Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór na jednorazowy przewóz 55 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Kraków Rynek Główny- Tauron Arena Kraków i droga powrotna : Kraków- Łęczna.

2016-11-04 11:17:39

.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Jednorazowy przewóz 55 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Kraków Rynek Główny- Tauron Arena Kraków i droga powrotna : Kraków- Łęczna.
kod CPV: 60112000-6, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Zastosowano procedurę zamówienia: § 4 ust. 1 Zarządzenia.
3. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
2 460,00 zł
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 Rozdz. 75020 § 4440
Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: zamieścił na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro. oraz telefonicznie powiadomił o zamieszczonym ogłoszeniu.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „LIDER- TOUR” Wiesław Kałabun
20-601 Lublin, ul. Zana 43; kwota brutto 2 500,00 zł;
2) PKS w Chełmie Sp. z o. o. 22-100 Chełm, ul. Hutnicza 3; kwota brutto: 2.197,00 zł;
3) Bliżej Europy s.c. Maciej Nowicki, Anna Frank 21-400 Łuków, ul. Wołodyjowskiego 737; kwota brutto 4 000,00 zł;
4) CAR PLUS Marek Bryła Zofiówka 75 21-010 Łęczna; kwota brutto 2 600,00 zł;
5) BUS SERWIS inż. Jarosław Decyk Zofiówka 75 21-010 Łęczna; kwota brutto 2 400,00 zł.
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Za najkorzystniejszą została uznana oferta PKS w Chełmie Sp. z o. o. 22-100 Chełm, ul. Hutnicza 3 za kwotę brutto: 2 197,00 w tym kwota netto 2 034,26 zł podatek VAT 162,74 zł, wg stawki 8 %.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa