Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na: sporządzenie oraz dostawę dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

2016-11-16 10:07:53

.

IPR. 272.1.59.2016ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 7 października 2016 roku na podstawie art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
Sporządzenia oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach, zgodnie z zał. nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie 01.01.2017 – 31.12.2017r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Kijanach z siedzibą: Kijany 19 B, 21-077 Spiczyn.
NIP 5050016477, REGON 432732740
Telefon: /081/ 757 71 33 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl ; a.jozwiak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz stosowne świadectwa sanitarne i certyfikaty wymagane dla placówki zbiorowego żywienia oraz posiadają zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarna na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 z późn. zm.).
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Jóźwiak – Inspektor ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-53-15-204

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.11.2016 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy

Łęczna dnia 16.11.2016 r. .................................................
(Dyrektor POW Kijany)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa