Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020. IPR.272.4.7.2016

2016-10-03 09:40:34

.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 19
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu pod nr.: 2016/S 187-336233
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Powiat Łęczyński Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) 431019425
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 95 A
Miejscowość: Łęczna Kod pocztowy: 21-010 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 815315204
Osoba do kontaktów: Edyta Szostakiewicz, Agnieszka Jóźwiak
E-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl
a.jozwiak@powiatleczynski.pl
Faks: +48 817526464
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) www.powiatleczynski.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 19
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 19
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek
Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Powiat Łęczyński
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 19
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu
Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.
Obiekty mienia Powiatu objęte zamówieniem:
a) Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
NIP:713-23-98-078
─ budynek Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
─ budynek A- 300 Al. Jana Pawła II 95,
─ budynek Centrum Zarządzania Siecią Al. Jana Pawła II 95B,
─ budynek Przychodni nr 1 Rynek II 8,
b) Powiat Łęczyński - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
z siedzibą ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, NIP:713-23-86-359;
─ budynek szkoły
c) Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn, NIP
713-10-07-383,
─ budynek szkoły
─ budynek internatu
─ budynek warsztatów szkolnych
─ budynek hydroforni.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), przepisach
wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Energia elektryczna powinna
spełniać parametry techniczne zgodne z obowiązującymi standardami jakościowymi i zapisami ustawy Prawo
Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej Ustawy i Polskimi Normami, w szczególności z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.:
a) przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 1905,6 MWh
dla przedmiotu zamówienia, właściwa ilość zużytej energii będzie odczytywana na podstawie wskazań liczników
w lokalizacji wskazanych budynków,
b) szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
c) pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze istotnych postanowień
umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 6 do SIWZ,
d) dostawa energii elektrycznej będzie się odbywać na podstawie Istotnych postanowień umowy, stanowiący
załącznik nr 6 do SIWZ oraz umowy sprzedaży
z Wykonawcą, której wzór Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego,
e) w związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętego
przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości zużytej
energii wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia +/- 20 % .Ewentualna zmiana szacowanego
zużycia określonego w ust. 3a nie będzie skutkowała zmianą ceny jednostkowej za kWh podaną w ofercie. Tym
samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
w podanej wysokości,
f) pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy odbywać się
będzie za pomocą układów pomiarowo – rozliczeniowych opisanych w zał. nr 1 do SIWZ,
g) rozliczenia zobowiązań ze sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą wg. bieżących wskazań układów
pomiarowo – rozliczeniowych i ich odczytów
i fakturowane będą oddzielnie dla każdego z obiektów Starostwa Powiatowego
i Jednostek Organizacyjnych,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 19
h) wymagany termin płatności określa się jako 21 dni od daty dostarczenia faktury, przy czym Zamawiający
preferuje dostarczenie faktur drogą elektroniczną,
i) zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dokumenty (KRS, NIP, Regon, pełnomocnictwo)
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,
j) okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi
w taryfie OSD ( dwumiesięczny),
k) obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta jest na czas określony tj. do dnia 31.12.2016 r.
4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa.ust 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.:
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada , czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art.
24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca,
o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09300000
Dodatkowe przedmioty 09310000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
O WARTOŚCI POWYŻEJ 209.000 EURO
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 19
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2017 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2020 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 19
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy dokonywane będą
wyłącznie w PLN.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.),
b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres
nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej.
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży
i obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.),
b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 19
nie krótszy niż termin realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony,
jeżeli Wykonawca oświadczy
w dokumencie JEDZ, iż posiada: opłaconą polisę
lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę
minimum 700 tys. zł;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli
Wykonawca oświadczy
w dokumencie JEDZ, że w okresie ostatnich trzech
lat zrealizował dwie dostawy energii elektrycznej w
zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia..
Przy sporządzaniu wykazu w dokumencie JEDZ proszę
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych,
jak i prywatnych.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności
zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego
w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez
osobę nieuprawniona nie dowodzi udostepnienia
zasobów przez podmiot trzeci.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 19
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 19
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 19
Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
IPR.272.4.7.2016
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/11/2016 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 19
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 04/11/2016 (dd/mm/rrrr) Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II
95 a, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
komisja przetargowa
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 19
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +22 4587800
Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
10 dni
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +22 4587801
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 19
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +22 4587800
Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 19
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): 431029168
Adres pocztowy: Al.Jana Pawła II 95A
Miejscowość Łęczna Kod pocztowy 21-010
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 19
Oficjalna nazwa Powiat Łęczyński - Zespół Szkół im. Króla
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą ul.
Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): 430132421
Adres pocztowy: Bogdanowicza 9
Miejscowość Łęczna Kod pocztowy 21-010
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
Oficjalna nazwa Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w
Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn,
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): 000095012
Adres pocztowy: Kijany
Miejscowość Spiczyn Kod pocztowy 21-007
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 19
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____ Nazwa : _____
1) Krótki opis:
_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 19
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 19
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków