Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe: o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-01-16 13:34:07

.

PZAZ.XI.272.1.1.2017 Łęczna, dn. 16.01.2017r.
Zapytanie ofertowe:
o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych
w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej CPV: 85142100-7

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Miesięczna kwota wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej wg CPV: 85142100-7
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 59 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:
a) Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań fizjoterapeutycznych.
b) Opracowania:
• diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
• zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
• opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
• wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
c) Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.
4) Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie około 25 godzin miesięcznie,
3 x w tygodniu, w dniach i godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę.
5) Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki.
6) Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zleceniodawcę.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług
w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy
w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii na oddziale szpitalnym w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia oferty.
c) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ,tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) życiorys (CV)
d) dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,
e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f) referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,
g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, bądź oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 23.01.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Najniższa cena ofertowa brutto – waga 90%, Doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji na oddziale szpitalnym – waga 10%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca maksymalną ilość – 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
L.p. Nazwa Waga kryterium- ilość punktów
1. cena 90
2. doświadczenie zawodowe 10
Razem: 100

1) Kryterium Nr 1 cena oferty

C = ( Cmin / Cof) x 90
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
2) Kryterium Nr 2 - posiadane doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji na oddziale szpitalnym w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia oferty.
Zasady oceny kryterium ,,Doświadczenie:
a) Brak doświadczenie w pracy - 0 punktów
b) Doświadczenie w pracy do 1 roku – 1 punkt
c) Doświadczenie w pracy w przedziale 1-3 lata – 5 punktów
d) Doświadczenie w pracy powyżej 3 lat – 10 punktów
Wykonawca, jeżeli chce otrzymać punkty za spełnienie tego kryterium powinien do oferty dołączyć udokumentowany staż pracy w jednostce szpitalnej w okresie ostatnich trzech lat od dnia złożenia oferty.


D= ( Dof / Dmax) x 10

D – ilość punktów za doświadczenie zawodowe przyznane danej ofercie,
Dof – przedstawione przez Oferenta doświadczenie zawodowe wynikające z danej oferty,
Dmax – największa ilość doświadczeń zawodowych spośród wszystkich złożonych ofert
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:
S= C +D
S- suma wszystkich punktów,
C- punkty za cenę,
D- punkty za doświadczenie zawodowe
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

§ 4
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej.
§ 5
Zleceniodawca odmówi wypłaty wynagrodzenia w sytuacji dwukrotnego rażącego naruszenia obowiązków wskazanych w §1 oraz nie przestrzegania zasad moralnych zgodnych z normami społecznymi.
§ 6
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 8
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zleceniodawcy rzeczowo i miejscowo sąd.

§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków