Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytaniem ofertowe o cenę wykonania i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.

0000-00-00 00:00:00

.

IPR.272.1.58.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
Zamawiający:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168
NIP: 713 23 98 078
Telefon: /081/ 5315204 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl
a.jozwiak@powiatleczynski.pl

CPV: 31523200-0 – trwałe znaki informacyjne

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów - aluminiowych, foliowanych, których jakość będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. z 2016r. Dz. U. poz. 1038) oraz zapisem art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
2) odbiór tablic rejestracyjnych złomowanych;
3)wykonanie i dostawa wtórników tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.

Wykaz przewidywanych potrzeb według rodzaju tablic:


Lp.
Rodzaj tablic Przewidywana ilość
zapotrzebowania
(w szt.)

1. Samochodowe jednorzędowe 4 800
2. Samochodowe dwurzędowe 200
3. Samochodowe indywidualne jednorzędowe 2
4. Samochodowe indywidualne dwurzędowe 2
5. Samochodowe zabytkowe jednorzędowe 4
6. Samochodowe zabytkowe dwurzędowe 2
7. Do przyczep jednorzędowe 200
8. Do przyczep dwurzędowe 100
9. Motocyklowo-ciągnikowe 340
10. Motocyklowa indywidualna 4
11. Motocyklowa zabytkowa 6
12. Motorowerowe 250
13. Tymczasowe samochodowe jednorzędowe 100
14. Tymczasowe motocyklowo-ciągnikowe 30
Ogółem szt.: 6 040

2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres gwarancji co najmniej 12 m-cy.
3. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2017, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2017, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie.
3)Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
4. Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową oraz załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1)kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;
2)wykaz z ilością nie niższą niż 5 wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 70 000 zł każda.
3)Kopię certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2
w ustawie Prawo o ruchu drogowym (tj. z 2012r poz. 1137 ze zm.);
4)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,Oferta, która nie będzie zawierała w/w dokumentów nie zostanie dopuszczona do oceny ofert pod względem ceny zawartej na dołączonym do dokumentów formularzu ofertowym.

5. Kryterium oceny ofert:
1) cena – 80 punktów;
2) termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych – 10 punktów (przyjętą jednostką jest doba);
3) termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych– 10 punktów (przyjętą jednostką jest doba).
Oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = C + T + W
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę,
T – punkty za termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych,
W – punkty za termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych.
Kryterium nr 1:
C = ( Cmin / Cof..) x 80
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 1 formularz oferty spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 1 formularz oferty,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Kryterium nr 2:
T = (Tmin. / Tof.) x 10
gdzie:
Tmin. – najkrótszy termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych
spośród wszystkich złożonych ofert,
Tof. – proponowany termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych
w danej ofercie,
T – ilość punktów za termin przyznanych danej ofercie.
Kryterium nr 3:
W = (Wmin./Wof.) x 10
gdzie:
Wmin. – najkrótszy proponowany termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych,
Wof. – proponowany termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych w danej ofercie,
W – ilość punktów za termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych przyznanych danej ofercie.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 18.11.2016 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl Ofertę przesłaną drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną
w inny sposób.
7. Termin realizacji sukcesywnych dostaw według zgłaszanych drogą elektroniczną, faksem lub tel. potrzeb zamawiającego : 02.01.2017 do 31.12.2017 r.


Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 09.11.2016r. Kierownik Jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www