Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu pn.: ...

Wynik przetargu pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. IPR.272.4.3.2016

2016-08-25 12:35:52
IPR.272.4.3.2016
Łęczna, dnia 25.08.2016r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1 290 850,61 złotych brutto - dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 4 – Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna, wartość oferty brutto 1 323 460,32 złotych.
3. Wybrana oferta jest ważna (po decyzji Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2016r. o zwiększeniu środków finansowych o kwotę 32 609,71 zł brutto), nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria ofert podanych w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty, w tym dwie oferty zostały odrzucone.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł Termin wykonania etapów Okres gwarancji m-cy Uzyskane punkty suma
I II Za cenę oferty Za termin wykonania Za gwarancję jakości
3. Roboty Budowlano - Ziemne Soczewka Łukasz, Zabiele 41,
21-450 Stoczek Łukowski 1 226 310,00 10.10.2016 20.05.2017 60 60,00 20,00 10,00 90,00
4. Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna 1 323 460,32 10.10.2016 20.05.2017 70 55.60 20,00 20,00 95,60

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały
odrzucone oferty:
1) Oferta Nr 1 - EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 7, 26-600 Radom. Powód odrzucenia:
Wykonawca po wezwaniu do złożenia wyjaśnień z dnia 24.08.2016, pismem z dnia 24.08.2016r. godz. 15:03 przesłanym elektronicznie przyznał, iż wpisał omyłkowo termin wykonania II etapu robót w ofercie na dzień 22.04.2017r, a prawidłowa data to dzień 22.05.2017r. Termin wykonania robót dla każdego z etapów był oceniany jako kryterium oceny ofert z wagą 20 %, w związku z powyższym Zamawiający nie może zaliczyć tego wyjaśnienia jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ – niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Biorąc pod uwagę także błędny podział środków w ofercie a szczegółowo opisany przez Zamawiającego w integralnym załączniku nr 1
z SIWZ – przedstawione wyjaśnienie błędów kwalifikują ofertę do odrzucenia w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
2) Oferta nr 2 - Lider Konsorcjum: TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały, 88-210 Dobre, Partner: Parko Sp. J. Zbigniew Redzik, Adam Grzywa, Joanna Moniak ul. Przemysłowa 10, 21-010 Łęczna. Powód odrzucenia:
Wykonawca po wezwaniu do złożenia wyjaśnień z dnia 24.08.2016, pismem złożonym dnia 25.08.2016r. o godz. 09:59 przyznał, iż omyłkowo nie została uzupełniona strona w dokumencie JEDZ w zakresie posiadanego doświadczenia – została dostarczona Zamawiającemu wypełniona strona JEDZ w zakresie posiadanego doświadczenia i załączono referencje z wykonanych robót, w których opisano pełny zakres wymaganego doświadczenia. Ponadto wskazano w wyjaśnieniach zmienioną datę wykonania I etapu – na dzień 10.10.2016r. oraz wskazano w piśmie wyjaśniającym podział wartości oferty. Termin wykonania robót dla każdego z etapów był oceniany jako kryterium oceny ofert z wagą 20 %,
w związku z powyższym Zamawiający nie może zaliczyć tego wyjaśnienia jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ
– niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Biorąc pod uwagę także błędny podział środków w ofercie a szczegółowo opisany przez Zamawiającego w integralnym załączniku nr 1 z SIWZ – przedstawione wyjaśnienie błędów kwalifikują ofertę do odrzucenia w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A - w dniu 31 sierpnia 2016r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 9 (parter).

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe