Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi naprawy, przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

2017-01-17 14:31:40

.

IPR.272.1.5.2017 Łęczna, dn. 17.01.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.. Dz. Uz 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi naprawy, przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95A
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64- 64
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl; a.jozwiak@powiatleczynski.pl

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi naprawy i przeglądu drukarek,
kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Szczegółowy wykaz modeli urządzeń, jakimi dysponuje Zamawiający, stanowi załącznik nr 3.

II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
1. Naprawa :
1) Naprawa obejmuje wymianę lub renowację uszkodzonego elementu, sekcji, zespołu drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub faksu. Oddany po naprawie sprzęt powinien być przetestowany.
2) Naprawy wykonywane będą u Zamawiającego, w godzinach od 7:30 do 15:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Koszt dojazdu winien być wliczony w cenę usługi.W szczególnych przypadkach, po uprzednim wyrażeniu zgody przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, naprawa może być przeprowadzona w punkcie serwisowym Wykonawcy.
3) Ilość roboczogodzin przeznaczonych na naprawę pojedynczego urządzenia nie może przekraczać dwóch godzin. Poważniejsze naprawy, przekraczające maksymalny czas przeznaczony na naprawę urządzenia, mogą być wykonywane jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.
4) Wymagany czas podjęcia usługi naprawy lub przeglądu serwisowego nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.
5) Wymiana niesprawnych bądź zużytych części zamiennych (za wyjątkiem tonerów,tuszów oraz taśm, nie objętych przedmiotem zamówienia) może nastąpić tylko po uprzednim uzgodnieniu kosztu (ceny) wymienionego materiału z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego.
6) Na wykonaną naprawę Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji.
2.Przegląd:
1) W czasie przeglądu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów mających na celu wykrywanie i usuwanie na bieżąco wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń występujących w procesie użytkowania tego sprzętu oraz zapobieganie powstawania awarii. O wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach i uszkodzeniach należy informować Zamawiającego.
2) Przegląd należy przeprowadzać u Zamawiającego, w godzinach od 7:30 do
15:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z zachowaniem przepisów BHP
i p.poż. Koszt dojazdu winien być wliczony w cenę usługi.
3) Wymagany czas podjęcia usługi naprawy lub przeglądu serwisowego nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Ofertę należy przedstawić bez uwzględniania kosztów zakupu niezbędnych materiałów do naprawy w/w urządzeń. Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia oferty cenowej zakupu materiałów niezbędnych do naprawy w dwóch wersjach cenowo- materiałowych, do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający będzie wymagał udzielenia gwarancji na wykonaną każdorazowo naprawę urządzenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz przegląd serwisowy na okres nie krótszy niż zalecana ilość wykonanych kopii przez producenta urządzenia. Każdą wykonaną usługę Wykonawca będzie potwierdzał poprzez wypełnienie karty serwisowej pracy, zgodnie z załącznikiem.
Cena oferty winna obejmować koszt serwisu, naprawy i przeglądu wraz z kosztami dojazdu.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji usług serwisowych: od dnia 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
cena - 100%.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Wykonawca powinien złożyć ofertę cenową na formularzu ofertowym według załączonego wzoru,
2.Zamawiający wymaga załączenie do formularza oferty aktualnej kopii wypisu z działalności gospodarczej.
3.Kserokopie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usługi serwisu naprawy urządzeń.
4.Posiadane autoryzacji lub przedstawicielstwo producentów w/w urządzeń, nie mniej niż 2.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2017 r do godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111, przesłać faksem na nr: /081/ 53 15 204 lub e-mailem: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl; a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają Pani Edyta Szostakiewicz i Pani Agnieszka Jóźwiak tel. 81 53 15 204, e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl; a.jozwiak@powiatleczynski.pl


Załączniki:
1. Formularz oferty zał. nr.1
2. Wzór umowy serwisu zał.nr. 2
3. Karta serwisowa zał. nr.3


Z poważaniem


………………………………….
Kierownik Jednostki


Łęczna dnia 17.01.2017r.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków