Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ z zał. na : dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1

2016-10-19 11:17:28

.


IPR.272.4.8.2016SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8
PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)
( DZ.U. Z 2015R. POZ. 2164 Z PÓŹN. ZM.)

Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A
21-070 Cyców
Tel. 82 56 77 074
Fax 82 56 77 074
strona: www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.8.2016
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

SIWZ sporządziła: Edyta Szostakiewicz i Agnieszka Jóźwiak – Starostwo Powiatowe
w Łęcznej,
Zatwierdzam: ………………………………………………………
Podpis kierownika ZamawiającegoŁęczna, dnia 19 października 2016 r.


Spis treści
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO…………………………………………………………...3
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA...............................................................................................3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA..............................................................................................3
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA………………………………………………………...4
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE……………………………………………………………………...4
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA...................................................................................4
VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA……….…6
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 7
IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 7
X. WADIUM 8
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 8
XIII. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 10
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT…………………………………………….11
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 11
XVI. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 11
XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 11
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY .12
XIX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT .12
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .14
XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .14
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 14
XXIII. PODWYKONAWSTWO 15
XXIV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. .15
XXV. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ 15


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A
21-070 Cyców
Tel. 82 56 77 074
Fax 82 56 77 074
strona: www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl
NIP 713-27-12-669, REGON: 432496417,
godziny pracy: poniedziałek -piątek 07:00 – 15:00, wtorek 08:00-16:00
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy.

Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09135100-5 - olej opałowy
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 według rzeczywistych potrzeb zamawiającego w ilości szacunkowej 70 000 litrów.
Minimalne parametry oleju w temperaturze referencyjnej:
1) gęstość w temp. 15oC, nie większa niż 860,0 kg/m3,
2) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg,
3) temperatura zapłonu, min. 56oC,
4) lepkość kinematyczna w 20oC, max 6,00mm2/s,
5) temperatura płynięcia, max -20oC,
6) zawartość siarki, max 0,10% (m/m)
7) pozostałość po spopieleniu, max 0,01% (m/m),
8) zawartość wody, max 200 mg/kg
9) barwa czerwona.
Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w terminach i ilościach zgodnych z potrzebami zamawiającego w jednorazowych dostawach (po ok. 5000 litrów). Zgłoszenia będą składane w formie telefonicznej w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb zamawiającego. Ilość oleju opałowego w okresie trwania umowy nie jest możliwa do określenia w sposób ścisły, gdyż zależna jest od warunków meteorologicznych, niezależnych od zamawiającego.
Ilości wskazane w SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w poprzednich okresach. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający zastrzega, iż umowa realizowana będzie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w SIWZ.
Dostawy realizowane będą własnym transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego. Rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiornika odbywać się będzie przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
Odbiór oleju odbywać się będzie przez osobę reprezentującą zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych wykonawcy.
Do każdej dostawy oleju opałowego wykonawca dostarczy aktualne świadectwo jakości potwierdzające, że oferowane paliwo spełnia wymagania zamawiającego, a jego parametry fizyczne, chemiczne oraz cieplne będą równe, bądź lepsze niż wymienione wyżej.

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie korzystał w fazie przygotowawczej do niniejszego postępowania z dialogu technicznego.

3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada , czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy, od dnia 01.01.2017r.- 31.12.2017r.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia jest jednorodnym produktem, którego nie można podzielić na części składowe, które mogłyby być realizowane przez różnych wykonawców.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA.

1. O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy i opiszą brak podstaw do wykluczenia w zał. nr 2 do SIWZ;
2) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy;
3) spełniają warunki określone w ogłoszeniu i w niniejszej SIWZ, w tym przedstawią ofertę na wymaganym formularzu zał. nr 1 do SIWZ oraz do oferty załączą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2012 r. 1059 z późn. zm.);
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 100 tys. zł;
3) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi,
że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, zrealizował dwie dostawy w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 80 tys. zł zał. nr 5.
W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji proszę odnieść się do wykonanej części umowy. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
4) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie - zał. nr 4. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawniona nie dowodzi udostepnienia zasobów przez podmiot trzeci.
Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawcę dotyczących tego podmiotu – zał. nr 2 oświadczenie nr 3.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ wykonawca złoży Świadectwo jakości oferowanego oleju opałowego (certyfikat jakości) lub inny dokument potwierdzający parametry oferowanego oleju np.: orzeczenie laboratoryjne.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada wypełnione oświadczenia, a tylko wybrany Wykonawca przedstawia:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) do wypełnionego formularza (zał. nr 6 SIWZ) należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2015r poz. 184) albo informację o tym,
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2) wymagane jest by oferta i załączniki do SIWZ były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) wskazane w odpowiednim rejestrze lub załączonym pełnomocnictwie.
6. Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, (bez dodatkowego wezwania) - złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
3) kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje w oświadczeniach w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia,
4) kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz
z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 100 tys. PLN,
VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymogi spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wymogi dotyczące dokumentów i oświadczeń,
o których mowa w Rozdz. VI SIWZ, odnoszą się do każdego z wykonawców występujących wspólnie.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna lub
- drogą elektroniczną , e-mail Zamawiającego: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl lub a.jozwiak@powiatleczynski.pl
Zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy Pzp - jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
- Edyta Szostakiewicz, e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81/531 52 04
- Agnieszka Jóźwiak, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81-5315204
Uwaga:
Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiający udziela informacji na pisemny wniosek przesłany drogą elektroniczną (e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl ) – zgodnie z treścią dz. IX SIWZ.
IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostanie na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w Dziale XIV specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę specyfikacji zamieszcza się na stronie internetowej.
5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a ustawy PZP.
6. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka : Pytania i odpowiedzi). Niezgodność oferty
z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
X. WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje z nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5. Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.
6. Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
8. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 §1 Ustawy
z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami):
Forma oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczanym przez Wykonawcę, przy czym w razie sporu wiążąca jest wersja polska.
3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być wykonane
w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
7. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
9. Zgodnie z zapisem §14 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości
co do jej prawdziwości.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym
w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.
Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenia stanowiące zał. nr 2 do SIWZ.
3. Parafowany wzór umowy zał. nr 3 do SIWZ na potwierdzenie, iż Wykonawca przyjmuje jej zapisy.
4. Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek przedstawić oswiadczenie nr 3 w zał. nr 2 do SIWZ, zawierające wymagane informacje oraz przedstawia zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- załącznik nr 4 do SIWZ. Załącznik nr 4 do SIWZ powinien być wypełniony i podpisany przez ten podmiot
7. Wykaz wykonanych dostaw zał. nr 5 do SIWZ.
8. Oświadczenie dotyczace przynalezności lub nie do tej samej grupy kapitałowej zał. nr 6 do SIWZ.
XIII. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony nr IPR.272.4.8.2016, pn.: Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 Nie otwierać przed dniem 28.10.2016r. godziną 10:15
Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu, e-maila.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 28.10.2016r. do godz. 10:00
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 28.10.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
2. W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na
Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, a także inne informacje, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert wynikająca z zapisu art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
XVI. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
1. W związku z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, Wykonawca winien wskazać w ofercie, które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić tych informacji innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i dołączyć do oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa składa oddzielną kopertę z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli i kurs.
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie oraz określić w złotych Polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę
3. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
1) cena za jeden litr oleju opałowego (podana wg cennika producenta u którego zaopatruje się wykonawca) na dzień 20.10.2016 roku, tj. ............... zł netto.
Uwaga: w przypadku, gdy na stronach internetowych producenta oleju opałowego nie podano ceny na wskazany dzień, należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem 20.10.2016r. W ofercie należy wskazać stronę internetową producenta na której są publikowane archiwalne i aktualne hurtowe ceny oleju opałowego ewentualnie załączyć cennik np. wydruk ze strony internetowej.
2) określi kwotowo upust lub narzut za jeden litr oleju opałowego od/do ceny netto
producenta: upust .............. zł, narzut .............. zł.
3) następnie dostawca wyliczy wartość dla całego zamówienia przyjmując, że
wielkość dostaw wyniesie 70 000 litrów
70 000 litrów x ((1) ±(2)) = ...................zł (wartość zamówienia netto) + podatek VAT ......% ..................zł
Wartość zamówienia brutto = ............. zł
4) cena uwzględnienia wszystkie niezbędne prace, materiały, obciążenia podatkowe
i sprzęt do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5) cena za 1 litr lekkiego oleju opałowego będzie zmienna i ustalana będzie dla
każdorazowej dostawy wg cennika producenta z dnia dostarczenia oleju pomniejszona o upust lub powiększona o narzut.
6) podany upust lub narzut przez Dostawcę w ofercie będzie obowiązywał w odniesieniu do ceny 1 litra oleju opałowego przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegał zmianie.
Wykonawca poda stawkę podatku VAT – w obowiązującej wysokości. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT jest obowiązkiem wykonawcy.
Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania każdorazowo zmiany cen producenta.
XIX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena 60 %
2. Termin dostawy 20%
3. Termin płatności faktury (od daty jej dostarczenia Zamawiającemu) 20%
1) w ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Lp) = ---------------------------------------------- x 60% x100
cena brutto oferty ocenianej
2) w kryterium „Cena” będzie dokonana ocena z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) punktacja dla kryterium 2- „Termin dostawy” będzie następująca:
Termin dostawy liczba punktów
do 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia 20 pkt.
do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia 5 pkt.
powyżej 48 godzin 0 pkt.
Uwaga! Maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 48 godz. od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.
4) Punktacja dla kryterium 3 – „termin płatności od daty jej dostarczenia Zamawiającemu” będzie następująca:
Termin płatności od daty jej dostarczenia liczba punktów
Płatność faktury 30 dni i więcej 20 pkt.
Płatność faktury 21 dni 10 pkt.
Płatność faktury 14 dni 5 pkt.
Płatność poniżej 14 dni 0 pkt.

Uwaga! Minimalny termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.


5) Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 7.
7) Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
8) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy PZP o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.11 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
9) Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
10) Sprawdzanie wiarygodności ofert:
a) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP.
c) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.16 i 17 Ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, opisanych w dziale VI niniejszej SIWZ.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach wymienionych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
100 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. w terminie do 30.01.2018 r.
XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach prawa.
3. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany zawiadomieniem o wyborze oferty.
4. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający z terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.
5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych
w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania;
b) wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty
i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
10. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179-198).
XXIII. PODWYKONAWSTWO
Zamawiający nie dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
XXIV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.
1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.
4. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.
XXV. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu- zał. nr 2
3. Wzór umowy - zał. nr 3
4. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- zał. Nr 4
5. Wykaz zrealizowanych dostaw - zał. nr 5
6. Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej – zał. nr 6.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych