Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na wykonanie usługi naprawy, przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2017-02-01 13:25:01

.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego
IPR.272.1.5.2017

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
Opis przedmiotu zamówienia:
1.wykonanie usługi naprawy, przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
kod CPV: 50300000-8, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
7 500,00 zł
2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4300
3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1
2)AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą: 20-135 Lublin, ul. Ponikwoda 33
3)MAGIC SERVICE Robert Soldak ul. Ołtaszyńska 44, 53-010 Wrocław
5.Wykaz uzyskanych ofert:
Oferta nr:
1) AGA-COPY Naprawa Maszyn Biurowych z siedzibą 06-300 Przasnysz, ul. Osiedlowa 5/15
2) MIKRONEX Serwis Komputerowy P.U.H. Paweł Kucharski z siedzibą ul. Malborska 14C m. 21, 03-286 Warszawa
3) ALKOP Sp. z o.o. ul. Pamięci Katynia 12a/5, 26-610 Radom
4) MAGIC SERVICE Robert Soldak ul. Ołtaszyńska 44, 53-010 Wrocław
5) COPY CONTROL SERVICE S.C. T. Biegaj, K. Jaworski, ul. Tamka 49, 00-355 Warszawa
6) AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą: 20-135 Lublin, ul. Ponikwoda 33
7) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1
8) Automatyka Biurowa Krzysztof Gajewski, ul. Strzelecka 34, 20-805 Lublin
6. Po analizie ofert stwierdzono:
Oferta nr 1 nie zawierała kompletnie wypełnionego formularza ofertowego, ponadto w ofercie brak kserokopii posiadanych kwalifikacji, autoryzacji urządzeń jak i aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców. W związku z tym oferta została odrzucona.
Punktację ofert przedstawia załącznik nr 1 do notatki.
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
ALKOP Sp. z o.o. ul. Pamięci Katynia 12a/5, 26-610 Radom
–100 punktów , oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

01.02.2017r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa