Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej. AG. 272.1.38.2016

2016-12-12 12:11:17

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 75/2016 z dnia 19.09.2016r. w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z2015 poz. 2164) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.


Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
Telefon: (081) 535 15 200 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz materiałów
i płynów eksploatacyjnych, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od dnia 01.01.2017 – 31.12.2017r.
Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Łęczna.
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia wystawienia faktury.Faktury będą wystawione w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Łęczyński Al. Jana Pawła II 95 A , 21-010 Łęczna
NIP: 505-00-17-732 REGON: 431019425
Odbiorca: Starostwo Powiatowe Łęczna Al. Jana Pawła II 95 A 21-010 Łęczna

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości
- olej napędowy – ok. 5 000l
oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w ilości określonej w formularzu ofertowym

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w PLN
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu


Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego


W przypadku paliw Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na podstawie cen obowiązujących w dniu 20 .12.2016r.


Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Pani Marta Kamińska, tel.( 081) 531 52 00,
e-mail: m.kaminska@powiatleczynski.pl


Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto
oraz określić wysokość rabatu na 1l. paliwa.
Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1) „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę
2) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień
do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dołączone do formularza ofertowego,
4) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2016 do godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 90%
Rabat 10%

Łęczna, dnia 07.12.2016

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.
4. Projekt umowy.
.................................................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www