Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ z zał na zamówienie pn.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020. IPR.272.4.7.2016

2016-10-03 09:36:27

.

IPR.272.4.7.2016SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 209.000 EURO
PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ USTAWA PZP)
(T.J. DZ.U. Z 2015R., POZ. 2164 Z PÓŹN. ZM.)

Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego
i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łęczyński
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 531 5204
Fax 81 752 64 64
strona: www.powiatleczynski.pl ;
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IPR.272.4.7.2016
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

SIWZ sporządziła: Edyta Szostakiewicz i Agnieszka Jóźwiak– Starostwo Powiatowe
w Łęcznej,
Zatwierdzam: ………………………………………………………
Podpis kierownika Zamawiającego

Łęczna, 26 wrzesień 2016 r.

Spis treści
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 3
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 5
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA. 5
VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 7
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 8
IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 8
X. WADIUM 9
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 11
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 11
XIII. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 13
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 13
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 13
XVI. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 14
XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 14
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 14
XIX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 15
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 15
XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 16
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 17
XXIII. PODWYKONAWSTWO 18
XXIV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 18
XXV. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ 18

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Powiat Łęczyński
z siedzibą w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21- 010 Łęczna,
NIP 505-001-77-32, REGON: 431019425,
Tel./fax 81 5315204, fax: 81 7526464
- zwany w dalszej części zapisów SIWZ – Zamawiającym , który działa jako pełnomocnik (na podstawie zapisów art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy Pzp) w imieniu jednostek organizacyjnych (Zamawiających jednostkowych):

strona : www.powiatleczynski.pl
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl
godziny pracy: poniedziałek -piątek 07:00 – 15:00, wtorek 08:00-16:00
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony, o wartości powyżej 209.000,- euro (dostawy) z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – elektryczność
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.
Obiekty mienia Powiatu objęte zamówieniem:
a) Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, NIP:713-23-98-078
─ budynek Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
─ budynek A- 300 Al. Jana Pawła II 95,
─ budynek Centrum Zarządzania Siecią Al. Jana Pawła II 95B,
─ budynek Przychodni nr 1 Rynek II 8,
b) Powiat Łęczyński - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
z siedzibą ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, NIP:713-23-86-359;
─ budynek szkoły
c) Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn, NIP 713-10-07-383,
─ budynek szkoły
─ budynek internatu
─ budynek warsztatów szkolnych
─ budynek hydroforni.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z obowiązującymi standardami jakościowymi i zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej Ustawy i Polskimi Normami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.:
a) przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 1905,6 MWh dla przedmiotu zamówienia, właściwa ilość zużytej energii będzie odczytywana na podstawie wskazań liczników w lokalizacji wskazanych budynków,
b) szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
c) pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze istotnych postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 6 do SIWZ,
d) dostawa energii elektrycznej będzie się odbywać na podstawie Istotnych postanowień umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz umowy sprzedaży
z Wykonawcą, której wzór Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego,
e) w związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości zużytej energii wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia +/- 20 % .Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w ust. 3a nie będzie skutkowała zmianą ceny jednostkowej za kWh podaną w ofercie. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości,
f) pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy odbywać się będzie za pomocą układów pomiarowo – rozliczeniowych opisanych w zał. nr 1 do SIWZ,
g) rozliczenia zobowiązań ze sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą wg. bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i ich odczytów
i fakturowane będą oddzielnie dla każdego z obiektów Starostwa Powiatowego
i Jednostek Organizacyjnych,
h) wymagany termin płatności określa się jako 21 dni od daty dostarczenia faktury, przy czym Zamawiający preferuje dostarczenie faktur drogą elektroniczną,
i) zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dokumenty (KRS, NIP, Regon, pełnomocnictwo) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,
j) okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi
w taryfie OSD ( dwumiesięczny),
k) obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta jest na czas określony tj. do dnia 31.12.2016 r.
4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa.ust 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada , czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca,
o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r.
2. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2017 r. jednakże nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy
i wejściu w życie nowych umów o świadczenie usług dystrybucji.
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie akceptuje złożenia oferty częściowej.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy i opiszą brak podstaw do wykluczenia w zał. nr 3 do SIWZ (dok. JEDZ);
2) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy;
3) spełniają warunki określone w ogłoszeniu i w niniejszej SIWZ, w tym przedstawią ofertę na wymaganym formularzu zał. Nr 1 do SIWZ oraz do oferty załączą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełniony formularz „JEDZ” (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ – w związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2016 r Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych zawartej
w Komunikacie UZP dotyczącym rekomendacji obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016r. (Dz. Urz. UE L 3/16);
2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży
i obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.),
b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy
w dokumencie JEDZ, iż posiada: opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 700 tys. zł;
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy
w dokumencie JEDZ, że w okresie ostatnich trzech lat zrealizował dwie dostawy energii elektrycznej w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.. Przy sporządzaniu wykazu w dokumencie JEDZ proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawniona nie dowodzi udostepnienia zasobów przez podmiot trzeci.
3. Wypełni i złoży formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
4. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Przy wypełnianiu dokumentu JEDZ część II – dział D str. 6, Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom części zamówienia.
2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zał. Nr 3 do SIWZ – formularz „JEDZ” przez każdy z podmiotów występujący wspólnie. Każdy z podmiotów wypełnia sekcję III JEDZ, natomiast sekcję IV JEDZ wypełniają jedynie te podmioty, które spełniają dany warunek udziału w postępowaniu.
3) Kopię lub w przypadku poręczeń także oryginał dowodu wniesienia wadium.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada wypełniony dokument JEDZ, a tylko wybrany Wykonawca przedstawia:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) do wypełnionego formularza (zał.nr 5 SIWZ) należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2015r poz. 184) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie formularza oferty i wymaganych wpisów w dokumencie „JEDZ” oraz załącznika nr 5 do SIWZ według zasady: spełnia – nie spełnia.
2) wymagane jest by oferta i dokument „JEDZ” oraz zał. Nr 5 do SIWZ były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) wskazane
w odpowiednim rejestrze lub załączonym pełnomocnictwie.
7. Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie 5 dni od daty opublikowania informacji
z otwarcia ofert, nie później niż 3 dni przed podaną w wyborze Wykonawcy datą podpisania umowy (bez dodatkowego wezwania) - złożenia aktualnych zaświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
4) kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje na formularzu „JEDZ” w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia,
5) kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz
z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 700 000,00 PLN,
6) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczania z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert,
7) kopię lub oryginał aktualnej informacji z krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12 do 23 i art. 24 ust. 5 ustawy,
a Wykonawcy posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składa oświadczenie złożone przed notariuszem, lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób wraz z tłumaczeniem na język polski, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert
8) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych podatków lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert.
VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna lub
- drogą elektroniczną , e-mail Zamawiającego: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl , a.jozwiak@powiatleczynski.pl
Zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy Pzp - jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
- Edyta Szostakiewicz, e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81/531 52 04
- Agnieszka Jóźwiak, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. kontaktowy: 81-5315204
Uwaga:
Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiający udziela informacji na pisemny wniosek przesłany drogą elektroniczną (e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl ) – zgodnie z treścią dz. IX SIWZ.
IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 Ustawy PZP na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 Ustawy PZP. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
6. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Urzędowym Dzienniku Unii Europejskiej, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) Ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a Ustawy PZP.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka : Pytania i odpowiedzi). Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
X. WADIUM
1. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
2. Forma wadium.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem i zawierać m.in. następujące elementy:
f) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ubezpieczyciela, podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359) lub instytucji ubezpieczeniowej, udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
g) dokładne przytoczenie nazwy (przedmiotu) niniejszego postępowania nadanej przez Zamawiającego,
h) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
i) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
j) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
k) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta (Zamawiającego), zawierające oświadczenie, iż:
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie,
• Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych
w ofercie,
 zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W celu umożliwienia dokonania zwrotu wadium przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w art. 46 Ustawy PZP, oryginał dokumentu wadium winien być dołączony do oferty.
3. Miejsce, termin i sposób wniesienia wadium.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: Wadium dla postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020. Sprawa nr IPR 272.4.7.2016”.
Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu wskazując nr rachunku na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
b) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być załączone do oferty
w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
c) Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być załączony do oferty,
a w przypadku wniesienia wadium przelewem, środki muszą zostać ujęte na wyciągu bankowym Zamawiającego na dzień i godzinę złożenia oferty.
4. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46
Ustawy PZP.
5. Utrata wadium.
1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.1 pkt 3) i ust. 5 ustawy Pzp.)
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz ostemplowane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5. Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.
Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
7. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej, że zgodnie z art. 297 §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (tj. Dz.U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami): „Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Forma oferty.
8. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczanym przez Wykonawcę, przy czym w razie sporu wiążąca jest wersja polska.
11. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być wykonane
w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
12. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
13. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
14. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą/-ce ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
15. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
16. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
17. Zgodnie z zapisem §14 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. Ustaw z 2016r. poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
18. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w taki sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym
w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.
Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
22. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
23. Dokument JEDZ stanowiący zał. nr 3 do SIWZ wypełniony o własciwe informacje.
24. Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
25. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
– dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
26. Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warynków udziału w postępowaniu, ma obowiązek przedstawić dla każdego
z podmiotów, których to dotyczy odrębny formularz JEDZ, zawierający wymagane informacje. Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez te podmioty.
XIII. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony nr IPR.272.4.7.2016, pn.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020. Nie otwierać przed dniem 04.11.2016r. godziną 10:15
Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu,
e-maila.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 04.11.2016r. do godz. 10:00
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej
w dniu 04.11.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
2. W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert –Zamawiający wywiesi na
Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz
Adres Wykonawcy, cenę oferty, a także inne informacje, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego Wniosek
Zamawiający przekaże mu informacje z otwarcia.
XVI. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
1. W związku z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, Wykonawca winien wskazać w ofercie, które
z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić tych informacji innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i dołączyć do oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie postępowaniu są jawne bez zastrzeżeń.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – oddzielna koperta z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień, w którym wystąpiło dane zdarzenie finansowe, podając datę, numer tabeli
i kurs.
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie oraz określić w złotych Polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty brutto określono w formularzu ofertowym
(zał. nr 1 do SIWZ), z tym że wartość brutto w kol. 8 musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.
4. Wykonawca poda stawkę podatku VAT –obowiązującą na dzień składania ofert – zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 177,poz. 1054 ze zm.)
XIX. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Wybór na najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena 100 %

1.1. W ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Lp) = ---------------------------------------------- x 100% x100
cena brutto oferty ocenianej
2. W kryterium „Cena” będzie dokonana ocena z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryterium uzyska największą liczbę punktów spośród badanych ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
– dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 6.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
6. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy PZP
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.11 Ustawy PZP, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
7. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie,
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
8. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 27 Ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, opisanych
w dziale VI niniejszej SIWZ.
9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach prawa.
3. O miejscu i terminie zawarcia Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany zawiadomieniem o wyborze oferty.
4. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający z terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.
5. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze istotnych postanowień Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania;
b) wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty
i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
8. Zaleca się, aby umowa regulująca zasady współpracy Wykonawców występujących wspólnie w szczególności zawierała:
a) określenie stron umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem Lidera,
b) cel zawarcia umowy,
c) czas trwania współpracy Wykonawców występujących wspólnie, obejmujący okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, gwarancji i rękojmi,
d) zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy o zamówienie publiczne,
e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania niniejszego zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba,
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
 wystąpienie zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z póź. zm.) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi;
 zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
ZMIANY:
a. zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b. unieważnienie Umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia,
z zastrzeżeniem art. 192 ust.3 pkt 2 lit. b Ustawy PZP.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi – jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
A. Odwołanie
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła elektronicznie kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu określonego w art. 182 ust.1 pkt. 1 Ustawy PZP.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się
w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 2, art. 180 – 198 Ustawy.
B. Skarga do sądu.
8. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
10. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie
11. i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się
w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 3, art. 198a – 198g Ustawy.
XXIII. PODWYKONAWSTWO
Zamawiający nie dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
XXIV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.
1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP,
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zmianami), jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.
4. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.
XXV. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej – zał. nr 2
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ - zał. nr 3
4. Oświadczenia zgodne z art. 22 i 24 ustawy- zał. nr 4
5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5
6. Wzór istotnych postanowień umowy - zał. nr 6.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków