Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2016-12-28 14:40:11

.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8,
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 12 600,00zł. netto co stanowi równowartość 3 018,04 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 15 498,00zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210, numer zadania 3.9
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej i Fundusz Aktywności
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Eurobiuro Sp. z o.o., PPH, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin, eurobiuro@o2.pl
2) Digital – Sanyo B. Kotuła, ul. Wajdeloty 5 lok. 49, 20-604 Lublin, biuro@cyfrowebiuro.com
3) Biuro Plus L. A. Koptyra Spółka Jawna, 37-450 Stalowa Wola, ul. Handlowa 4B, , bok@biuroplus24.pl,
4) ABC Sp. z o.o. Sklep Firmowy, ul. Krakowskie Przedmieście 38, 20-002 Lublin, biuro@abcpapier.pl
5) Wesjan Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna, leczna@globalbiuro.com

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) WESJAN Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 15 446,48 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2) Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Spółka Jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola, oferta na kwotę brutto 15 817,36 zł., ofercie przyznano 97,65 punktów
3) ABC Papier Sp. z o.o., ul. Związkowa 27, 20-148 Lublin,
Oferta została odrzucona, przedstawiony asortyment w punktach: 64,66,67,68,70,72 nie spełnia wymogów Zamawiającego, jest niezgodny
z parametrami zawartymi w Zapytaniu.
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

WESJAN Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna,
cena oferty netto: 12 558,11zł., cena oferty brutto: 15 446,48zł.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam
Małgorzata Paprota
………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślićPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron