Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na sukcesywne dostawy do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów (zadanie nr 2)

2016-11-22 09:23:56

.

IPR.272.4.9.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)
( DZ.U. Z 2015R. POZ. 2164 Z PÓŹN. ZM.)

Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów (zadanie nr 2)

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łęczyński
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 531 5204
Fax 81 752 64 64
strona: www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.9.2016
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

SIWZ sporządziła: Edyta Szostakiewicz i Agnieszka Jóźwiak– Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Zatwierdzam:
Podpis kierownika Zamawiającego

Łęczna, dnia 09.11.2016 r.Spis treści

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 3
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE. 5
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 5
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU 6
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI. 7
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 8
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 9
XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 9
XII.WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 9
XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 10
XIII .FORMA OFERTY 10
XIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY 12
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12
XV. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 12
XVI. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 13
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 13
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT 13
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY 15
XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO. 15
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 16
XXII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA. 16
XXIII.WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ 16

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, działa jako pełnomocnik (na podstawie zapisów art. 15 ust.2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy Pzp) w imieniu jednostek organizacyjnych (Zamawiających jednostkowych):
1) Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, tel.: 81 53 15 200, fax: 81 752 64 64, NIP 713-23-98-078,
Regon 431029168;
2) Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców, NIP 713-27-12-669, Regon 432496417;
3) Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b,
21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, Regon 432732740,
4) Powiat Łęczyński – Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, NIP 713-238-63-59, Regon 430132421
5) Powiat Łęczyński – Zespół Szkół w Ludwinie, 21-075 Ludwin, tel/fax: 81 757 00 43,
NIP 713 178 10 94, Regon 431172581
zwany w dalszej części zapisów SIWZ – Zamawiającym.
2. Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500,
wtorek 800 – 1600. Telefon: 081 53 15 204 oraz fax: 081 752-64-64,
adres poczty elektronicznej: a.jozwiak@powiatleczynski.pl ;
e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury.
1. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
5. Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 50 % ogólnej liczby.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22800000-8, 30197630-1, 30125110-5.
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę do siedzib Zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy (zadanie nr 2), wymienionych w dziale I ust. 1 punkt 1-5 SIWZ.
Szczegółowe potrzeby materiałów uwzględniono w załącznikach do formularza ofertowego dla poszczególnych zadań, stanowiących załączniki nr 1a (art. biurowe) i nr 1b (art. eksploatacyjne do drukarek kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów).
2) podane w formularzach szczegółowych nr 1a i 1b - wielkości opakowań mogą być zmienione przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej pozycji.
3) dostawa oraz płatność za wymienione w formularzu ofertowym dla zadań od 1 do 2 artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych.
4) wykonawca ponosi koszty transportu do siedzib Zamawiających jednostkowych, koszty ubezpieczenia oraz opakowania artykułów na czas trwania transportu.
5) zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w zadaniu nr 2 przewidział
w ofercie wymóg odbioru i utylizacji tonerów i tuszy, zgodnie z ustawą o odpadach
z dn. 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) lub recykling na swój koszt
i potrzeby - wszelkich zużytych tonerów, tuszy, folii itp. materiałów do drukarek, kserokopiarek i faksów uznawanych jako niebezpieczne.
6) w przypadku urządzeń oznaczonych w załączniku nr 1b dla zadania nr 2 znakiem „oryginał lub org.” wymagane są wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne producenta danego urządzenia, tj. drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego itp. Przez oryginalne zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego mają być zastosowane. Dla pozostałych urządzeń (nieoznaczonych lub oznaczonych: ”zamiennik lub zam.”) dopuszczalne jest zaoferowanie przez wykonawcę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta sprzętu lub równoważnych. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku
i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element, umożliwiający pełną współpracę z urządzeniem drukującym.
7) zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) dla pozostałych materiałów (innych niż wymienione jako oryginalne) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów (zadanie nr 2) materiały eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego) przez producenta urządzeń lub równoważne, musza być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i praw osób trzecich. Za równoważne uznaje się artykuły nieregenerowane, niepoddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne
z urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń
w pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne materiały muszą mieć wydajność co najmniej taką jaka została podana w załączniku nr 1b do SIWZ, temperatura topnienia tonera i czas schnięcia tuszu nie mogą być gorsze od parametrów materiałów oferowanych przez producenta urządzenia, lub powinny uwzględniać stopień tolerancji, którą producent wyznaczył do prawidłowego działania urządzenia. Materiały równoważne muszą działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety
z tonerem i/lub tusze są materiałami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden
z elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi
z procesu recyklingu.
8) jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony, lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien artykuł oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na artykuł spełniający żądanie Zamawiającego (np. na pochodzący od producenta, do którego artykuł jest przeznaczony), bez zmiany ceny.
9) w przypadku uszkodzenia sprzętu, wynikłego z faktu użycia równoważnego materiału eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki będą usuwane w autoryzowanym serwisie na koszt Wykonawcy.
10) w celu potwierdzenia, że oferowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ
11) dostarczone przez Wykonawcę artykuły eksploatacyjne na nie uszkodzonym opakowaniu będą posiadały : datę produkcji danego wyrobu, znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i jego termin, listę kompatybilności (typ drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, do których są przystosowane).
12) zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych, refabrykowanych, uzupełnianych (tzw. Reffil) oraz materiałów, które ograniczają pełną współpracę z programem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie zostaną uznane przez zamawiającego za równoważne.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, zgodnie z zadaniami: nr 1 - dostawa art. biurowych,
nr 2 - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów
i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca nie określa szczególnych warunków w tym zakresie
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 100 tys. zł;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi,
że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, zrealizował trzy dostawy w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 50 tys. zł (zał. nr 6).
W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji proszę odnieść się do wykonanej części umowy. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 , uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wszystkich Wykonawców:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu udziału w postepowaniu.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionych formularzy oświadczeń Wykonawcy dotyczących przesłanek wykluczenia z postepowania stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełniania warunków w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie uznana jako najkorzystniejsza.
Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek
w terminie do 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, (bez dodatkowego wezwania) - złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje
w oświadczeniach w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia,
3) kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 100 tys. PLN,
3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.
1) wypełniony formularz oświadczenia dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 7 SIWZ), do którego należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tj. z 2015r poz. 184) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada wypełnione oświadczenia, a tylko wybrany Wykonawca przedstawia:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie - zał. nr 5. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostepnienia zasobów przez podmiot trzeci.
Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawcę dotyczących tego podmiotu – zał. nr 2.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna lub
- drogą elektroniczną, e-mail Zamawiającego: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl lub a.jozwiak@powiatleczynski.pl
Zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy Pzp - jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
- Edyta Szostakiewicz, e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81/531 52 04
- Agnieszka Jóźwiak, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81-5315204
Uwaga:
Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiający udziela informacji na pisemny wniosek przesłany drogą elektroniczną (e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl ) – zgodnie z treścią dz. VIII SIWZ.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości
3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) bez względu na udział wg ilości zadań.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
4. Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 359).
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania przetargowego na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek wraz
z odbiorem zużytych tonerów (zadanie nr 2). Sprawa nr IPR 272.4.9.2016.
8. Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu wskazując nr rachunku na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
9. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymogi spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wymogi dotyczące dokumentów i oświadczeń,
o których mowa w Rozdz. VI i VII SIWZ, odnoszą się do każdego z wykonawców występujących wspólnie.
XII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób, bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego(art. 38 ust. 2 Ustawy).
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w Dziale XIV specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę specyfikacji zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a ustawy PZP.
6. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka : Pytania i odpowiedzi). Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian
w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5. Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się
o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.
6. Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
8. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 §1 Ustawy
z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami):
XIII. FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczanym przez Wykonawcę, przy czym w razie sporu wiążąca jest wersja polska.
3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być wykonane w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te mają być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
7. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
9. Zgodnie z zapisem §14 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty inne
niż oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości
co do jej prawdziwości.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale XII niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.
14. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis
określający przedmiot zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony nr IPR.272.4.9.2016, pn.: Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych tonerów (zadanie nr 2).
Nie otwierać przed dniem 23.11.2016r. godziną 10:15
Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu,
e-maila. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.
XIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 wraz
z wypełnionymi jego załącznikami szczegółowych potrzeb, stanowiące zał. 1 a i 1b do SIWZ.
2. Oświadczenia stanowiące zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
3. Parafowany wzór umowy zał. nr 4 do SIWZ na potwierdzenie, iż Wykonawca przyjmuje jej zapisy.
4. Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek przedstawić oswiadczenie w zał. nr 2 do SIWZ, zawierające wymagane informacje oraz przedstawia zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- załącznik nr 5 do SIWZ. Załącznik nr 5 do SIWZ powinien być wypełniony i podpisany przez ten podmiot
7. Wykaz wykonanych dostaw zał. nr 6 do SIWZ.
8. Oświadczenie dotyczace przynalezności lub nie do tej samej grupy kapitałowej zał. nr 7 do SIWZ.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 23.11.2016r. do godz. 10:00
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej
w dniu 23.11.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13, parter budynku.
3. W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na
Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz
adres Wykonawcy, cenę oferty, a także inne informacje, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert wynikającą z zapisu art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
XV. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

1. W związku z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, Wykonawca winien wskazać w ofercie, które
z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić tych informacji innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i dołączyć do oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa składa oddzielną kopertę z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
XVI. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy
w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie oraz określić w złotych Polskich (PLN),
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
2. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia danego zadania.
3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających
z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
4. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP .
5. Wykonawca poda stawkę podatku VAT – w obowiązującej wysokości. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT jest obowiązkiem wykonawcy.
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena 60 %
2. Termin dostawy 30%
3. Termin płatności faktury (od daty jej dostarczenia Zamawiającemu) 10%
1) w ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:


cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Lp) = ---------------------------------------------- x 60% x100
cena brutto oferty ocenianej

2) punktacja dla kryterium 2- „Termin dostawy” będzie liczona wg. wzoru:

najkrótszy proponowany termin dostawy ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Td) = -----------------------------------------------------------------x 30% x100
proponowany termin dostawy oferty ocenianej

3) punktacja dla kryterium 3 – „Termin płatności od daty jej dostarczenia Zamawiającemu” będzie następująca:
Termin płatności faktury od daty jej dostarczenia liczba punktów
Płatność faktury 30 dni i więcej 10 pkt.
Płatność faktury 21 dni 5 pkt.
Płatność faktury 14 dni 0 pkt.
Uwaga! Minimalny termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

4) Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert, dla każdego zadania odrębnie.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 7.
6) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy PZP
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.11 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
7) Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie,
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
8) Sprawdzanie wiarygodności ofert:
a) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP.
c) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.16 i 17 Ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, opisanych w dziale VI niniejszej SIWZ.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności
i doświadczenia.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach wymienionych
w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
100 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. w terminie do 30.01.2018r.

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach prawa.
3. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany zawiadomieniem o wyborze oferty.
4. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający
z terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.
5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych
w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania;
b) wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty
i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające
z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
10. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. (art. 179-198).
XXII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.
4. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.
XXIII. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 i szczegółowe potrzeby zamawiającego stanowiące załączniki formularza ofertowego:
1a- szczegółowy załącznik potrzeb art. biurowych,
1b – szczegółowy załącznik potrzeb art. eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów.
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu- zał. nr 2 i zał.nr 3
3. Wzór umowy - zał. nr 4
4. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- zał. nr 5
5. Wykaz zrealizowanych dostaw - zał. nr 6
6. Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej – zał. nr 7.
7. Oświadczenie w zakresie równoważności oferowanych artykułów- zał. nr 8.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa