Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 1- ART. SPOŻYWCZE dokonane w dniu 28 grudnia 2016 r.

2017-01-10 11:37:42

.

IPR.272.4.13.2016 Łęczna, dnia 10.01.2017r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 1- ART. SPOŻYWCZE
dokonane w dniu 28 grudnia 2016 r.


Dotyczy: zamówienia na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań
Zadanie nr 1 – art. spożywcze
Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy informuje, że
unieważnia przeprowadzoną w dniu 28.12.2016r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań: w zakresie zadania nr 1 – art. spożywcze.

Uzasadnienie
W dniu 28.12.2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:, ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna
w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania 1- art. spożywcze.
W dniu 02.01.2017r. do Zamawiającego wpłynęło odwołanie Wykonawcy Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, który m.in. podniósł, iż wybrano ofertę, która zawierała błąd w obliczeniu ceny w postaci podania błędnej stawki VAT w jednej z pozycji szczegółowego formularza oferty w zad. nr 1- art. spożywcze.
Zamawiający uznając zarzuty Wykonawcy i weryfikując swoje stanowisko, podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, iż podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą. Zamawiający uznał, że popełnił błąd wybierając najkorzystniejszą ofertę firmy Arpos z naruszeniem ustawy, stąd zachodzi konieczność unieważnienia dokonanego wyboru.
Błąd Zamawiającego polegał na wyborze oferty w zadaniu nr 1, która w swojej treści zawierała błędne obliczenie ceny w postaci błędnej (nieistniejącej) stawki podatku VAT na produkt stanowiący część przedmiotu zamówienia.
Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie zamówienia publicznego, a w konsekwencji podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno nastąpić bez naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy tzn. bez naruszenia zasady równego traktowania Wykonawców. W związku z powyższym naprawienie wadliwie podjętej czynności jest niezbędne, ponieważ Zamawiający jest zobowiązany do jej naprawienia dla zawarcia ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 art. spożywcze dokonaną w dniu 28.12.2016 r. uznając, iż podjęte uprzednio czynności są obarczone istotną wadą i przystąpi do powtórzenia czynności badania i oceny ofert zmierzającej do wyboru oferty najkorzystniejszej.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron