Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. IPR.272.1.2.2017

0000-00-00 00:00:00

.

IPR. 272.1.2.2017 Łęczna, dnia 13.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro organizowanych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych, na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 814.) oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 Pzp w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.. Dz. Uz 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie z siedzibą w Milejowie, ul. Partyzancka 62, o wszczęcie postępowania zwracam się z zapytaniem ofertowym na:

„Dostawę energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie”

I.Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie z siedzibą w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów
NIP: 713-25-75-712, Regon 431265035
Telefon/fax (81) 757-20-21
W sprawie niniejszego zamówienia: tel. 81 53-15-204
E-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl

II.Opis przedmiotu zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: dostawy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – elektryczność
2.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
2) Termin realizacji zamówienia od dnia 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2020r.
3) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z obowiązującymi standardami jakościowymi i zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej Ustawy i Polskimi Normami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.):
4) Odbiorca energii:
- Powiat Łęczyński – Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie z siedzibą w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów
- punkt odbioru - Budynek szkoły
- Grupa Taryfowa C12a
- Grupa Przyłączeniowa: V
- Moc przyłączeniowa 35kW
- Moc umowna – 35kW
- Szacunkowa ilość energii ( +/- 10% ) w terminie zamówienia ( 4 lata) wynosi
111 044 kWh, w tym:
a) w strefie szczytowej - 37 048 kWh
b) w strefie pozaszczytowej – 73 996 kWh
Szacowane zapotrzebowanie wyliczono na podstawie zużycia energii w minionym okresie. Szacunek ten ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Właściwa ilość zużytej energii będzie odczytywana na podstawie wskazań liczników w lokalizacji wskazanych budynków,
5) Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca do oferty dołączy projekt umowy, który w swoich zapisach będzie zawierał warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym oraz istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, do akceptacji przez Zamawiającego,
b) z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,
c) należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie OSD ( dwumiesięczny), obliczana będzie indywidualnie jako iloczyn ilości faktycznie sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie i umowie.
Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień wystawienia faktury,
d) ewentualne zmiany rzeczywistego zużycia energii elektrycznej do szacowanego nie będą skutkowały dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego,
f) Wykonawca zapewni oraz zobowiązuje się ponosić koszty bilansowania handlowego Zamawiającego. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu będzie Wykonawca,
g) energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
h) Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw oraz przekaże wszystkie niezbędne dane i informacje umożliwiające przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Kryterium oceny ofert:

Kryterium „cena” – 100%

1.Zaoferowane ceny jednostkowe ( ceny jednostkowe sprzedaży i opłat handlowych dla wskazanej taryfy) obowiązywać będą w całym okresie obowiązywania umowy i nie mogą ulec zmianie poza przypadkami ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub akcyzowego oraz z zastrzeżeniem urzędowej zmiany cen taryf publikowanych przez URE.
2.Wykonawca zobowiązany jest w oferowanych cenach jednostkowych brutto uwzględnić wszystkie niezbędne koszty, podatki i inne obciążenia publiczno-prawne w tym podatek VAT.
3.Przy kalkulowaniu cen jednostkowych należy uwzględnić warunki i zasady dotyczące poszczególnych taryf ustalonych przez OSD, w szczególności stosowane w rozliczeniach strefy czasowe.
4.Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień dokonania zapłaty przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie wystawiał faktury w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
NIP:505-001-77-32, REGON:431019425
Odbiorca: Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.:
a) Przedstawią aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.),
b) Oświadczą, że posiadają aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kopię opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 50 tys. zł;

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2017r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać pocztą, faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl;


Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Istotne postanowienia umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www