Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na jednorazowy przewóz 55 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Kraków Rynek Główny- Tauron Arena Kraków i droga powrotna: Kraków - Łęczna.

2016-10-17 13:40:00

.
Łęczna, dnia 17.10.2016r.

Znak sprawy: ZFŚS.272.1.2.2016
IPR.272.1.54.2016


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza do złożenia oferty na jednorazowy przewóz 55 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Kraków Rynek Główny- Tauron Arena Kraków i droga powrotna: Kraków - Łęczna.
2. Termin wykonania zamówienia:25.02.2017r.
3. Warunki udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
1) Wykonawca musi dysponować sprawnym autobusem z wyposażeniem zgodnym
z odpowiednimi przepisami prawa do przewozu 55 osób spełniającym następujące minimalne standardy bezpieczeństwa.
4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony o wymagane informacje formularz ofertowy,
2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
3) opis oferowanego autobusu do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego.
5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Plechawska tel: 81 531 52 76; a.plechawska@powiatleczynski.pl
6. termin związania ofertą: 25.02.2017r.
7. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 28.10.2016r.
8. opis kryteriów wyboru oferty, będzie cena najkorzystniejsza 100% za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia poniżej 30 tys. euro


….……………………………………………
Data i podpis kierownika zamawiającego

Załączniki:
1. Formularz oferty,

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe