Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na zakup z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2016-08-16 08:59:56

PZAZ.XI.272.1.3.2016 Łęczna, dn. 16.08.2016r.
Zapytanie ofertowe – zakup z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl, http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 37440000-4 – sprzęt do ćwiczeń fizycznych


II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2016r., poz. 1020), na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamówienia:
1.1) Orbitrek typu Kettler Unix P– 1 szt.
Dane techniczne:
KOMPUTER TRENINGOWY
• Dowolnie skalowane programy wydajnościowe – 6,
• Górna granica tętna – wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy,
• Kompatybilny z systemem POLAR, odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany
• Liczba programów treningowych – 8,
• Odporna na pot klawiatura foliowa,
• Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja,
• Pomiar tętna – czujniki tętna w uchwytach, w zestawie klips na ucho, opcjonalnie pas na klatkę piersiową,
• Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności,
• Programy treningowe sterowane tętnem,
• Ręczne sterowanie obciążeniem,
• Sterowanie parametrami,
• Trening w strefie docelowej (FAT/FIT/MANUEL),
• Wartości średnie na koniec treningu,
• Wyświetlacz LCD, podświetlenie,
• Wyświetlacz ciągły – 8 funkcji,
• Wyświetlacz graficzny – profil obciążenia,
• Zużycie energii – tak(zależnie od stopnia hamowania),
DANE TECHNICZNE:
• Klasa DIN EN 957-1/9, klasa HB,
• Maksymalne obciązenie wagowe 150kg,
• Przełozenie 1:11,
• Regulacja mocy – zależnie od liczby obrotów,
• Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku/ wysokość elipsy w mm: 276/390/200,
• System hamowania – magnes (sterowany silnikiem),
• System koła zamachowego ok. 20 kg,
• System napędowy – tarcza napędowa/pas z żebrowaniem wzdłużnym,
• Wymiary po rozłożeniu(dł./szer./w. w cm) – 144/56/152,
• Zakres mocy – 1-15(sterowanie komputerowe),
• Zasilanie elektryczne – zasilanie sieciowe (230V),
WYPOSAŻENIE:
• Dodatkowy pałąk/uchwyt,
• Kolor jasnoszary/czarny,
• Kółka transportowe,
• Powierzchnia do stąpania – technika mimośrodowa,
• Wyrównanie wysokości,
• Łożyskonowane przeguby – kulkowe łożysko wahliwe w przegubach tarczowych, podwójne łożysko kulkowe,
• Mocna, masywna konstrukcja urządzenia,
• Certfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania,
• Gwarancja DOOR -TO- DOOR na terenie całego kraju 24 miesiące od daty zakupu

1.2) Materace do ćwiczeń – 5 sztuk
• Materace rehabilitacyjne 3 – częściowe,
• Wymiary: 195x85x5cm.,
• Kolor – zielony
• Gwarancja producenta

1.3) Piłki do ćwiczeń
• O średnicy 65 cm – 3 sztuki
• O średnicy 75 cm – 2 sztuki,
• Gwarancja producenta

1.4) Pompka uniwersalna do piłek fitness – 1 sztuka
1.5) Linka do ćwiczeń rehabilitacyjnych KC/04 572 cm – 1 sztuka
• W skład zestawu wchodzą: 3 bloczki, 2 drewniane rączki, linka o długości 572 cm
1.6) Podwieszka rehabilitacyjna dwustawowa Model KC/12 – 2 sztuki
• Wykonana z z taśmy (szerokość 4 cm),
• Umożliwia rehabilitację kończyn dolnych i górnych,
• Regulacja wielkości podwieszki,
• Solidne wykonanie (posiada podkładki przeciwuciskowe)
1.7) Dyski sensomotoryczne – 2 sztuki
• O średnicy min. 30cm, max. 40 cm.
1.8) Hantelki – 4 sztuki
• O wadze 3 kg. – 2 sztuki
• O wadze 5 kg. – 2 sztuki
1.9) Ściskacze do rąk – 2 sztuki
1.10) Stepper typu Montana Kettler – 1 sztuka
SPECYFIKACJA TECHNICZNA :
• Opór: tłoki hydrauliczne,
• Regulacja obciążenia: w skali 1-12
• Sterowanie obciążeniem: ręcznie
• Komputer treningowy: pomiar czasu, pomiar liczby powtórzeń, powtórzenia na minutę, wydatek energetyczny (kcal),pomiar tętna (opcjonalnie klips na ucho / pas na klatkę piersiową),
• Wyświetlacz: LCD
• Kolor: srebrny/ antracyt/czerwony,
• Kółka transportowe,
• Ergonomiczna wygięta kierownica
WYMIARY I WAGA:
• Wymiar po rozłożeniu( dł./ szer./wys.): 95/80/155 cm,
• Waga: 32 kg.
• Max waga użytkownika: 110 kg
• Mocna, masywna konstrukcja urządzenia,
• Certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z normą dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania,
• Gwarancja DOOR -TO- DOOR na terenie całego kraju - 24 miesiące od daty zakupu

IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 02 września 2016r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,


VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 22.08.2016r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane:
• osobiście do Sekretariatu PZAZ, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
• pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łeczna,
• pocztą elektroniczną( skan dokumentów) na adres: pzazleczna@wp.pl
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową
(oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
2. Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto, należny podatek VAT wraz
z podaniem stawki / stawek podatku VAT.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
Kryterium wyboru oferentów będzie stanowiła w 100% cena.
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
1) gwarancji Door – to – door na terenie całego kraju na dostarczony sprzęt rehabilitacyjny na okres 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
2) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru sprzętu rehabilitacyjnego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia faksem Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych pisemnie przez Strony w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.
§4
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.
§5
1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków