Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.IPR.272.4.11.2016

2016-12-01 11:42:08

.

IPR. 272.4.11.2016 Łęczna, dnia 01.12.2016r.


Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.11.2016 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

Pyt.1 Czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum
2 mln zł.?
W zamian wykonawca proponuje, w celu potwierdzenia spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przedłożenie zgodnie z §2 ust. 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta obejmujących lata wskazane przez Zamawiającego.
Ad. 1 Zamawiający zgodnie z zapisem §2 ust. 2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ma prawo żądać dokumentu wymienionego w dziale IV ust.1 pkt.2 SIWZ tj. opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum
2 mln. zł;
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od żądania w/w dokumentu na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Pyt.2 Czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od obowiązku przedłożenia oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 2 mln. zł według załącznika nr 4 do SIWZ?
Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku przedłożenia oświadczenia w zakresie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyka zawodowego według załącznika nr 4 do SIWZ?

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.



Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa