Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej. AG 272.1.39.2016

2016-12-12 12:10:34

AG 272.1.39.2016


STAROSTWO POWIATOWE
W ŁĘCZNEJ
Al. JanaPawłaII 95A
21-010 Łęczna

Pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19.09.2016r., w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(2015 p.2164) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny
na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713- 23 -98- 078
Telefon: /081/ 531 52 00 Faks: /081/752 64 64
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez Wykonawcę (Operatora) na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Ilość aktywnych kart SIM wraz z telefonami komórkowymi – 2 szt.


Świadczenie usług odbywać się będzie w okresie 24 miesięcy. Początek świadczenia usługi nastąpi w dniu zaprzestania świadczeń tej usługi przez obecnego Operatora.
Termin dostawy aparatów i kart SIM nie później niż na 3 dni przed uruchomieniem usługi.
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej ma podpisane umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej z POLKOMTEL S.A.(Plus GSM)

Wykaz posiadanych numerów, okres do którego są zawarte umowy z obecnym Operatorem, ustalone pakiety kwotowe (wartościowe).

Lp. Nr telefonu Umowa zawarta do Pakiet kwotowy(wartościowy) kwota netto
1.
2.


60XXXXXXX
60XXXXXXX
08.12.2016
18.12.2016
79 zł
29 zł


1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeniesienia wszystkich numerów abonenckich obecnie użytkowanych do własnej sieci komórkowej bez przerw w dostępności usług
2. W ramach abonamentów Wykonawca zapewni:
a) naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia,
b) nielimitowane rozmowy, smsy oraz mms do wszystkich sieci,
c) bezpłatną pocztę głosową
d) bezpłatna identyfikację numeru rozmówcy,
e) oczekiwanie na połączenie,
f) powiadomienie o próbie połączenia (SMS),
g) usługi roamingowe i usługi międzynarodowe aktywowane po
uprzednim zamówieniu dla użytkownika przez Zamawiającego.,
h) dostęp do e-faktury i e-bilingów,
i) umożliwienie czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub
zgubienia przez użytkownika karty
3. Możliwość wymiany aparatów telefonicznych nie rzadziej niż po18-20 m-cach
4. Wykonawca przedstawi możliwość utworzenia darmowej lub szczególnie korzystnej sieci korporacyjnej(firmowej) pomiędzy numerami telefonicznymi Zamawiającego.
5. Możliwość dokonywania nieodpłatnych zmian pakietów kwotowych (wartościowych) na wniosek Zamawiającego.
6. Bezpłatna możliwość sprawdzenia aktualnie wykorzystanego pakietu kwotowego(np.: SMS lub inny sposób)
7. Zamawiający zakupi aparaty telefoniczne zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia po cenach dla klientów biznesowych dla danego pakietu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
9. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe telefony komórkowe z gwarancją producenta na dany produkt. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia uaktywnienia karty SIM.
10. Forma płatności – przelew min.od 14 - 21 dni od dnia otrzymania faktury.
11. Koszty nie ujęte w formularzu ofertowym zostają przyjęte zgodnie z aktualnie obowiązującymi taryfami dla klientów biznesowych u operatora dla pakietu kwotowego(wartościowego). Cennik na te usługi należy przedstawić w ofercie jako załącznik do oferty


Wykonawca przedstawi jako wymagany załącznik do oferty projekt umowy parafowany przez wykonawcę do akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika Powiatu Łęczyńskiego. Zamawiający nie będzie związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę, gdy projekt ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy według własnego standardu,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Marta Kamińska – tel. /081/ 531 52 00, m.kaminska@powiatleczynski.pl
Sposób przygotowania oferty: Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu, podając ceny jednostkowe netto i cenę brutto oraz ilości oferowanych minut
w danym pakiecie oraz wskazać propozycję aparatów telefonicznych do danego pakietu, do maksymalnej kwoty 150zł
Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

Dokumenty wymagane:
Oferta zerowa a pakiety telefoniczne
Projekt umowy
Cennik o którym mowa w pkt.11.
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy
Zestawienie dostępnych aparatów komórkowych wraz z ich cenami katalogowymi
z rozbiciem na grupy przyporządkowane poszczególnym abonamentom

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2016r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria , przesłać faksem na nr tel. /081/752 64 64 lub e-mailem: poczta@powiatleczynski.pl


Kryterium wyboru oferty: Cena 100%


Łęczna, dnia 07.12.2016.


/- Roman Cholewa-/
Starosta Łęczyński

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa