Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na pn.: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2016-11-04 12:24:44

.

IPR.272.1.57.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 07 października 2016r roku na podstawie art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku
z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z zapisem art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości
(tj. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi audytu:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Przedmiot działalności 8610 Z - szpitale
Rok : 2015 :
Suma aktywów – 96.976.074,69 zł.
Przychody ogółem – 54.331.680,33 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r.:
-umowy o pracę – 331 osób,
- umowy cywilno-prawne – 258 osób,
Razem :589 osób;
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 326,85
Rok 2016:
Suma aktywów na dzień 30.09.2016 r. – 100.123.467,59 zł.
Przychody ogółem za 9 m-cy 2016 r. – 42.466.471,51 zł.
Średni miesięczny obrót z 9-ciu miesięcy 2016 r. – 4.525.424,11 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 30.09.2016 r.:
-umowy o pracę – 327 osób,
- umowy cywilno-prawne – 307 osób
Razem : 634 osoby
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 324,30

CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejscem realizacji usługi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Termin realizacji usługi zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości (tj. z 2013r. Dz. U. poz.330 z późn. zm.) – nie później niż do 15.03.2017r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający niezbędne do sporządzania raportu biegłego rewidenta uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 531 52 04 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Jóźwiak
– Inspektor ds. zamówień publicznych.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty oraz załączyć:
1) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców,
2) kserokopię uprawnień do sporządzania raportu biegłego rewidenta

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2016 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: a.jozwiak@powiatleczynski.pl ; Przesłanie informacji z wyboru oferty dokonane zostanie faksem lub drogą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 30 tys. Euro.


Załączniki:
1. Formularz oferty

Łęczna dnia 04.11.2016 r.
Kierownik jednostki


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron