Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pyt. i odp. nr 1 do przetargu na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020 IPR.272.4.7.2016

0000-00-00 00:00:00

.

IPR. 272.4.2.2016 Łęczna, dnia 14.10.2016r.Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1


Dotyczy: udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020
Numer sprawy: IPR.272.4.7.2016

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

Pytanie 1
Rozdział III ust.3 punkt a i g SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ projekt IPU w § 6 ust.3. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD.

Pytanie 2
Rozdział III ust.3 punkt b SIWZ. Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej - załącznik nr 2 do SIWZ. Prosimy o podanie szacunkowego zużycia energii w okresie trwania umowy lata 2017-2020 [MWh} w podziale na strefy w taryfie C12a.
Odpowiedź nr 2
Zmienia się Załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniając strefy w taryfie C12a (szczytowa
i pozaszczytowa), szacunkowe zużycie energii w latach 2017-2020 dla każdej
z wymienionych taryf i suma zużycia jest zgodna z sumą szacunkowych potrzeb wymienionych w SIWZ dział III ust. 3 punkt a – suma 1905,6 MWh, pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Rozdział III ust.3 punkt h SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ projekt IPU w § 6 ust.7.
Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „wymagany termin płatności określa się jako 21 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Zamawiający preferuje dostarczenie faktur drogą elektroniczną ”.
Odpowiedź nr 3
Nie wyrażamy zgody na modyfikację zapisu na wskazany powyżej, gdyż jest możliwość potwierdzenia drogą elektroniczną faktu otrzymania faktury.

Pytanie 4
W załączniku nr 6 do SIWZ projekt IPU w § 8 ust.2. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…)pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego wymienionego w § 6 ust. 3 na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy”.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie rezygnuje z zapisów zał. Nr 6 do SIWZ projektu IPU w podanej formie.

Pytanie 5
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Pytanie 6
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną.


Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:
………………… ……………………

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe