Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Łęczyńskiego. IPR.272.1.51.2016

2016-10-10 14:48:04
Łęczna, dnia 10.10.2016 r.

Znak sprawy: IPR.272.1.51.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający:
Powiat Łęczyński- Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
tel. 81/531 52 00, fax: 81/ 752 64 64
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Łęczyńskiego
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Łęczyńskiego
a) Zestaw piśmienniczy w etui
- długopis i ołówek automatyczny – metalowe, kolor niebiesko-srebrny
- plastikowe etui: spód czarny, wierzch przezroczysty, z zamknięciem na magnes
- nakład: 135 szt.
- przykładowy model: zestaw piśmienniczy Rocky lub równoważny
- zdobienie: metoda - graver, treść - herb powiatu + napis: Powiat Łęczyński/ www.powiatleczynski.pl, miejsce – długopis (jedna strona), ołówek (jedna strona).


b) Kubek termiczny
- kubek termiczny utrzymujący temperaturę co najmniej 4 godziny, o pojemności min. 350 ml i wysokim stopniu szczelności, bez rączki,
- wykonany ze stali (na zewnątrz i wewnątrz) w kolorze srebrnym, z elementami gumowymi w kolorze niebieskim,
- etui: kartonowe pudełko
- nakład: 50 szt.
- przykładowy model: kubek termiczny Grip lub równoważny
- zdobienie: grawer jednostronny, treść - logo Kameralne Pojezierze + www.turystyka-pojezierze.pl, miejsce – na kubku

2. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca:
1) przygotuje projekt graficzny gadżetów z materiałów przesłanych przez Zamawiającego,
2) wykona gadżety wg zatwierdzonej przez Zamawiającego wizualizacji oraz w sposób zgodny ze specyfikacją określoną w ust. 1 i przesłanymi próbkami produktów,
3) dostarczy gadżety do siedziby Zamawiającego.
2) termin wykonania zamówienia: do 30.11.2016 r.
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3 zaproszenia, zawarte w Formularzu ofertowym.
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, telefonicznie i w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Beata Cieślińska, tel. /081/ 531 52 02, fax. /081/ 752 64 64, e- mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl
6) termin związania ofertą: 14 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
7) opis sposobu przygotowywania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia Oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: b.cieslinska@powiatleczynski.pl.) oraz papierowej (najkorzystniejsza oferta) do siedziby Zamawiającego.
8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do siedziby Zamawiającego do dnia 14.10.2016 r. do godz. 13.00 Za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia oferty Zamawiającemu na podany adres e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
9) opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę brutto, która obejmuje cały zakres objęty zamówieniem.
10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena.
11) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu próbki proponowanych produktów. Po wykonaniu zamówienia istnieje możliwość zwrotu przesłanych próbek przez Zamawiającego.
12) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy
13) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
14) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r.
15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania Zaproszenia do złożenia oferty oraz zakończenia procedury bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron