Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o cenę: całodobowej ochrony nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej

2016-12-12 12:08:17

.


IPR. 272.1.62.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro organizowanych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych, na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 814.) oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 Pzp w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. 2013r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz zlecenia Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej z siedzibą przy ulicy Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, NIP 505-012-10-10, Regon 061115916 - zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę:- całodobowej ochrony nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej usytuowanego przy
ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych i instalacją przenośnych urządzeń do monitoringu obiektu w ramach oferowanej usługi,
od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym w godzinach od 18:00 do 7:00 lub od 16:00 do 7:00 rano dnia następnego,
w soboty i niedziele oraz w dni świąteczne i wolne od pracy u Zleceniodawcy – całą dobę.
CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna,
ul. Litewska 16
NIP: 505-012-10-10, Regon 061115916
Telefon/fax (81) 752-26-55
W sprawie niniejszego zamówienia: tel. 81 53-15-204
E-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl

1.O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia/koncesję zgodna z aktualnymi przepisami prawa do wykonania przedmiotu zamówienia oraz w swojej ofercie posiadają przenośne urządzenia do monitoringu obiektu, które wykorzystają w ramach usługi, na okres jej wykonywania.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i podpisaniu umowy w sprawie zamówienia.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług.
4.Wykonawca składający ofertę, będzie nią związany przez 30 dni, począwszy od daty jej złożenia.
5.Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną kompletnych usług, wymienionych w formularzu oferty.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani:
1. Edyta Szostakiewicz – Podinspektor ds. zamówień publicznych, kontakt : 081-53-15-204

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty załączyć do oferty :
1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2)aktualne uprawnienia/koncesję w zakresie ochrony osób i mienia.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2016r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Projekt umowy na wykonanie usług.

Łęczna dnia 12.12.2016r. .................................................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna