Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.:”Sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań” w części nr 6- artykuły mleczarskie.

2016-12-30 13:13:11

.

IPR.272.4.13.2016 Łęczna, dnia 30.12.2016r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy o unieważnieniu postępowania pn.:”Sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań” w części nr 6- artykuły mleczarskie.

Podstawa unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 146 ust. 6 tej ustawy.

Uzasadnienie:
W opisie przedmiotu zamówienia w części 6 zamawiający podał referencyjny znak towarowy dwóch produktów: Jogurt Owocowy „Serduszko” ZOTT opakowanie 125 g, Serek homogenizowany DANIO 140 g. Jednocześnie zamawiający w sekcji III.10 SIWZ dopuścił możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany
„z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zamawiający zastrzegł, że zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu potrzeb danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający podał opis równoważności produktów równoważnych w tym wymogi dotyczące zawartości cukru tj. maksymalnie 10g cukru na 100 gramów produktu. Podane przez zamawiającego produkty referencyjne nie spełniały wymogów równoważności, tj. wymogi podane dla produktów równoważnych były wyższe niż wymogi, które posiadał produkt referencyjny.
Dokonany w ten sposób opis przedmiotu zamówienia naruszał przepisy art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem nie był jednoznaczny oraz utrudniał uczciwą konkurencję. Reasumując: postępowanie jest dotknięte wadą w postaci naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 PZP. Wada ta jest wada nieusuwalną na etapie postępowania który następuje po otwarciu ofert. Wada ta jednocześnie uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego w oparciu o przepis art. 146 ust. 6 PZP, zgodnie z którym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Odnosząc się do treści art. 146 ust. 6 PZP należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie zamawiający dokonał czynności opisania przedmiotu zamówienia z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 PZP co bez wątpliwości może mieć wpływ na wynik postępowania, bowiem nie zapewniono porównywalności ofert z produktem referencyjnym i równoważnym oraz doprowadzono do sytuacji, w której oferta wykonawcy oferującego produkt referencyjny nie spełniała wymogów zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.
Reasumując, występują wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu o przepisy art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 PZP. Postępowanie dotknięte jest wadą (naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 PZP), która jest nieusuwalna (w momencie, gdy upłynął już termin składania ofert nie można zmienić treści SIWZ) i jest podstawą unieważnienia umowy w parciu o art. 146 ust. 6 PZP (naruszenie przepisów ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania).


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa