Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020

2016-10-17 08:59:14

.

IPR. 272.4.7.2016 Łęczna, dnia 17.10.2016r.Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2


Dotyczy: udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

Pytanie 1
Wnosimy o zmianę zapisu Rozdziału VI pkt. 7 ppkt. 3 SIWZ poprzez odstąpienie od obowiązku przedłożenia zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy dystrybucyjnej na świadczenie usług dystrybucji. Informujemy, iż powyższa umowa objęta jest tajemniczą handlową. Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia w tym miejscu oświadczenia o posiadaniu GUD na dowód spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Nadmieniamy, że niemal 100 % Zamawiających wymaga w tym zakresie stosownego oświadczenia. Jednocześnie OSD na swojej stronie internetowej udostępnia informację, z jakimi spółkami obrotu energii elektrycznej posiada zawarte GUD.
Odp. nr 1
Zamawiający informuje, iż w rozdziale VI SIWZ cały ust. 7 dotyczy obowiązków, który będzie miał wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca. Nie odstępujemy od żadnego z podanych punktów. Natomiast wszyscy Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia przedkładają: wypełnione wstępne oświadczenie wykonawcy formularz JEDZ.
Pytanie 2
W Rozdziale XII SIWZ (zawartość oferty) zostało zapisane jakie dokumenty Wykonawca ma dołączyć do ofert. Natomiast w Załączniku nr 1 do specyfikacji (Formularz ofertowy) w pkt. 13 zakres dołączonych dokumentów do oferty został rozszerzony. Wnosimy o jednoznaczne określenie jakie dokumenty wraz z oferta Wykonawca ma dostarczyć.
Odp. nr 2
Wykonawca ma dostarczyć dokumenty zgodnie z zapisami w formularzu oferty.
Pytanie 3
W paragrafie 6 ust. 7 projektu umowy Zamawiający zapisał, że Wykonawca wystawia fakturę rozliczeniową nie później niż do 10-go każdego miesiąca. Pragniemy poinformować, że Wykonawca dane o zużyciu energii elektrycznej otrzymuje od OSD
i na tej podstawie wystawia faktury za energię. Ponieważ przekazywanie danych pomiarowych przez OSD następuje w różnych terminach wnosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący: „Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury w terminu 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD. Termin płatności faktur rozliczeniowych wyznacza się na 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu”.
Odp. nr 3
Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę zapisu § 6 ust.7 istotnych postanowień umowy na następujący: Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury
w terminie 14 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD. Termin płatności faktur rozliczeniowych wyznacza się na 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu przy czym Zamawiający preferuje dostarczanie faktur droga elektroniczną.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:
………………… ……………………

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków