Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z postepowania na całodobową ochronę Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16

2017-01-09 11:00:12

.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
IPR.272.1.62.2016

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Całodobowa ochrona nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej
w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 08.12.2016r. na kwotę 43 902,44 netto co stanowi równowartość 10 515,80 euro (1euro = 4,1749 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1692). Wartość brutto zamówienia 54 000,00 zł
Prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 Prawo zamówień publicznych

3. W dniu 12.12.2016r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym:
Zamieszczając zapytanie wraz z załącznikami na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zam. Publ. o wart. do 30 tys. euro
Zapytanie skierowano również faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

W toku postepowania wyłoniono najkorzystniejszą cenowo i ważną ofertę -oferta nr 6 - „Supervision Bargiel i Wspólnik’ Sp.J., ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa - – cena ofertowa 85 608,00 złotych brutto, jednak mimo wyznaczenia dwóch terminów podpisania umowy Wykonawca nie zgłosił się. Ponieważ z wybranym Wykonawcą nie było kontaktu
w związku z powyższym dalszą procedurą jest wybór Wykonawcy drugiego w kolejności oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający w związku z powyższym wybiera ofertę nr 1 Firmę Ramzes Paweł Malicki, z siedzibą Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin- oferta na kwotę 87 084,00 zł brutto.
Wybór firmy stanowiącej drugie miejsce w rankingu firm przystępujących do zadania wiąże się z koniecznością ponownego zwiększenia środków w planie budżetu.
Na posiedzeniu Zarządu Powiatu dnia 21.12.2016 r. został pozytywnie zaopiniowany wniosek o zwiększenie środków finansowych na realizacje przedmiotowego zadania
z Wykonawcą, który nie podpisał umowy z Zamawijącym.
W związku z powyższym wybór firmy stanowiącej drugie miejsce w rankingu firm przystępujących do zadania wiąże się z ponownym zwiększeniem środków .
Na posiedzeniu Zarządu Powiatu zaopiniowano pozytywnie zwiększenie o 31 608,00 zł brutto, kwota o jaką konieczne jest ponowne zwiększenie środków to 1 476,00 zł brutto.
W odpowiedzi na pismo ORW 210/2016 z dnia 30.12.2016r. Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej dotyczącego koniecznością ponownego zwiększenia środków na realizację usługi na rok 2017, informuję że Zarząd Powiatu na posiedzeniu 05.01.2017 r. pozytywnie zaopiniował zwiększenie środków finansowych na realizację usługi ochrony nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych
4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Firma Ramzes Paweł Malicki, z siedzibą Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin- oferta na kwotę 87 084,00 zł brutto.
5. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, określone w rozeznaniu cenowym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i jako druga w kolejności jest najkorzystniejsza cenowo.

6. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz - Podinspektor ds. zamówień publicznych
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.


ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa