Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o cenę na świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegających na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej, narciarsko- wellnes

2017-01-03 10:21:46

.

IPR.272.1.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r.Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie kompleksowej usługi przewozowej i organizacyjnej rekreacji dla grupy ok. 35 pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegających na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej, narciarsko- wellnes
( wyjazd zimowy i SPA) w Polsce.

1.W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
a)przedstawienia szczegółowego programu wycieczki zawierającego dokładne określenie czasu wyjazdu i powrotu;
b)ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu- suma ubezpieczenia: 10 000 PLN, dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia;
c)zapewnienia dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie, TV, WC, wygodne szerokie siedzenia ( możliwość regulacji siedzeń- różne pozycje, zgodnie z programem wycieczki;
d)zakwaterowania w hotelu, w pokojach 2,3,4 osobowych każdy z WC, TV SAT, telefonem;
e)zapewnieniu 3 noclegów w hotelu co najmniej 3- gwiazdkowym (położenie obiektu noclegowego w odległości od stoku do 5 km);
f)zapewnienia dojazdu do ośrodków narciarskich (stoku) uczestnikom wyjazdu jeżdżącym na nartach;
g)doboru ośrodka narciarskiego umożliwiającego zarówno doświadczonym narciarzom jak również początkującym wybór tras odpowiadających ich umiejętnościom;
h)wyżywienia (śniadania, obiadokolacje) podczas trwania całej wycieczki tj. od obiadokolacji dnia pierwszego do obiadokolacji czwartego dnia, ;
i)zapewnienia korzystania z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego,
j)opieki wykwalifikowanego pilota podróżującego z grupą na całej trasie wyjazdu;
k)pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
l)zapewnienia 1 wieczorku integracyjnego przy muzyce w miejscu zakwaterowania;
ł)zorganizowania rezerwacji biletów wstępu do stref wellness;

2.Ramowy program wycieczki propozycja:
Jazda na nartach
Wypoczynek w strefie wellnes

Podany program jest programem ramowym. Oferent powinien zaproponować kierunek wycieczki (Polska), szczegółowy plan wycieczki i ewentualnie rozszerzyć jej program o kolejne atrakcje, przedstawić aktualne ceny karnetów obowiązujących w ośrodku narciarskim przedstawionym w ofercie.

CPV:63.51.10.00-4 organizacja wycieczek

3. Prognozowany termin wycieczki: 02.03-05.03. 2017r. lub
04.03- 07.03.2017r.
4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane doświadczenie w tym w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 187 ze zm.) tj. wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonywania zamówienia, oraz jest w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia. Wykonawca posiada doświadczenie w organizowaniu wycieczek.

5.Oferta powinna zawierać:

1)Formularz ofertowy zał. 1 określający cenę brutto zamówienia przypadającą na jednego uczestnika wycieczki- bez ceny karnetów na narty.

2)Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3)Miejsce noclegowe (obiekt, kategoria).

4)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

5)Szczegółowy program wycieczki.

6)Oferent przedstawi projekt umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego.

7)Kopię wpisu do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

8)Kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

7.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia:

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

8.Szczegółowe zasady wyboru oferty:

Kryterium oceny:
a) Cena oferty – 60%

A= (An:Ao) x 100 pkt, gdzie:


A-Liczba punktów za kryterium: cena oferty,
An-najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł),
Ao-cena oferty ocenianej (w zł),
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 60 pkt.
b)Atrakcyjność oferty – 20% tj. 20 pkt.
c)Warunki zakwaterowania - 20% tj.20 pkt.
Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta za organizację wycieczki uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100.

9.Termin i sposób zapłaty

Przelew – do 14 dni od daty wystawienia faktury.

Nabywca: Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A
NIP:505-00-17-732
Telefon:/81/531-52-00 Faks:/81/752-64-64

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna


Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Plechawska – pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej, kontakt: /81/ 531-52-76

10.Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.01.2017r. godz. 11:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A pok. 111 lub przesłać faksem na nr /81/ 752-64-64 lub e-mailem: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl
Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20 stycznia 2017r.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i ocen ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna