane jest od 1 lutego do 30 czerwca za pierwszy semestr i od 1 września do 31 stycznia za drugi semestr, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 wypłacane jest jednorazowo i wynosi 200 zł.
4. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 wypłacane jest jednorazowo i wynosi:
1) 300 zł dla finalisty szczebla wojewódzkiego,
2) 400 zł dla finalisty szczebla ogólnopolskiego,
3) 500 zł dla finalisty szczebla międzynarodowego.
5. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 3 wypłacane jest jednorazowo i wynosi:
1) 300 zł dla finalisty lub laureata szczebla wojewódzkiego,
2) 400 zł dla finalisty lub laureata szczebla ogólnopolskiego,
3) 500 zł dla finalisty lub laureata szczebla międzynarodowego.
6. Stypendium płatne jest do rąk rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego; może też być przekazane na wskazane konto bankowe.
7. Stypendium dla ucznia kończącego szkołę, dla której organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński jest wypłacane do miesiąca, w którym ukończył on naukę w tej szkole.

§ 5
1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół.
2. Zgłoszenie kandydata do stypendium następuje na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcia ucznia.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w terminie:
1) określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust 2 i 3 - do 15 czerwca każdego roku,
2) określone w § 3 ust. 1 pkt 2 - po zakończeniu semestru, odpowiednio do 15 lutego i do 15 lipca.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6
1. Decyzję w sprawie przyznania stypendiów podejmuje Starosta.
2. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie stanowi podstawy do roszczenia o jego przyznanie.
3. Przyznanie stypendium nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień.
4. Przyznanie stypendium w danym roku nie jest zależne od pobierania takiego samego lub podobnego stypendium w latach poprzednich.
5. Listę uczniów, którzy otrzymają stypendium podaje się do publicznej wiadomości.

§ 7
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa na dany rok budżetowy Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe