Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegającej na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej, narciarsko - SPA-wellnes

0000-00-00 00:00:00

.

IPR.272.1.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegającej na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej, narciarsko - SPA-wellnes ( wyjazd zimowy i SPA) w Polsce.

1.W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a)przedstawienia szczegółowego programu wycieczki zawierającego dokładne określenie czasu wyjazdu i powrotu;
b)ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu- suma ubezpieczenia: 10 000 PLN, dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia;
c)zapewnienia dojazdu i przejazdu, zgodnie z programem wycieczki, autokarem
o podwyższonym standardzie( TV, WC, wygodne szerokie siedzenia, możliwość regulacji siedzeń- różne pozycje);
d)zakwaterowania w hotelu, w pokojach 2,3,4 osobowych, każdy pokój z WC, TV SAT, telefonem, Wi-Fi, czajnikiem i lodówką
e)zapewnienia 3 noclegów w hotelu o kategorii minimum 3* wpisanym
do Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (położenie obiektu noclegowego w odległości od stoku do 15 min. jazdy samochodem. Wymagania dotyczące hotelu mają odpowiadać wymaganiom określonym w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169)
f)zapewnienia dojazdu do ośrodków narciarskich (stoku) uczestnikom wyjazdu jeżdżącym na nartach;
g)doboru ośrodka narciarskiego umożliwiającego zarówno doświadczonym narciarzom jak również początkującym wybór tras odpowiadających ich umiejętnościom: trasy o zróżnicowanym stopniu trudności ( trasy czerwone, niebieskie, zielone, „ośle łączki”) rodzaj wyciągu: orczykowy, kolej linowa: krzesełkowa lub kanapowa
h)wyżywienia (śniadania, obiadokolacje) podczas trwania całej wycieczki tj. od obiadokolacji dnia pierwszego do obiadokolacji czwartego dnia, ;
i)zapewnienia korzystania z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego,
j)zapewnienia opieki wykwalifikowanego pilota podróżującego z grupą na całej trasie wyjazdu, w tym koordynacja logistyki w realizacji programu;
k)pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
l)zapewnienia 1 wieczorku integracyjnego przy muzyce w miejscu zakwaterowania w osobnej Sali;
Wieczorek integracyjny przy muzyce („na żywo” lub mechanicznej). Ponadto należy zapewnić poczęstunek 1 danie gorące w formie zupy i zimne przekąski
w postaci np. deska serów, wędliny, sałatki, tymbaliki, pikle, chleb ze smalcem, itp. Wieczorek przewidziany od godz. 19.00 do ok. godz. 1.00.

Wieczorek integracyjny nie zastępuje obiadokolacji.
ł) zorganizowania rezerwacji biletów wstępu do stref SPA-wellness (baseny, termy).
W przypadku, gdy obiekt zakwaterowania dysponuje strefą SPA-wellness – wstęp będzie miał charakter nieograniczony wliczony w cenę, natomiast w przypadku braku strefy, Zamawiający wnioskuje o 1- razowy wstęp dla całej grupy na minimum 3 godzinny, z dowozem do basenów termalnych.

2.Ramowy program wycieczki propozycja:
Jazda na nartach - codziennie
Wypoczynek w strefie SPA – wellnes
Wieczorek integracyjny

Podany program jest programem ramowym. Oferent powinien zaproponować
i przedstawić:
1)kierunek wycieczki (preferowane przez Zamawiającego są ośrodki narciarskie usytuowane na południu Polski);
2)szczegółowy plan wycieczki i ewentualnie rozszerzyć jej program o kolejne atrakcje np.: ewentualne wycieczki po miejscowości zakwaterowania, kulig
z ogniskiem, kiełbaskami, biesiada góralska, animacje dla dzieci itp.;
3)infrastrukturę proponowanego ośrodka narciarskiego z opisem i mapką tras zjazdowych;
4)aktualne ceny karnetów obowiązujących w ośrodku narciarskim przedstawionym w ofercie- karnety wykupowane indywidualnie przez uczestników wycieczki.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy możliwości elastycznej zmiany programu wycieczki w zależności od warunków pogodowych.
CPV:63.51.10.00-4 organizacja wycieczek

3. Prognozowany termin wycieczki: 02.03-05.03. 2017r. lub
04.03- 07.03.2017r.
4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane doświadczenie w tym w zakresie świadczenia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 187 ze zm.) tj. wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonywania zamówienia, oraz jest w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia. Wykonawca posiada doświadczenie w organizowaniu wycieczek.

5.Oferta powinna zawierać:

1.Formularz ofertowy zgodny z zał. 1 określający cenę brutto zamówienia przypadającą na jednego uczestnika wycieczki- bez ceny karnetów na narty.

2.Dokładnie wskazane miejsce noclegowe (obiekt- nazwa, adres, kategoria) z dokładnym opisem atrakcji oferowanych przez obiekt – strefa SPA-wellness, siłownia, kręgielnia, sale zabaw dla dzieci.

3.Szczegółowy program wycieczki.

4.Kopię wpisu do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

5.Oświadczenie własne Wykonawcy lub kopia zaświadczenia o wpisie obiektu hotelowego do Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich

6.Kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 35 000 zł.


Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
6.Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

7.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia:

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedstawi projekt umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego.

8.Szczegółowe zasady wyboru oferty:

Kryterium oceny:
a) Cena oferty – 60% tj. 60 pkt

A= (An:Ao) x 60%x100 pkt, gdzie:


A-Liczba punktów za kryterium: cena oferty,
An-najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł),
Ao-cena oferty ocenianej (w zł),
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 60 pkt.

b)Atrakcyjność oferty – 20% tj. 20 pkt.

-położenie obiektu zakwaterowania od stacji narciarskich i atrakcyjność stacji narciarskiej – 15 pkt.
• położenie obiektu zakwaterowania od stacji narciarskich – 10 pkt.
 do 500 m– 8 pkt.
 Od 501m do 1 km – 3 pkt.
 od 1 do 5 km i więcej– 2 pkt
 dodatkowo premiowana własna stacja narciarska obiektu z minimum trzema trasami – 2 pkt
• strefa animacji dla dzieci na stoku (minimalny czas – 2 godz.) – 4 pkt.
• dostępność instruktora nauki jazdy na nartach i wypożyczalni sprzętu narciarskiego – 1 pkt.
- atrakcyjność turystyczno- przyrodnicza- 5 pkt:
• atrakcje turystyczno-przyrodnicze i infrastruktura gastronomiczno-handlowa
miejscowości zakwaterowania lub w odległości do 2 km- 5 pkt.
• atrakcje turystyczno-przyrodnicze i infrastruktura gastronomiczno-handlowa
w miejscowości zakwaterowania lub w odległości powyżej 2 km- 2 pkt.

c)Warunki zakwaterowania - 20% tj.20 pkt.
• podwyższona kategoria hotelu 4* i więcej – 4 pkt.
• kategoria hotelu 3* - 0 pkt.
• obiekt zakwaterowania posiadający strefę SPA - wellnes (baseny z atrakcjami wodnymi i sauny wewnętrze mogące pomieścić jednocześnie całą grupę uczestników) – 8 pkt.
• sala zabaw dla dzieci (np.: piłkarzyki, bilard, air hockey) – 4 pkt.
• animacje dla dzieci na terenie obiektu – 1 pkt.
• siłownia, kręgielnia – 1 pkt.
• restauracja , bar hotelowy – 1 pkt.
• night club w obiekcie – 1 pkt.


Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta za organizację wycieczki uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100pkt.

9.Termin i sposób zapłaty

Przelew – min. 14 dni od daty wystawienia faktury.

Nabywca: Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A
NIP:505-00-17-732
Telefon:/81/531-52-00 Faks:/81/752-64-64

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna

10.Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Plechawska – pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej, kontakt: /81/ 531-52-76,
Pani Agnieszka Jóźwiak – pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej, kontakt: /81/ 531-52-04 e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

11.Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 01.02.2017r. godz. 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A pok. 111 lub przesłać faksem na nr /81/ 752-64-64 lub e-mailem: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl


Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i ocen ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2. Oświadczenie wykonawcy

Łęczna dnia 25.01.2017r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna