Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania na świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej. IPR.272.1.1.2017

2017-01-23 09:07:22

.

IPR.272.1.1.2017 Łęczna, dnia 23.01.2017r.

Informacja w sprawie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania prowadzonego w oparciu o art.4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego z dnia 02.01. 2017 r. na „świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegających na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej, narciarsko- SPA - wellnes ( wyjazd zimowy i SPA) w Polsce.

Uzasadnienie:
Kryteria oceny ofert: „Atrakcyjność oferty” oraz „Warunki zakwaterowania” zostały w różny sposób zinterpretowane przez oferentów, co uniemożliwiło w jednoznaczny sposób ocenę ofert.
W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. Informacja niniejsza zostanie umieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl w późniejszym terminie

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych