Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór na wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów IPR.272.1.58.2016

2016-11-21 07:47:40

.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
wykonania i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów - aluminiowych, foliowanych, których jakość będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. z 2014r. Dz. U. poz. 1522 z późn. zm.) oraz zapisem art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
CPV: 31523200-0;
2) odbiór tablic rejestracyjnych złomowanych;
3) wykonanie i dostawa wtórników tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
Wykaz przewidywanych potrzeb według rodzaju tablic:


Lp.
Rodzaj tablic Przewidywana ilość
zapotrzebowania
(w szt.)

1. Samochodowe jednorzędowe 4 800
2. Samochodowe dwurzędowe 200
3. Samochodowe indywidualne jednorzędowe 2
4. Samochodowe indywidualne dwurzędowe 2
5. Samochodowe zabytkowe jednorzędowe 4
6. Samochodowe zabytkowe dwurzędowe 2
7. Do przyczep jednorzędowe 200
8. Do przyczep dwurzędowe 100
9. Motocyklowo-ciągnikowe 340
10. Motocyklowa indywidualna 4
11. Motocyklowa zabytkowa 6
12. Motorowerowe 250
13. Tymczasowe samochodowe jednorzędowe 100
14. Tymczasowe motocyklowo-ciągnikowe 30
Ogółem szt.: 6 040

kod CPV: 31523200-0, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
88 461,60 zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):Dział.750 Rozdział. 75020 § 4300
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe: zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na własnej stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 30 tyś. Euro oraz
1) TABLA Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul Diamentowa 7b, e-mail: info@tabla.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) EUROTAB Sp. z o.o. 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 16, e-mail: biuro@eurotab.pl oferta na kwotę 44 642,00 zł brutto, termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych 14 dni, termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych 7 dni. Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego.
2)TABLA Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul Diamentowa 7b, e-mail: info@tabla.pl oferta na kwotę 44 575,20 zł brutto, , termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych 1 doba, termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych 1 doba. Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego.
6.Uzyskana punktacja w kryterium oceny ofert:
1) oferta nr 1: [(44 575,20: 44 642,00)x 80] +[(1:14)x10] + [(1:7)x10] =82,02
2) oferta nr 2: [(44 575,20: 44 575,20)x 80] +[(1:1)x10] + [(1:1)x10] = 100,00
7.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
TABLA Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul Diamentowa 7b, e-mail: info@tabla.pl oferta na kwotę 44 575,20 zł brutto, termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych 1 doba, termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych 1 doba. Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego i najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny oferty.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna