Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Zarząd Powiatu w ...

Zarząd Powiatu w Łęcznej  Oglasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2017

2017-01-31 12:56:28

Konkurs dotyczy zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin naboru ofert: 09.02.2017 r.

I. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ
1) W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia:
a) prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu,
b) organizowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie
i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych w zakresie udzielania pomocy, akcji honorowego krwiodawstwa itp.;
c) organizowanie i promocja bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym;
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 10 000 zł.
W roku 2016 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 4310,- zł.
2) W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
a) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego;
b) organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsc
i wydarzeń historycznych na terenie Powiatu;
c) upowszechnianie sztuki teatralnej;
d) wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;
e) wydawanie książek, czasopism i innych publikacji poświęconych tematyce historyczno- -kulturalnej dotyczących obszaru powiatu łęczyńskiego;
f) ochrona i opieka nad zabytkami, w szczególności poprzez działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego.
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 20 000,- zł.
W roku 2016 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 13 343,- zł.
3) W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
a) organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, w tym osób niepełnosprawnych o charakterze otwartym;
b) organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży;
c) organizowanie działań sportowych prowadzonych przez kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe;
d) organizowanie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu;
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 10 000 zł.
W roku 2016 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 7310,- zł.
4) W dziedzinie turystyki:
a) promowanie walorów turystycznych regionu;
b) promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych;
c) publikacja wydawnictw i materiałów informacyjnych i promocyjnych;
d) upowszechnianie turystyki poprzez; organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze regionalnym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (rajdy, zloty, spływy), konkursy, festiwale, imprezy plenerowe ( jarmarki), spotkania, konferencje i seminaria dotyczące rozwoju turystyki i promocji regionu;
e) promocja przedsiębiorczości m.in. wsparcia dla osób i podmiotów rozpoczynających działalność w sektorze usług turystycznych poprzez doradztwo, szkolenia, prezentacje, itp.;
f) aktywizacja terenów niezagospodarowanych turystycznie;
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 5000 zł.
W roku 2016 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 4990,75 zł.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złożył prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
4. Ofertę należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300),
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego status oferenta,
6. Do oferty należy dołączyć: dokument określający status oferenta, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty np. odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, umowę partnerską określającą zakres zadań poszczególnych realizatorów w przypadku realizacji zadania wspólnego.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o tym, czy oferent jest podatnikiem VAT oraz w przypadku oferentów, którzy w poprzednich latach otrzymali dotację na realizację zadania publicznego, oświadczenie, iż prawidłowo rozliczyli przyznane środki oraz ich sprawozdanie z realizacji zadania zostało zatwierdzone.
8. W przypadku złożenia oferty wspólnej, należy złożyć informację o sposobie reprezentacji wobec organu administracji publicznej; oferta wspólna jest to oferta złożona przez kilka organizacji pozarządowych, uprawnionych do aplikowania o środki w ramach konkursu.
9. Załączniki do oferty w formie kserokopii należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania w imieniu oferenta oraz opatrzyć datą.
10. W ofercie należy szczegółowo opisać sposób realizacji zadania poprzez prawidłowe i wyczerpujące wypełnienie formularza Oferty.
11. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednego zadania na podstawie więcej niż jednej oferty złożonej przez ten sam podmiot.
12. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każdą z nich należy złożyć w oddzielnej kopercie, dołączając do niej wymagane załączniki.
13. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone m.in. na:
1) realizację działań finansowanych z budżetu Powiatu Łęczyńskiego z innego tytułu,
2) zakup nieruchomości,
3) zakup środków trwałych,
4) finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferenta,
5) działalność polityczną,
6) finansowanie kosztów nie związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem oraz kosztów stałych działalności podmiotu,
7) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
15. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
16. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.
1. Termin realizacji zadania objętego konkursem powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania.
2. Dotowane z budżetu Powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
3. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów zadania; wkład w wysokości min. 30% może być wnoszony jako wkład własny (jako środki finansowe, jak i niefinansowe).
4. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne i inne koszty m.in.: wyposażenia i promocji łącznie nie mogą przekroczyć 25% wartości zadania publicznego.
5. Zakwalifikowane do sfinansowania z dotacji będą koszty:.
1) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
2) uwzględnione w kosztorysie zadania;
3) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) poniesione w okresie uprawnionym tj. terminie realizacji zadania;
5) poparte właściwymi dokumentami księgowymi.
6. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w zadaniu, na każdym etapie jego realizacji, ponosi oferent.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatecznego ogłoszenia, tj. do dnia 9.02.2017 r. do godz. 15.00 do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (I p., pok.111).
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta z dopiskiem „Oferta na realizację zadań publicznych na rok 2017”.
3. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, potwierdzona pieczęcią wpływu.
4. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową stosując następujący tryb:
1) ocena formalna – polegająca na sprawdzeniu zgodności oferty z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu,
2) ocena merytoryczna – polegająca na konieczności wyłonienia ofert, które gwarantują sukces realizacji zadania.
2. Oferta, podlega odrzuceniu na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem art. 3, w przypadku niespełniania następujących kryteriów:
1) oferta została złożona przez nieuprawniony podmiot,
2) oferta nie została złożona w odpowiednim miejscu i terminie,
3) oferta została złożona na niewłaściwym druku,
4) oferta nie jest zgodna z warunkami realizacji zadania, określonymi w ogłoszeniu.
3. Oferta na realizację zadania publicznego podlega procedurze uzupełniania braków formalnych; uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta,
2) uzupełnienia oświadczeń zawartych w ofercie,
3) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączonych kserokopii dokumentów,
5) poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia.
5. Oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą ocenie merytorycznej.
6. Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
1) realność wykonania,
2) efektywność społeczna i ekonomiczna zadania, zasięg oddziaływania,
3) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego i przewidzianą liczbę beneficjentów,
4) przydatność z punktu widzenia beneficjentów,
5) przejrzystość budżetu, w tym racjonalność i efektywność wydatków,
6) realność stosowanych stawek jednostkowych,
7) doświadczenie (osób i organizacji) i kwalifikacje (osób) w realizacji zadań i projektów,
8) ocenę planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Łęcznej w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
2. Uchwała Zarządu Powiatu w Łęcznej jest ostateczna.
3. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.
4. W przypadku przyznania niższej kwoty dotacji na realizację zadania niż wnioskowana oferent zobowiązany jest do dokonania korekty i złożenia kosztorysu, harmonogramu realizacji zadnia i zestawienia przewidywanych źródeł finansowania zadania.
5. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.


Przypominamy, że 3 września 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie zastąpiło dotychczasową regulację tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Wzory nowych dokumentów są do pobrania ze strony Departamentu Pożytku Publicznego - http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html, a także portalu NGO.PL - http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa