Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ z załącznikami do ...

SIWZ z załącznikami do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.IPR.272.4.11.2016

2016-11-29 14:38:12

.

IPR.272.4.11.2016


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)
( DZ.U. Z 2015R. POZ. 2164 Z PÓŹN. ZM.)


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łęczyński
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 531 5204
Fax 81 752 64 64
strona: www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.11.2016. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

SIWZ sporządziła: Agnieszka Jóźwiak i Edyta Szostakiewicz – Starostwo Powiatowe w Łęcznej.


Zatwierdzam ………………………………
Podpis kierownika Zamawiającego


Łęczna, dnia 29.11.2016 r.


Spis treści
I. Nazwa i adres Zamawiającego 3
II. Tryb udzielenia zamówienia 3
III. Opis przedmiotu zamówienia 3
IV. Termin wykonania zamówienia. 6
V. Zamówienia częściowe. 6
VI. Warunki udziału w postępowaniu 6
VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 7
VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 9
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 9
X. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ. 10
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 10
XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 11
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 11
XIV. FORMA OFERTY. 12
XV. ZAWARTOŚĆ OFERTY. 13
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 14
XVII. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. 14
XVIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 14
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 14
XX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 15
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 16
XXII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 16
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 18
XXIV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 19
XXV. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ. 19


I. Nazwa i adres Zamawiającego

1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
NIP: 505-001-77-32
Regon: 431019425
tel.: 81 53 15 200, fax: 81 752 64 64
2. Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500,
wtorek 800 – 1600. Telefon: 081 53 15 204 oraz fax: 081 752-64-64,
adres poczty elektronicznej: a.jozwiak@powiatleczynski.pl ;
e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury.
1.Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
5.Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej
50 % ogólnej liczby.
III.Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3.2. Kody i nazwy wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 66113000-5- usługi udzielania kredytu
3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Kwota kredytu: do 2 000 000,00 zł
Okres kredytowania 14 lat – 168 miesięcy.
Uruchomienie kredytu: do dnia 27.12.2016r.
1.Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni (z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań) powiększone o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy stała ma być marża a nie WIBOR 1M. Stała stopa oprocentowania WIBOR 1M podana w SIWZ jest celem porównywalności i przygotowania oferty, dlatego wymaga się jej użycia w stawce podanej na dzień 30 listopada 2016r.
2.Spłata kapitału w ratach równych na koniec każdego miesiąca począwszy od 31.01.2017r.do 31.12.2030r.
3.Spłata rat odsetkowych na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. Pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 31.01.2017r.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia faktycznie uruchomionego kredytu.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia kosztów.
6.W przypadku nie wykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat kredytu i dokonane ustalenia strony zapiszą w formie aneksu do umowy.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
8.Zamawiający nie przewiduje prowizji z tytułu udzielenia kredytu zgodnie z art.69 ust.2pkt.9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe (t.j. Dz. U z 2015r. poz.128).
9.Zamawiający nie przewiduje możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od sporządzania aneksów i prolongat.
10.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo informował w formie pisemnej (faxem bądź drogą elektroniczną) o zbliżającym się terminie spłaty kapitału i odsetek na co najmniej 7 dni przed wymaganym terminem płatności.
11.W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada w dzień wolny od pracy, Zamawiający będzie regulował wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
12.Wykonawca dopuści możliwość na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz w roku, odroczenia terminu spłaty raty kapitałowej o 1 miesiąc.
13.Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu. .
14.Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego 62 1020 3206 0000 8402 0006 4147
15.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana przedłożenia projektu umowy, zawierającego istotne dla stron postanowienia określone w SIWZ dział XXII, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa winna zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy prawo bankowe. Zamawiający wymaga w celu sprawnej weryfikacji aby istotne dla stron postanowienia w treści umowy zostały wyodrębnione (inny kolor czcionki, pogrubienie czcionki itp.).
16. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający do SIWZ załączył dokumenty:
1) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
2) Zaświadczenie o NIP,
3.1) Uchwała Nr 402/2016 Zarządu Powiatu (UZP) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
3.2) Z wykonania 2015r. załączniki,
3.3) Sprawozdanie Zarządu 2015,
3.4) UZP Nr 400.2016 z 29.03.206 mienie,
3.5) Informacja o stanie mienia 2015,
4.1) Opinia RIO wykonanie półroczne 2016,
4.2) Opinia RIO wykonanie 2015,
5.1) URP Nr XIV.86.2015 z 30.12.2015 WPF,
5.2) WPF na lata 2016-2019, objaśnienia,
5.3) WPF na lata 2016-2019 załączniki,
6) Opinia RIO kwota długu 2016-2029,
7) URP XXIV17022016 zmiany WPF,
7.1) WPF 2016-2019,
7.2) Wykaz przedsięwzięć 22.11.2016,
7.3) Uzasadnienie WPF,
8.1) Uchwała budżetowa 2017 zał. 1,
8.2) Uchwała budżetowa 2017 zał. 2,
8.3) Uchwała budżetowa 2017 zał. 3,
8.4) Uchwała budżetowa 2017 zał. 4,
8.5) Uchwała budżetowa 2017 zał. 5,
8.6) Uchwała budżetowa 2017 zał. 6,
8.7) Uchwała budżetowa 2017 zał. 7,
8.8) Uchwała budżetowa 2017 zał. 8,
8.9) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetu,
8.10) Materiały informacyjne 2017,
8.11) Uchwała RP Projekt WPF 2017,
8.12) Wieloletnia Prognoza Finansowa proj.
8.13) Wykaz przedsięwzięć do WPF 2017 pr.,
8.14) Załącznik objaśnienia WPF 2017,
9.1) URP Nr XIV.87.2015 z 30.12.2015 budżet na 2016,
9.2) Budżet 2016 mater. informacyjne,
9.3) Budżet 2016 objaśnienia,
9.4) Budżet 2016 załączniki,
10.1) Opinia RIO projekt budżetu 2016,
10.2) Opinia RIO projekt WPF,
11.1) UZP Nr 523.2016 z 29.08.2016 wykonanie,
11.2) Załączniki 30.06.2016,
11.3) Informacja Zarządu 30.06.2016,
11.4) Załącznik Nr 1 WPF półrocze 2016,
11.5) Informacja Zarządu WPF półrocze 2016,
12) Uchwała Rady Kredyt,
13) Informacja ZP o zobow. kredytowych,
14) Wykaz instytucji finansujących 31.10.2016,
15) Rb-285 IV kwartał 2014,
16) Rb-285 IV kwartał 2015,
17) Rb-285 III kwartał 2016,
18) Rb-275 IV kwartał 2014,
19) Rb-275 IV kwartał 2015,
20) Rb-275 III kwartał 2016,
21) Rb-NDS IV kwartał 2014,
22) Rb-NDS IV kwartał 2015,
23) Rb-NDS III kwartał 2016,
24) Rb-N IV kwartał 2014,
25) Rb-N IV kwartał 2015,
26) Rb-N III kwartał 2016,
27) Rb-Z IV kwartał 2014,
28) Rb-Z IV kwartał 2015,
29) Rb-Z III kwartał 2016,
30) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu,
31) Zaświadczenie ZUS,
32.1) Zaświadczenie US Powiat,
32.2) Zaświadczenie US Starostwo.
17.Informacje dodatkowe dla Wykonawcy:
1)Powiat Łęczyński posiada udziały w spółce prawa handlowego.
2)Powiat Łęczyński nie wyemitował papierów wartościowych wierzycielskich
3)Powiat Łęczyński nie posiada zobowiązań z tytułu wierzytelności Forfaiting,
e-Financing.
4)Powiat Łęczyński nie udzielił poręczeń.
5)Powiat Łęczyński informuje, że w ramach udzielonego kredytu realizowane będą wydatki majątkowe i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6)Powiat Łęczyński nie korzysta z wykupu wierzytelności.
7)Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciążą zajęcia egzekucyjne
8)Powiat Łęczyński nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
9)W ciągu ostatnich 18 miesięcy w Powiecie Łęczyńskim nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
10)Wobec Powiatu Łęczyńskiego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
11)Powiat Łęczyński nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.
IV.Termin wykonania zamówienia.
Termin uruchomienia kredytu: do 27 grudnia 2016r.
V.Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI.Warunki udziału w postępowaniu
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca przystępujący do przedmiotowego zamówienia posiadał Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 poz. 128 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą wykazać, że wyżej wspomniany warunek udziału w postępowaniu spełnia samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 2 mln. zł;
3)zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Zamawiający uzna, że warunek zdolności zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował dwie usługi w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 1,5 mln. zł - zał. nr 5 do SIWZ. W przypadku usług będących w trakcie realizacji proszę odnieść się do wykonanej części umowy. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
b)Zamawiający nie precyzuje w zakresie zdolności technicznej żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.Wykaz oświadczeń składanych przez wszystkich Wykonawców:
1)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionych formularzy oświadczeń Wykonawcy dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełniania warunków w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2)kopię Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 poz. 128 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie
o utworzeniu banku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą wykazać, że wyżej wspomniany warunek udziału w postępowaniu spełnia samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3)oświadczenie o wykonanych co najmniej dwóch usługach według załącznika nr 5 do SIWZ
4)oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 2 mln. zł; według załącznika nr 4 do SIWZ.
2.Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie uznana jako najkorzystniejsza.
Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie do 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, (bez dodatkowego wezwania) - złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1)oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2)kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz
z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 2 mln PLN,
3)projekt umowy zawierający istotne postanowienia umowy określone w dziale XXII SIWZ.
3.Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.
1)wypełniony formularz oświadczenia dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 6 SIWZ), do którego należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2015r poz. 184) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
2)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada wypełnione oświadczenia, a tylko wybrany Wykonawca przedstawia:
a)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3)wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie - zał. nr 8. do SIWZ Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawniona nie dowodzi udostepnienia zasobów przez podmiot trzeci.
4)zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt.1 i 8 na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawcę dotyczących tego podmiotu – zał. nr 2 i 3 do SIWZ – informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów.
4.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymogi spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wymogi dotyczące dokumentów i oświadczeń,
o których mowa w Rozdz. VI i VII SIWZ, odnoszą się do każdego z wykonawców występujących wspólnie.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna lub - drogą elektroniczną , e-mail Zamawiającego: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl lub a.jozwiak@powiatleczynski.pl
Zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy Pzp - jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
- Edyta Szostakiewicz, e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl tel. kontakt.: 81/531 52 04
- Agnieszka Jóźwiak, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81-5315204
Uwaga:
Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiający udziela informacji na pisemny wniosek przesłany drogą elektroniczną (e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl ) – zgodnie z treścią dz. IX SIWZ.
X. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3.Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostanie na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).
4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w dziale XVI specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę specyfikacji zamieszcza się na stronie internetowej.
5.Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a ustawy PZP.
6.Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
7.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka : Pytania i odpowiedzi). Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1.Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
3.Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania przetargowego na zadanie pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Sprawa nr IPR 272.4.11.2016.
7.Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu wskazując nr rachunku na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
8.Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
9.Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.
1.Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5.Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
7.Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami):
XIV. FORMA OFERTY.
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną.
2.Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczanym przez Wykonawcę, przy czym w razie sporu wiążąca jest wersja polska.
3.Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być wykonane w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
4.Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
5.Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6.Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
7.Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
8.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
9.Zgodnie z zapisem §14 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
10.Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.
14.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony nr IPR.272.4.11.2016, pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Nie otwierać przed dniem 08.12.2016r. godziną 10:15
Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu, e-maila. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające
z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.
XV. ZAWARTOŚĆ OFERTY.
Kompletna oferta musi zawierać:
1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące zał. nr 2 do SIWZ.
3.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
4.Oświadczenia w zakresie wykazu usług i posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyka zawodowego załącznik nr 4 i 5 do SIWZ
5.Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
7.Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek przedstawić oświadczenie nr 2 i 3 do SIWZ – informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów, zawierające wymagane informacje oraz przedstawia zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- załącznik nr 8 do SIWZ. Załącznik nr 8 do SIWZ powinien być wypełniony i podpisany przez ten podmiot
8. Oświadczenie dotyczace przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 08.12.2016r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 08.12.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
3.W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na
Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, a także inne informacje, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert wynikająca z zapisu art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
XVII. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA.
W związku z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, Wykonawca winien wskazać w ofercie , które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić tych informacji innym uczestnikom postępowania z jednoczesnym wykazaniem uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i dołączyć do oferty. W razie braku takiego wskazania oraz braku uzasadnienia, w którym Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią istotnie tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
XVIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1.Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie oraz określić w złotych Polskich (PLN),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę.
3.Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu usługi, niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
4.Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
XX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1.Odsetki od kredytu 60 %
2.Stała marża 20%
3.Termin uruchomienia kredytu 20%
1)w ramach kryterium 1 - „Odsetki od kredytu” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższy całkowity koszt odsetek (cał. Koszt), a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cał. koszt odsetek najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Lp) = ---------------------------------------------- x 60% x100
cał. koszt oferty ocenianej

2) w ramach kryterium 2 - „Stała marża” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najniższą marżę, a każda następna według punktacji:
Stała marża banku liczona jako 0,00% - 1,00% - 20 pkt.
Stała marża banku liczona jako 1,01% - 1,50% - 10 pkt.
Stała marża banku liczona jako 1,51% - 2,0 % - 5 pkt.
Stała marża banku powyżej 2% - 0 pkt.

3) w ramach kryterium 3 - „Termin uruchomienia kredytu” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca termin uruchomienia kredytu w ciągu jednego dnia od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego, a każda następna według punktacji:
Uruchomienie kredytu w ciągu 2 dni od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego - 10 pkt.
Uruchomienie kredytu w ciągu 3 dni od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. – 5 pkt.
Uruchomienie kredytu powyżej 3 dni od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. – 0 pkt.

Uwaga! Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż do dnia 27.12.2016r.

4)Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów.
5)Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
z zastrzeżeniem pkt. 7.
6)Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
7)Zamawiający zwraca się do Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy PZP o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.11 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
8)Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie,
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
9)Sprawdzanie wiarygodności ofert:
a)zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
b)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP.
c)przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.16 i 17 Ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, opisanych w dziale VI niniejszej SIWZ.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
XXII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą Pzp.
2.Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach prawa.
3.O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany zawiadomieniem o wyborze oferty.
4.Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych
w SIWZ i winna zawierać istotne postanowienia umowy, wymagane przez Zamawiającego w następującym brzmieniu:
1)W wyniku postępowania o zamówienie publiczne następuje udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.000 000,00 złotych (słownie dwa miliony złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2)Wszystkie opłaty towarzyszące operacjom i czynnościom związanym z realizacją umowy, i udzieleniem kredytu zostały uwzględnione w niezmiennej stawce procentowej marży Wykonawcy w wysokości….% oraz zmiennym oprocentowaniu na podstawie stawki WIBOR 1M .
3)Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego 62 1020 3206 0000 8402 0006 4147 Kredyt uruchamiony będzie w jednej transzy.
4)Uruchomienie kredytu nastąpi w ciągu …… dnia/dni od dnia zgłoszenia pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego.
5)Okres spłaty kredytu: w latach 2017 – 2030, tj. w okresie 14 lat i dotyczy 168 miesięcy – od 31 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2030 r.
6)Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obliczonej w sposób następujący: 1 miesięczny WIBOR plus stała marża banku …… %. W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie wynosi ........%.
7)Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, począwszy od dnia wypłacenia kredytu.
8)Kredyt spłacony będzie w ratach miesięcznych wg harmonogramu zawartego w umowie.
9)Spłata rat odsetkowych w tym samym terminie co rat kapitału na koniec każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. Pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 31.01.2017r.
10)Dopuszcza się na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz w roku, odroczenia terminu spłaty raty kapitałowej o 1 miesiąc.
11)Strony zgodnie ustalają, iż Kredytobiorca ma prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
12)W przypadku spłaty części lub całości kredytu przed terminem Bank nie pobierze prowizji i innych opłat z tego tytułu.
13) Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
14)Poza oprocentowaniem kredytu i wskazaną w formularzu ofertowym stałą marżą Kredytobiorcę nie będą obciążały żadne inne marże, prowizje i inne podobne opłaty.
15)Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
16)Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania umowy kredytowej, w przypadku powstania jakichkolwiek okoliczności powodujących, iż marża banku uległaby zmianie lub powstałaby okoliczność opłacania przez Zamawiającego nowych marży – nie będą one dotyczyły Zamawiającego i umowy kredytowej dotyczącej niniejszego postępowania.
17)Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.
18)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych niżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
17.1) wcześniejsza spłata kredytu;
17.2) niewykorzystanie pełnej wartości kredytu;
17.3) przedłużenie spłaty kredytu;
17.4) w przypadku zmian opisanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
18) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 17 pkt. 17.4) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z wejścia w życie przepisów prawnych stanowiących podstawę zmiany umowy. Wniosek powienien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy i obejmowac tylko i wyłącznie koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą przepisów prawa.
19)Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
6.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przedłoży projekt umowy, zawierający istotne dla stron postanowienia określone w punkcie 5 działu XXII SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa winna zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prawo bankowe.
7.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie dotyczacym wybranego do realizacji zadania.
8.Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a)zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania;
b)wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
9.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
10.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
11.Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
1)zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego),
2) zakresu wskazanego w punkcie 5 działu XXII SIWZ.

Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198).
XXIV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.
1.Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w zakresie odpowiedniego zadania.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
3.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4.Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.
XXV. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ.
1.Formularz ofertowy – zał. nr 1;
2.Oświadczenia o spełnianiu warunków - zał. nr 2;
3.Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 3;
4.Oświadczenie w zakresie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyka zawodowego - zał.nr 4;
5.Oświadczenia w zakresie wykazu zrealizowanych usług – zał. nr 5;
6.Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej – zał. nr 6;
7.Dokumenty Zamawiającego w zakresie zbadania jego zdolności kredytowej, wskazane w dziale II SIWZ ust. 15 – zał.nr 7;
8.Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- zał. nr 8;

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa