Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie 5-dniowej wycieczki autokarowej Praga – Szklarska Poręba - Wrocław w terminie 2016r.dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej ZS:PZAZ. XI.272.1.4.2016

2016-09-16 13:50:58
ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie
5-dniowej wycieczki autokarowej Praga – Szklarska Poręba - Wrocław w terminie 2016r.dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej.

Łęczna, dnia 06.09.2016r.

Znak sprawy: PZAZ. XI.272.1.4.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna zaprasza do składania ofert na: zorganizowanie dwóch tur (po około 35- 40 osób grupa) , 5-dniowej wycieczki autokarowej Praga – Szklarska Poręba - Wrocław w przedziale czasowym od 25.09.2016r. do 20.10.2016r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:
Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie dwóch tur (po ok. 35 - 40 osób grupa), 5 – dniowej wycieczki autokarowej: Praga – Szklarska Poręba - Wrocław w przedziale czasowym od 25.09.2016r. do 20.10.2016r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.2164 z późn. zm) zwaną dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy Pzp, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy Pzp.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad
i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch tur ( po około 35-40 osób grupa), 5-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 70 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5 i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4,
2. Miejsce wycieczki: Praga – Szklarska Poręba - Wrocław,
3. Opis warunków organizacji wycieczki:
Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:
a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Książ - Praga – Szklarska Poręba – Wrocław – Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do 4 osób na wózkach inwalidzkich
b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i KL poza granicami kraju dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,
c) Zakwaterowanie w jednym obiekcie dla dwóch tur; 3 noclegi w Pradze w hotelu lub pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym (w granicach administracyjnych Pragi) oraz
w Szklarskiej Porębie w Hotelu lub Pensjonacie co najmniej 3 gwiazdkowym, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. W każdym w/w hotelu/pensjonacie co najmniej dwa pokoje
z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, każdy z pełnym węzłem sanitarnym, dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie, winda w hotelu.
d) Wyżywienie: 4x śniadania, 5x obiad (składający się z co najmniej dwóch dań + napój), 5x serwis kawowy z kawą i herbatą do wyboru i z ciastem (każdego dnia jeden),
5 x obiadokolacja w tym: 1 kolacja biesiadna w restauracji praskiej (dania gorące tzw. zimna płyta, surówki do wyboru, napoje: kawa, herbata, sok, piwo), 1x uroczysta kolacja na statku z muzyką na żywo w czasie rejsu po Wełtawie (min.3 godziny z menu; dania ciepłe do wyboru, zimna płyta, napój), 1 x kolacja grillowa z wędzonym pstrągiem
i muzyką w Szklarskiej Porębie,
napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie,
e) opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii legitymacji pilota),
f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,
g) Opiekę licencjowanego przewodnika po Pradze ( 2 i 3 dnia wycieczki – min. 8 godzin)
h) Bilety wstępu:
• we Wrocławiu: Panorama Racławicka
Afrykarium
• w Czechach: Krizikowa Fontana, Hradczany: Katedra Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka z Wieżą Daliborką,
• Adrszpach - Skalne miasto z przepłynięciem łodzią,
• Zamek Książ (trasa Książ barokowy z przewodnikiem)
i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby),
IV. Wadium
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 3 000,00zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy : Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna : PKO BP Nr rachunku: 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331. Tytuł przelewu: Wadium - organizacja wycieczki Praga - Szklarska Poręba - Wrocław
V. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w przedziale czasowym dla dwóch grup : od 25.09 do 20.10.2015r.,
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
• Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
• Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument) - min. 3 wycieczki, wq tym 1 zagraniczna trwające minimum 5 dni dla grupy min. 40 osób)
• Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
w zakresie:
a) pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu),
b) pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu, warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki,
• Zmawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. zł.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę o dołączone do oferty.
6. Ofertę należy złożyć:
a) pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
b) osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2016r. do godziny 10.00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

IX. Kryteria oceny ofert.

Cena ofertowa brutto – waga 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

X. Wynik postępowania
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

XI. Lista załączników.

1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.


Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Małgorzata Paprota

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www