Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań. IPR.272.4.10.2016

2016-12-02 13:21:58

.

IPR.272.4.10.2016 Łęczna, dnia 02.12.2016r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań:
1. Zadanie nr 1 artykuły spożywcze i jaja, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2. Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3. Zadanie nr 3 drób, CPV: 15131500-0;
4. Zadanie nr 4 pieczywo, CPV: 15811000-6;
5. Zadanie nr 5 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ;
6. Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1;
7. Zadanie nr 7 mrożonki, CPV: 15331170-9.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 220 000,00 zł. brutto. Zamawiający po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w dniu 30.11.2016r. zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości sumy kwot najkorzystniejszych ofert.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty wg. zadań:
Zadanie nr 1 – art. spożywcze i jaja – Firma PPHU SOREL Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 15, cena oferty – 79 354,70 zł. brutto;
Zadanie nr 2 – mięsa, wędliny – Firma Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8, cena oferty – 44 878,05 zł. brutto;
Zadanie nr 3 – drób – Firma Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8, cena oferty –
7 848,75 zł. brutto;
Zadanie nr 4 – pieczywo – Firma Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców, cena oferty –
41 078,10 zł. brutto;
Zadanie nr 5 – art. mleczarskie – Firma PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, cena oferty - 61 125,31 zł brutto
Zadanie nr 6 – warzywa i owoce – Firma TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, cena oferty – 31 037,25 zł. brutto;
2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty w poszczególnych zadaniach są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 10 ofert, których punktacja przedstawia się następująco:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Punktacja w kryterium „cena” Punktacja w kryterium
„Termin płatności faktury- od daty jej dostarczenia” Punktacja w kryterium „Termin dostawy” Łączna punktacja oferty
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad.Nr.7
1.PPHU SOREL Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 15 60,00 10 30 100,00
2.Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8 60,00 60,00 10 30 Zad. 2 –100,00 Zad. 3 –100,00
3.Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna4 Oferta odrzucona Oferta odrzucona
4.Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 57,18 10 30 97,18
5.TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn 60,00 10 30 100,00
6.ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 50,77 10 30 90,77
7.PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62 45,81 60,00 0 30 Zad. 3- 75,81 Zad.5- 90,00
8.TOMIK Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin 53,14 10 30 93,14
9.Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 48,73 10 30 88,73
10.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców 60,00 10 30 100,00
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie analizy oferty nr 3 w poz. 15 formularza szczegółowego oferty – zadanie nr 5 art. mleczarskie, dotyczącej jogurtu owocowego Krasnystaw (…), w której Wykonawca podał gramaturę jogurtu nie występującą w produkcji wskazanej firmy, co przyznał w piśmie wyjaśniającym, Zamawiający z powodu tego błędu nie może uznać, iż oferta jest zgodna z SIWZ, gdyż Zamawiający określił dopuszczalną możliwość korekty gramatury opakowania w przedziale +10%. Stwierdzony błąd przekracza te wskazania. Wykonawca w trakcie postępowania nie zwrócił się o podwyższenie limitu korekty gramatury w tej pozycji. W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści SIWZ, a Zamawiający w opisanej wyżej sytuacji nie może samodzielnie dokonać korekty oferty i prosić o jej akceptację.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w dniu 12.12.2016 do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A p.9.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
______________________________
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe