Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie postępowania na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.8.2016

2016-12-16 08:53:54

.

Unieważnienie postępowania na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Znak sprawy: PZAZ.XI.272.1.8.2016
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24513000-3 dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 21 200,00zł. netto co stanowi równowartość 5 077,97 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 26 076,00zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295, §4210 numer zadania 3.10
Źródła finansowania przedmiotu zamówienia: własna działalność gospodarcza
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Dr Weigert Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa, tomasz.kacprzak@drweigert.com
2)CEZAL Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin, mmusiedlak@cezal.lublin.pl
3)LubMedical, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin, lubmedical@lubmedical.pl
4)Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, piotr.dudek@ecolab.com
5)Henry Kruse Polska, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, b.glab@kruse.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, oferta na kwotę brutto 36 867,92zł.
6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:


Ponieważ cena złożonej oferty przekracza znacznie wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (26 076,00zł. brutto) – unieważnia się wybór Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu.……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www